การประชุมผู้รับผิดชอบฝ่ายสื่อสารมวลชนระดับแขวง

01

วันที่ 4-5 มิถุนายน 2024   ซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล อธิการิณีเจ้าคณะแขวงคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย เป็นประธานในการเปิดการประชุมปฏิบัติการของผู้รับผิดชอบงานสื่อสารมวลชนระดับแขวง   โดยมีซิสเตอร์ฉวีวรรณ เกษทองมา ผู้ประสานงานระดับแขวง และนางสาวนิตยาภรณ์ เส็งเจริญ เป็นวิทยากร  พร้อมด้วยสมาชิกผู้รับผิดชอบฝ่ายสื่อระดับบ้านจำนวน 7 คน ได้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้  ซึ่งจัดขึ้นที่บ้านธารพระพร อ.สามพราน  จ.นครปฐม
บรรยากาศของการประชุมดำเนินไปอย่างจริงจัง สนุกสนาน มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการเปิดสู่การเรียนรู้เทคนิค วิธีการของการนำสื่อเทคโนโลยีประยุกต์ใช้ในหน้าที่ความรับผิดชอบในชีวิตประจำวัน และในการประกอบภารกิจการอภิบาลท่ามกลางเยาวชน เฉพาะอย่างยิ่งทักษะการทํางานด้านสื่อสารบนพื้นที่ออนไลน์เครือข่ายสังคม  เรียนรู้ทักษะการเขียนข่าว-บทความ-การประชาสัมพันธ์  ศึกษาแนวทางการจัดเก็บเอกสารภาพและเอกสารต่าง ๆ อย่างมีระบบ รวมทั้งการแบ่งปันข้อคิดจากเอกสารของคณะ “แนวทางการปฏิบัติของ ธมอ ในเครือข่ายสังคม”  และฝึกปฏิบัติทักษะการใช้เครื่องมือสื่อสารในยุค AI จากแอปพลิเคชันต่าง ๆ
นอกจากนี้ การแบ่งปันข้อคิดจากซิสเตอร์ทองอยู่ ทีมงานสื่อ ฯ  และจากผู้เข้าร่วมการประชุมทุกคน ช่วยให้เกิดความตระหนักมากยิ่งขึ้นถึงการสื่อสารแท้จริง คือการปล่อยให้พระเจ้าผู้ทรงเป็นองค์แห่งความรัก เป้นผู้นำพาเราให้ก้าวเดินไปบนเส้นทางแห่งการสื่อสารที่แท้จริง โดยมีพื้นฐานบนความรัก  การเสวนา  การเปิดใจรับฟัง และมุ่งมั่นยืนหยัดในอัตลักษณ์ของการเป็น ธมอ สตรีผู้รับเจิม ท่ามกลางเยาวชน ซึ่งเป็น “หัวใจ” ของการสื่อสารที่มีคุณภาพอย่างแท้จริง  …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *