Category: Close Up

Close Up
027 (Large)
ฉลอง 60 ปี วัดดอนบอสโก และงานวันครอบครัวซาเลเซียน

วันที่ 27 มกราคม 2024   ซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล อธิการิณีเจ้าคณะแขวง และสมาชิกคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์  ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสฉลอง 60 ปี แห่งการก่อตั้งวัดดอนบอสโก กรุงเทพ  พร้อมกับครอบครัวซาเลเซียนและสัตบุรุษกว่า 600 คน   โดยพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู อาร์ชบิชอปกิตติคุณแห่งมิสซังกรุงเทพ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ร่วมกับคุณพ่อบุญเลิศ ปณีตัธยาศัย เจ้าคณะแขวงซาเลเซียน บรรดาพระสงฆ์และนักบวช โอกาสนี้ ครอบครัวซาเลเซียนได้ร่วมแสดงความยินดีกับพระคุณเจ้าโอกาสครบรอบ 50 ปี ของการเป็นอาร์ชบิชอป และ 40 ปี ที่เป็นพระคาร์ดินัล ภาคบ่าย หลังการร่วมฉลอง 60 ปี วัดดอนบอสโก กรุงเทพ  มีกิจกรรมงานวันครอบครัวซาเลเซียนจัดขึ้นที่ห้องประชุมชั้น 2 ของวัดดอนบอสโก นำโดย คุณพ่อสุพจน์ ริ้วงาม ผู้รับผิดชอบครอบครัวซาเลเซียนประเทศไทย พร้อมด้วยสมาชิกในครอบครัวซาเลเซียนจากกลุ่มต่าง ๆ จำนวน 200 คน มาร่วมงาน ประกอบไปด้วย สมาชิกซาเลเซียน […]

Close Up
0004
งานชุมนุมผู้นำเยาวชนซาเลเซียนไทย STAR 2024

ระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2024   ฝ่ายอภิบาลเยาวชนได้จัดการชุมนุมผู้นำเยาวชนซาเลเซียนไทย STAR 2024  ณ บ้านธารพระพร อ.สามพราน จ.นครปฐม  ภายใต้หัวข้อ “The dream that makes you dream”  ซึ่งเป็นเนื้อหาจากคำขวัญของอัคราธิการคณะซาเลเซียน มีผู้ร่วมชุมนุมทั้งหมดจากหมู่คณะต่าง ๆ เป็นตัวแทนซิสเตอร์ คณะครู และเยาวชน จำนวน 158 คน  โดยมีซิสเตอร์อันเจลา ทองอยู่ กิจสกุล อธิการิณีเจ้าคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดการชุมนุม จากนั้นผู้ร่วมชุมนุมได้รับการอบรมจากวิทยากรท่านแรก คือ คุณพ่อยะรัตน์ ไชยรา พระสงฆ์ซาเลเซียน  ท่านได้อบรมเกี่ยวกับหัวข้อของการชุมนุม  มีกิจกรรมการเสวนาโต๊ะกลมโดยมีตัวแทนเยาวชนจากสถาบันในเครือ ฯ ได้เสวนาแบ่งปันความฝันของตนเองและพื่อนเยาวชนในวัยเดียวกัน รวมทั้งประสบการณ์ที่ได้รับการอบรมจากคณะซิสเตอร์ในบ้านและในโรงเรียนต่าง ๆ ในวันต่อมามีการอบรมในหัวข้อ Leader: Youth for change โดยคุณพ่อประธาน ตันเจริญ พระสงฆ์จากสังฆมณฑลจันทบุรี ผู้รับผิดชอบกิจกรรมเยาวชน  จากนั้นบรรดาเยาวชนและครูยังได้ร่วมกิจกรรม “คนล่าฝัน”  เพื่อทำประสบการณ์นอกสถานที่ในการสัมภาษณ์ผู้คนต่างสาขาอาชีพเกี่ยวกับความฝันในชีวิตของพวกเขา […]

Close Up
027
ร่วมงานชุมนุมลูกเสือรัตนโกสินทร์ครั้งที่ 10

ระหว่างวันที่ 4-8  ธันวาคม  2023  ตัวแทนนักเรียนเนตรนารีและครูผู้กำกับจากโรงเรียนในเครือคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ คือ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์  โรงเรียนเซนต์เมรี่  โรงเรียนธิดานุเคราะห์ และโรงเรียนนารีวุฒิ ได้เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือรัตนโกสินทร์ครั้งที่  10   ซึ่งจัดโดยสมาคมสโมสรลูกเสือรัตนโกสินทร์ ณ ค่ายวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี  การเข้าค่ายครั้งนี้ทางคณะได้รับมอบหมายจากสมาคมสโมสรลูกเสือรัตนโกสินทร์ให้จัดกิจกรรมฐานส่งเสริมทักษะชีวิต  โดยมี ซิสเตอร์ศิริรัตน์  อนุวัฒน์ประกิจ ซิสเตอร์พรพิรุณ จันทร์เด่นดวง พร้อมทีมงานครูและนักเรียนจิตอาสาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  เป็นผู้ดำเนินกิจกรรม  นักเรียนที่มาเข้าค่ายจากโรงเรียนต่างๆ ในสังกัดสภาการศึกษาคาทอลิก ประมาณ 3,000 คน เวียนฐานเข้ามาร่วมกิจกรรม ด้วยความสุขและสนุกสนาน ขอขอบคุณสมาคมสโมสรลูกเสือรัตนโกสินทร์ที่เปิดโอกาสให้ทีมผู้กำกับและเนตรนารีของโรงเรียนในเครือ ฯ ให้เข้าร่วมในการชุมนุมซึ่งได้รับประสบการณ์มากมาย ได้เห็นคุณค่าและความสำคัญของกิจกรรมลูกเสือมาก และสนับสนุนให้คณะของเราได้มีส่วนในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ด้วย  …more photos…

Close Up
01
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ แผนกเยาวชน

วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2023 ซิสเตอร์กาญจนา เดชาเลิศ และซิสเตอร์ฐนชา โสทน ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการคาทอลิกเพื่อคริสตชน แผนกเยาวชน ครั้งที่ 47 สมัยสามัญประจำปี ค.ศ.2023  ณ Holiday Garden Hotel จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อร่วมกันศึกษาและพิจารณานโยบายและทิศทางงานอภิบาลเยาวชน ค.ศ.2023-2030 เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำแผนงานอภิบาลเยาวชนในระดับท้องถิ่น และมีการแบ่งปันผลการดำเนินงานอภิบาลเยาวชน รวมถึงข้อท้าทายที่กำลังเกิดขึ้นในระดับสังฆมณฑลและองค์กรสมาชิก  อีกทั้งยังมีการพิจารณาและวางแผนงานอภิบาลเยาวชน ค.ศ.2024  โดยมีคุณพ่อสุวัฒน์ เหลืองสอาด และคุณพ่อนพดล ยอแซฟ เป็นวิทยากร ก่อนเริ่มประชุมได้มีพิธีบูชาขอบพระคุณ โดยคุณพ่อประธาน ตันเจริญ เป็นประธานในพิธี พร้อมกับคณะสงฆ์จิตตาภิบาลเยาวชน มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 34 คน (คุณพ่อ 15 คน ซิสเตอร์ 2 คน ผู้ประสานงานเยาวชน 17 คน) การประชุมดำเนินไปตามวาระการประชุม และมีการพิจารณาวางแผนการจัดค่ายผู้นำเยาวชนระดับชาติ ครั้งที่ 39 ซึ่งสังฆมณฑลเชียงรายรับผิดชอบ โดยคุณพ่อธินากร ดำรงอุษา […]

Close Up
027
อบรมสื่อสัญจร Media Education

วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2023  ซิสเตอร์ฉวีวรรณ เกษทองมา ผู้ประสานงานฝ่ายสื่อสารมวลชนคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ และนางสาวนิตยาภรณ์ เส็งเจริญ ทีมงานด้านสื่อสารมวลชน  ได้ให้การอบรมสื่อสัญจรในโครงการ Media Education  แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนธิดานุเคราะห์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา จำนวนทั้งหมด 553 คน  ในหัวข้อ “พลเมืองดิจิทัล รู้คิด รู้ทัน ปัญญาประดิษฐ์”   โดยแบ่งนักเรียนแต่ละระดับชั้น เข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุมจอห์น ปอล   เพื่อรับความรู้เกี่ยวกับทักษะการเป็นการเป็นพลเมืองดิจิทัลที่มีคุณภาพ มีการเล่มเกม ตอบคำถาม และเรียนรู้เชิงปฏิบัติการใน Workshop เกี่ยวกับการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการสร้างสรรค์ผลงานของมนุษย์  และได้สรุปความคิดจากการไตร่ตรองหัวข้อของสารวันสื่อมวลชนสากล ครั้งที่ 58   ที่องค์สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเลือก คือ “ปัญญาประดิษฐ์และปรีชาญาณของหัวใจ  เพื่อการสื่อสารที่สมบูรณ์ของมนุษย์”  ซึ่งจะมีการเผยแพร่อย่างเป็นทางการในเดือนมกราคม ปี 2024   …more photos…

Close Up
IMG_7672 (Large)
ค่ายผู้นำเยาวชนคาทอลิกระดับชาติ ครั้งที่ 38

ซิสเตอร์กาญจนา เดชาเลิศ และซิสเตอร์ฐนชา โสทน พร้อมกับตัวแทนเยาวชนคาทอลิก 14 คนจากโรงเรียนเซนต์เมรี่ และวิสุทธิวงศ์ ได้เดินทางไปร่วมค่ายผู้นำเยาวชนคาทอลิกระดับชาติ ครั้งที่ 38 ระหว่างวันที่ 16-20 ตุลาคม 2023  ณ วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล บ้านน้อยสามเหลี่ยม จ.ขอนแก่น ซึ่งจัดโดยสังฆมณฑลอุดรธานี   มีผู้เข้าร่วม 11 สังฆมณฑล และ 4 องค์กรสมาชิกที่ทำงานอภิบาลเยาวชน มีจิตตาภิบาลและผู้ประสานงานจำนวน 41 คน อาสาสมัครจำนวน 56 คน ผู้นำเยาวชนคาทอลิกจำนวน 203 คน (ชาย 58, หญิง 145 คน) รวมถึงนักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรม ชั้นปีที่ 2 ที่มา Practicum ฝึกปฏิบัติงานอภิบาลเยาวชนอีก 22 คน รวมเป็นจำนวนทั้งหมด 322 คน ในหัวข้อ “Rise up and […]

Close Up
03-10-2023
ซิสเตอร์คณะผู้รับใช้ฯ พบปะมาเดอร์เคียรา กัซซูโอลา

วันที่ 3 ตุลาคม 2023  คุณแม่มะลิวัลย์ ปรมัตถ์วิโรจน์  อธิการิณีเจ้าคณะภคินีผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์  พร้อมด้วยซิสเตอร์สมปอง ทับปิง บรรดาซิสเตอร์ และผู้ฝึกหัดจากนวกสถาน สามพราน  ได้มาพบปะกับมาเดอร์เคียรา กัซซูโอลา ที่บ้านธารพระพร  ในโอกาสที่มาเดอร์มาประเทศไทย และอยู่ระหว่างการเข้าเงียบของอธิการิณีเจ้าคณะแขวงระดับภูมิภาคเอเชีย   มาเดอร์เคียรา และซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล อธิการิณีเจ้าคณะแขวง ให้การต้อนรับด้วยความยินดีอย่างเป็นกันเองในสายสัมพันธ์ของครอบครัวซาเลเซียน   คุณแม่มะลิวัลย์ ได้กล่าวแสดงความยินดี และมอบบทเพลงที่มีความหมายถึงความงดงามและคุณค่าของการพบปะ  นอกจากนั้น ท่านยังแสดงความขอบคุณในการต้อนรับและดูแลสมาชิกของคณะ ซึ่งซิสเตอร์ผู้รับใช้หลายคนได้ประจำในหมู่คณะของบ้านศูนย์กลางธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ระหว่างการศึกษาอยู่ที่กรุงโรม ประเทศอิตาลี  จึงนับว่ามีความรู้สึกถึงความใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นอีก โอกาสนี้ คุณแม่มะลิวัลย์ ได้นำผลไม้หลากหลายชนิดมอบเป็นของขวัญ และมาเดอร์เคียรา ได้มอบที่ระลึกเป็นรูปแม่พระองค์อุปถัมภ์ตั้งโต๊ะให้กับบรรดาซิสเตอร์และเยาวชนผู้ฝึกหัด  …more photos…

Close Up
WhatsApp Image 2023-09-30 at 2.58.19 PM_0
พิธีวางศิลาฤกษ์ที่โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่

วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2023   ซิสเตอร์เนาวรัตน์ ธีระพัชรรังษี  อธิการิณีพร้อมด้วยตัวแทนสมาชิกและตัวแทนครู 5 คน เดินทางไปต้อนรับมาเดอร์เคียรา กัซซูโอลา อัครธิการิณีของคณะ ที่สนามบินหาดใหญ่  โดยมีซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล ซิสเตอร์แอลด้า บารัตตีโน และซิสเตอร์กรรณาภรณ์ โสทน เดินทางมาจากบ้านศาลาแดงพร้อมกัน เราทุกคนมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติจากมาเดอร์เคียรา มาเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเอาซิลีอุมทดแทนอาคารหลังเดิมซึ่งได้ถูกรื้อถอนไปตามกาลเวลา   เมื่อมาถึงโรงเรียนธิดานุเคราะห์  ซิสเตอร์เนาวรัตน์ ได้มอบช่อดอกไม้ กล่าวต้อนรับ และแนะนำท่านให้รู้จักกับบาดหลวงอันตน เรสเตลลี อธิการโรงเรียนแสงทองวิทยา หาดใหญ่  พร้อมกับสมาชิกซาเลเซียน บรรดาซิสเตอร์ในหมู่คณะ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ตัวแทนศิษย์เก่า ตัวแทนกลุ่มซาเลเซียนผู้ร่วมงาน และผู้ปกครองที่มาให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น จากนั้นวงโยธวาทิตของโรงเรียนบรรเลงเพลงมหาฤกษ์ นำขบวนแห่เข้าสู่ปรัมพิธี ซิสเตอร์ศรีสุดา สุทธิรัตนากร ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้กล่าวต้อนรับมาเดอร์เคียรา กัซซูโอลา และบาดหลวงยอห์น แปร์ติเล่ เจ้าอาวาสวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด หาดใหญ่  ซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล อธิการิณีเจ้าคณะแขวงไทย และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน  และเชิญทุกคนร่วมวจนพิธีกรรมวางศิลาฤกษ์ โดยซิสเตอร์เนาวรัตน์ กล่าวรายงาน จากนั้นพระสงฆ์กล่าวบทสวด […]

Close Up
01 (Large)
อบรมอธิการิณีระดับภูมิภาคเอเชีย CIAO รุ่น 1

ผู้รับผิดชอบฝ่ายอบรมคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ภูมิภาคเอเชีย ได้จัดการอบรมให้กับบรรดาอธิการิณี และสมาชิกที่เตรียมตัวในหน้าที่เป็นผู้นำหมู่คณะ โดยมี Sr. Milena Stevani (FMA)  อาจารย์ที่ปรึกษาสาขาจิตวิทยาประจำวิทยาลัยเอาซีลีอุม กรุงโรม ประเทศอิตาลี เป็นผู้ให้การอบรมในหัวข้อ “การฝึกอบรมด้านจิตวิทยาและมานุษยวิทยาของผู้นำ”  ณ บ้านธารพระพร สามพราน จ.นครปฐม   โดยมีซิสเตอร์ธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ในภูมิภาคเอเชียได้ส่งสมาชิกเข้ารับการอบรม ซึ่งได้แบ่งออกเป็น 2 รุ่น คือ ระหว่างวันที่ 11-16 กันยายน 2023 รุ่นที่ 1  และวันที่ 19-24 กันยายน 2023 เป็นรุ่นที่ 2  จากแขวงต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชีย (CIAO) ดังนี้  แขวงฟิลิปปินส์ (FIL)  แขวงเวียดนาม (VTN) แขวงจีน (CIN) แขวงกัมพูชา-เมียนม่า (CMY) แขวงเกาหลี (KOR)  แขวงติมอร์ตะวันออก-อินโดนีเซีย (TIN) แขวงญี่ปุ่น (GIA) และแขวงไทย (THA)  […]

Close Up
00019
ทัศนศึกษาดูงานคำสอนประเทศเกาหลีใต้

วันที่ 3-7 กันยายน 2023  ซิสเตอร์วรรณี ฉัตรสุภางค์ ซิสเตอร์ทิพวรรณ จารุวิภาค ซิสเตอร์ปัจจนีย์ ไทยลําภู และคุณครู 3 ท่านจากโรงเรียนวิสุทธิวงศ์ เดินทางไปศึกษาดูงานคำสอนร่วมกับบุคลากรคำสอนครอบครัวซาเลเซียน ที่ประเทศเกาหลีใต้ โดยมีคุณพ่อเอกสิทธิ์ ทัฬหะกุลธร เป็นผู้ประสานงานฯ และคุณพ่อเทพรัตน์ ปิติสันต์ เป็นผู้นำคณะ การศึกษาดูงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกและบุคคลากรในด้านการอภิบาลและสอนคำสอนได้เรียนรู้และเห็นรูปแบบของการจัดการด้านงานคริสตศาสนธรรมที่หลากหลาย โดยนำมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของตน  2.เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกแลผู้ทำงานอภิบาลมีความเชื่อมากยิ่งขึ้นผ่านทางการแสวงบุญยังสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ  3. การไปศึกษาดูงานร่วมกันของสมาชิกในครอบครัวซาเลเชียนก่อให้เกิดการประสานสัมพันธ์ ซึ่งช่วยสร้างเครือข่ายของความร่วมมือในการทำงานอภิบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีสมาชิกคณะกรรมการคำสอนครอบครัวซาเลเซียน ตัวแทนนักบวชในครอบครัวซาเลเซียนและครูคำสอนฆราวาสของสถาบันในครอบครัวซาเลเซียน จำนวน 31 คน ประกอบไปด้วย คณะซาเลเซียน (SDB) จำนวน 3 คน บุคลากรฆราวาสของสถาบันในเครือซาเลเซียน 12 คน คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ (FMA) จำนวน 3 คน ครูฆราวาส 3 คน คณะผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ (SIHM) 4 […]