อบรมสื่อสัญจร Media Education

027

วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2023  ซิสเตอร์ฉวีวรรณ เกษทองมา ผู้ประสานงานฝ่ายสื่อสารมวลชนคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ และนางสาวนิตยาภรณ์ เส็งเจริญ ทีมงานด้านสื่อสารมวลชน  ได้ให้การอบรมสื่อสัญจรในโครงการ Media Education  แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนธิดานุเคราะห์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา จำนวนทั้งหมด 553 คน  ในหัวข้อ “พลเมืองดิจิทัล รู้คิด รู้ทัน ปัญญาประดิษฐ์”   โดยแบ่งนักเรียนแต่ละระดับชั้น เข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุมจอห์น ปอล   เพื่อรับความรู้เกี่ยวกับทักษะการเป็นการเป็นพลเมืองดิจิทัลที่มีคุณภาพ มีการเล่มเกม ตอบคำถาม และเรียนรู้เชิงปฏิบัติการใน Workshop เกี่ยวกับการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการสร้างสรรค์ผลงานของมนุษย์  และได้สรุปความคิดจากการไตร่ตรองหัวข้อของสารวันสื่อมวลชนสากล ครั้งที่ 58   ที่องค์สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเลือก คือ “ปัญญาประดิษฐ์และปรีชาญาณของหัวใจ  เพื่อการสื่อสารที่สมบูรณ์ของมนุษย์”  ซึ่งจะมีการเผยแพร่อย่างเป็นทางการในเดือนมกราคม ปี 2024   …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *