Category: Close Up

Close Up
25
สมัชชาระดับแขวงคณะซาเลเซียนผู้ร่วมงานครั้งที่ 5

วันที่ 9-11 ธันวาคม 2022   คณะซาเลเซียนผู้ร่วมงานระดับแขวงได้จัดประชุมสมัชชาครั้งที่ 5 ที่บ้านฟื้นฟูจิตใจหัวหิน  จ.ประจวบคีรีขันธ์  โดยผู้แทนสมาชิกซาเลเซียนผู้ร่วมงานที่เป็นที่ประธานและที่ปรึกษาของแต่ละบ้านของแขวง พร้อมด้วยจิตตาธิการเข้าร่วมประชุม 40 คน เพื่อเลือกคณะที่ปรึกษาระดับแขวงชุดใหม่ซึ่งมีอายุทำหน้าที่ในวาระ 3 ปี (ปี 2023-2025) ผลการเลือกตั้ง ดังรายชื่อต่อไปนี้ 1. คุณนวพร กิจสวัสดิ์ ผู้ประสานงานแขวง 2. คุณกรนุช เจริญผล เลขา 3. คุณเสาวณี แสนจันทร์ ผู้ช่วยเลขา 4. คุณธีระ กุลวิทย์ เหรัญญิก 5. คุณลัดดาวัลย์ กาญจนทิตต์ ผู้ช่วยเหรัญญิก 6. คุณวัชรินทร์ สุวดินทร์กูร ผู้ให้การอบรม 7. คุณจันทร์เปี่ยม แจ่มจันทร์ ผู้ช่วยผู้ให้การอบรม 8. คุณพ่อนิพนธ์ สาราจิตต์ จิตตาธิการแขวง SDB 9. ซิสเตอร์สุภาวรรณ โชติผล […]

Close Up
SAD BP (1)
ฉลองคริสต์มาสแก่นักเรียนทุน (SAD)

วันที่ 11 ธันวาคม 2022   ซิสเตอร์อันนา กราสซี  ผู้รับผิดชอบโครงการช่วยเหลือนักเรียนยากจน ได้พบปะกับครอบครัวของนักเรียนที่ได้รับทุนจากผู้มีพระคุณในโครงการ SAD ที่โรงเรียนนารีวุฒิ บ้านโป่ง  เพื่อส่งความสุขและมอบของขวัญให้กับครอบครัวของเด็ก ๆ   โดยมีซิสเตอร์พรพิรุณ จันทร์เด่นดวง และทีมงานอาสาสมัคร  ได้จัดเตรียมกิจกรรม รับชมวีดีทัศน์ประวัติวันคริสต์มาส  ตอบคำถาม และร้องเพลงคริสต์มาสส่งความสุขให้กันและกัน   โอกาสนี้ เด็ก ๆ ได้ส่งความสุขให้กับซิสเตอร์ขวัญเรือน โอนากุล ซึ่งเป็นตัวแทนของสมาชิกหมู่คณะพระหฤทัย บ้านโป่ง ที่ได้เอื้อเฟื้อสถานที่การจัดกิจกรรม  จำนวนเด็กที่ได้รับทุนมีทั้งหมด 38 คน  ขอขอบคุณสำหรับผู้มีพระคุณทุกท่านที่มีน้ำใจดี

Close Up
001
ประชุมคณะกรรมการเอกภาพคริสตชนไทย ครั้งที่ 2

ในวันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2022  ซิสเตอร์อันนา กราสซี และซิสเตอร์พรพิรุณ จันทร์เด่นดวง  ผู้รับผิดชอบฝ่ายงานธรรมทูตระดับแขวงของคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์   ร่วมประชุมคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธ์และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์  ครั้งที่ 2  ณ ศูนย์รวมนักศึกษาแบ๊บติสต์ Baptist Student Center (BSC) โดยมีศาสนาจารย์วิรัช โกยดุลย์ รองประธานสภาคริสตจักรในประเทศไทย ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม บาทหลวงเสนอ ดำเนินสดวก เลขาธิการคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธ์และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์ ดำเนินการประชุม มีผู้เข้าร่วมจาก 5 องค์การคริสต์ จำนวน 18 ท่าน   วัตถุประสงค์ของการประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานอธิษฐานภาวนาเพื่อเอกภาพคริสตชน ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2022   ณ ซอย 101 วัดราชินีแห่งสันติสุข และเป็นการอำลาตำแหน่งประธานเอกภาพคริสตชนไทยและรองประธานสภาคริสตจักรในประเทศ ตลอดระยะเวลาที่ทำงานร่วมกันมาของท่านนั้นมีแต่ความปรารถดีต่อศาสนาคริสต์และผลักดันในกิจกรรมงานอธิษฐานภาวนาเพื่อเอกภาพคริสตชนด้วยดีเสมอมา กรรมการทุกท่านจึงน้อมอำลาท่านในตำแหน่ง และยังคงเป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันต่อไปในการทำงาน ขอพระเจ้าอวยพรท่าน

Close Up
2022 11 17-18 mission (17)
สัมมนาผู้ร่วมประกาศข่าวดีระดับชาติครั้งที่ 2

วันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2022  ซิสเตอร์อันนา กราสซี และซิสเตอร์พรพิรุณ จันทร์เด่นดวง ฝ่ายงานธรรมทูต ธมอ ร่วมสัมมนาผู้ร่วมประกาศข่าวดีระดับชาติครั้งที่ 2 เรื่อง “การประกาศข่าวดียุคปัจจุบันในประเทศไทยกับบทบาทฆราวาส”  ณ บ้านผู้หว่าน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  โดยมีบาทหลวงไตรรงค์ มุลตรี ผู้อํานวยการสมณองค์กรเพื่อการ สนับสนุนงานแพร่ธรรมในประเทศไทย (National Director of the Pontifical Missionary Society – PMS)    หัวข้อการสัมมนาในโอกาส 400 ปี สมณกระทรวงการประกาศพระวรสารสู่ปวงชนกับการประกาศข่าวดีในประเทศไทย โดยบาทหลวงธีรพล กอบวิทยากุล “200 ปี องค์กรเผยแพร่ความเชื่อ ฆราวาสหญิงผู้มีใจธรรมทูต บุญราศี เปาลีน มารี จารีโค”  โดย ซิสเตอร์มารีอา เอลิซาเบ็ธ   “ชีวิตพระสงฆ์ธรรมทูตในดินแดนพื้นที่สีแดง โดย คุณพ่อเรย์นัลโด ฟุลเจนซีโอ “เครื่องมือประกาศข่าวดี อัลฟ่า”   โดยคุณนิรมล […]

Close Up
02 (Large)
ธมอ ร่วมส่งสาส์นเพื่อความเป็นหนึ่งเดียวระหว่างศาสนา

ในวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2022  ซิสเตอร์อันนา กราสซี และซิสเตอร์วนิดา มาลาวาลย์ ตัวแทนคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ฝ่ายงานธรรมทูต เข้าร่วมกับ คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธ์และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์ ภายใต้สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย โดยการนำของบาทหลวงพรชัย แก้วแหวน บาทหลวงดาเนียล มัสซา และคณะจำนวน 22 ท่าน  ได้นำสาส์นจากสมณสภาเพื่อการเสวนาระหว่างศาสนาแห่งสันตะสำนักนครรัฐวาติกัน ในหัวข้อ “คริสตศาสนิกชน และชาวซิกข์ : ส่งเสริมความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันระหว่างศาสนาเพื่อประโยชน์ส่วนรวม”  มาส่งมอบให้กับนายปินเดอร์ปาลซิงห์ มาดาน นายกสมาคมศรีคุรุสิงห์สภา ณ วัดคุรุดวาราศรีคุรุสิงห์สภา(วัดซิกข์)  เพื่อร่วมแสดงความยินดีและส่งความปรารถนาดีมายังพี่น้องชาวซิกข์เนื่องในโอกาสฉลองวันครบรอบวันเกิดของท่าน Sri Guru Nanak Dev Ji    ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันระหว่างศาสนาต่าง ๆ ซึ่งสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสกล่าวว่า เป็นวัฒนธรรมที่มองผู้อื่นว่า “ไม่ใช่คู่แข่ง หรือตัวเลขสถิติ แต่เป็นพี่น้องชายหญิง”    

Close Up
00 (Large)
การเยี่ยมหมู่คณะวิสุทธิวงศ์

ระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2022 ซิสเตอร์ มาเรีย อัสซุนตา ซูมิโกะ อิโนอุเอะ ซิสเตอร์ผู้เยี่ยมจากศูนย์กลางคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์  ทำการเยี่ยมเยียนหมู่คณะวิสุทธิวงศ์ อ.บ้านดุง จ. อุดรธานี ท่านเดินทางมาถึงโรงเรียนวิสุทธิวงศ์ ในช่วงบ่ายของวันที่ 27 ตุลาคม 2022 ซิสเตอร์ลับ สมจันทร์ อธิการิณี พร้อมกับคณะซิสเตอร์ ตัวแทนคณะครู นักเรียน และพนักงานได้ต้อนรับในบรรยากาศแห่งครอบครัวที่อบอุ่น ในวันเหล่านี้ท่านได้พบปะสมาชิกแต่ละคนอย่างใกล้ชิด ได้สัมผัสกับบรรยากาศและการดำเนินงานต่าง ๆ ในหมู่คณะ และได้พบปะกลุ่มต่าง ๆ เริ่มจากกลุ่มพนักงาน ซาเลเซียนผู้ร่วมงาน ศูนย์เย็บผ้ามาอิน คุณพ่อเจ้าอาวาสวัดพระวิสุทธิวงศ์ คุณพ่อสมนึก สุทธิ และได้จัดช่วงเวลาให้ท่านได้ไปเยี่ยมชมแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงซึ่งจัดเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโก เยี่ยมชมนาเกลือ และการเยี่ยมหมู่บ้านโดยได้นำปัจจัยที่จำเป็นไปมอบให้กับผู้อาวุโสและผู้อยู่ในความต้องการในเขตชุมชนบ้านโพนสูง โอกาสเดือนแม่พระนี้ได้มีการสวดภาวนาพร้อมกับชุมชนที่โรงเรียนของเราอีกด้วย และได้พบปะกับคณะครูซึ่งได้ต้อนรับอย่างเป็นทางการด้วยประเพณีบายศรีสู่ขวัญ จากนั้นได้ทำประสบการณ์ล่วงหน้าในประเพณีลอยกระทงซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและทีมงานได้ให้เกียรติมาต้อนรับและสร้างบรรยากาศร่วมกันพร้อมกับคณะครู ณ บึงหนองเรือ ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2022 ได้พบปะกับนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งได้ต้อนรับด้วยวัฒนธรรมพื้นบ้าน ด้วยขบวนแห่กลองยาวพร้อมกับนางรำ การแสดงชุดวัฒนธรรมเอกลักษณ์ของจังหวัดอุดรธานี […]

Close Up
01
ค่ายผู้นำเยาวชนคาทอลิกระดับชาติ

“จงลุกขึ้นยืนเถิด เราแต่งตั้งเจ้าให้เป็นพยานยืนยันสิ่งที่เจ้าเห็น” (กจ. 26:16)  เป็นหัวข้อของค่ายผู้นำเยาวชนคาทอลิกระดับชาติ ครั้งที่ 37 ซึ่งจัดขึ้นในระหว่าง วันจันทร์ที่ 17 – วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2022 ณ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนครพนม อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง เยาวชนคาทอลิกจาก 10 สังฆมณฑล องค์กรคาทอลิกในประเทศไทย และผู้แทนเยาวชนจาก สปป.ลาว เข้าร่วมจำนวน 464 คน ในนามองค์กรนักบวชหญิง ซิสเตอร์กาญจนา เดชาเลิศ และซิสเตอร์มะลิวัลย์ ตันสิงห์ ได้นำเยาวชนคาทอลิกเข้าร่วมเป็นจำนวน 13 คน จากโรงเรียนวิสุทธิวงศ์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ และโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์  พร้อมกับผู้ประสานงานเยาวชนอีก 1 คน ได้เดินทางเข้าที่พักในวันที่ 17 ตุลาคม เมื่อไปถึงค่ายได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเจ้าภาพผู้จัดงาน นำโดยคุณพ่อวัลลภ จันทร์ดวง และทีมงานเยาวชนของอัครสังฆมณฑลท่าแร่ หนองแสง กิจกรรมในแต่ละวัน มีดังนี้ วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2022 […]

Close Up
00
พระพรแห่งการเยี่ยมหมู่คณะเอาซีลีอุม ศาลาแดง

ระหว่างวันที่ 12 – 20 ตุลาคม  2022 หมู่คณะเอาซีลีอุม ศาลาแดง เปี่ยมด้วยความยินดี โอกาสการมาเยี่ยมอย่างเป็นทางการของซิสเตอร์มาเรีย อัสซุนตา อิโนอุเอะ ซูมิโกะ ที่ปรึกษากลางผู้รับมอบหมายการเยือนคณะแทนอัคราธิการิณีคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ท่านได้พบปะพูดคุยกับสมาชิกแต่ละคนทั้งระดับส่วนตัวและส่วนรวม ได้พบปะกับกลุ่มศิษย์เก่าของหอพักหญิงเอาซีลีอุม กลุ่มคริสตชนชาวอเมริกาละติน กลุ่มคริสตชนชาวอิตาเลียน และกลุ่มพนักงาน ในวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2022  หมู่คณะจัดวันแห่ง “การพักผ่อนร่วมกัน” พร้อมกับซิสเตอร์มาเรีย อัสซุนตา เดินทางไปที่บ้านปล่องเหลี่ยม ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร  ได้รับการต้อนรับจากครอบครัวของคุณศรีวรรณา กิจพานิช  ซึ่งได้ต้อนรับด้วยความยินดี  นำทุกคนชื่นชมในบรรยากาศสดชื่นสวยงามแบบไทย และรับฟังการแบ่งปันความเชื่อคริสตชนที่ลึกซึ้ง  ในวันเดียวกันได้ไปเยี่ยมชมวัดนักบุญเทเรซา หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ รับฟังเรื่องราวความเป็นมาของกลุ่มคริสตชน โดยการแบ่งปันของบาดหลวง ยอห์น ตามาโย คุณพ่อเจ้าอาวาส ในวันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2022  ซิสเตอร์มาเรีย อัสซุนตา ได้เข้าพบพระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ประมุขแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  เพื่อคำนับ […]

Close Up
rpt
ร่วมฉลองการสถาปนานักบุญ อาร์เตมีเด ซัตตี

วันที่ 11 ตุลาคม 2022  ซิสเตอร์ นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะ พร้อมด้วย ซิสเตอร์มาเรีย อัสซุนตา ซูมิโกะ อิโนอุเอะ ซิสเตอร์ผู้เยี่ยมจากศูนย์กลางคณะ และสมาชิกธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์  ได้ร่วมแสดงความยินดีกับคณะซาเลเซียนแห่งประเทศไทย ในโอกาสที่ได้จัดพิธีเฉลิมฉลองการสถาปนาภราดา อาร์เตมีเด ซัตตี เป็นนักบุญ ณ วัดนักบุญยอห์น บอสโก กรุงเทพ  โดย บิชอปโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ   บรรยากาศในการฉลองเต็มด้วยความอบอุ่นของครอบครัวซาเลเซียน ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกในครอบครัวซาเลเซียนกลุ่มต่าง ๆ ที่ได้มาร่วมแสดงความยินดีและฉลองท่านนักบุญผู้มีแบบอย่างชีวิตที่น่าทึ่งของการเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์จากการทำสิ่งธรรมดาในชีวิต ในแบบที่ไม่ธรรมดา   อีกทั้งท่านยังเป็นรูปแบบชีวิตคริสตชนตามแบบอย่างของชาวสะมาเรียผู้ใจดี ในการรับใช้เพื่อนพี่น้องผู้ทนทุกข์ เป็นต้น ผู้เจ็บป่วย หลังพิธี คุณพ่อ ยอห์น บอสโก เทพรัตน์ ปิติสันต์ เจ้าคณะแขวงซาเลเซียน ได้กล่าวขอบคุณสมาชิกในครอบครัวซาเลเซียนทุกท่าน และได้แบ่งปันประสบการณ์แห่งความชื่นชมยินดี ในโอกาสที่ได้เดินทางไปร่วมพิธีสถาปนานักบุญใหม่ที่กรุงโรม ประเทศอิตาลี ในวันที่ 9 ตุลาคม 2022  พร้อมด้วยตัวแทนภราดาซาเลเซียนจากแขวงไทย ซึ่งเป็นตัวแทนไปร่วมในพิธีด้วยเช่นกัน […]

Close Up
01 (Large)
การประชุมหลังสมัชชาสามัญครั้งที่ 24 ของอธิการิณีเจ้าคณะในสหพันธ์แขวง-CIAO

เมื่อวันที่ 23-24 กันยายน 2022  อธิการิณีเจ้าคณะสหพันธ์แขวงเอเชียตะวันออก (Interispettoriale Asia Orientale -CIAO)  จำนวน 11 คน เข้าร่วมประชุมการวางแผนหลังการประชุมสมัชชาสามัญครั้งที่ 24 ของคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ที่บ้านธารพระพร อ.สามพราน จ.นครปฐม  มีซิสเตอร์ Sr. Maria Assunta Sumiko Inoue ที่ปรึกษาผู้เยี่ยมเยือนและที่ปรึกษาระดับ CIAO พร้อมด้วย Sr. Lidia Strzelczyk ที่ปรึกษาผู้เยี่ยมเยือนของประเทศเกาหลีและประเทศเวียดนาม เป็นประธานการประชุม โดยมี Sr. Alma Castagna เป็นผู้ดำเนินการประชุม เพื่อวางแผนระยะ 6 ปี ระดับสหพันธ์แขวงร่วมกัน Sr. Maria Assunta ได้เน้นถึงความสำคัญของการประชุมว่า “การประชุมเป็นช่วงเวลาของการอภิปรายและการรวมกลุ่ม สำหรับการแบ่งปันและการเสนอ และการค้นหาแนวทางร่วมกัน ดังนั้นแต่ละคนจึงมีบทบาทสำคัญมากในการปลุกเร้าและการปกครองของคณะ และเอื้อให้สมาชิกของหมู่คณะผู้อบรมทั่วโลกได้ขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างราบรื่น” คำกล่าวข้างต้น ทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมครั้งแรกเปี่ยมไปด้วยกำลังใจ Sr. Alma Castagna […]