หอพักหญิงเอาซีลีอุม… ถ่ายทอดอุดมการณ์ STAR ประจำปี 2667

04

 

 เมื่อบ่ายวันที่ 26 พฤษภาคม 2024 หมู่คณะเอาซีลีอุม กรุงเทพฯ ได้จัดกิจกรรมถ่ายทอดอุดมการณ์ประจำปี 2024 Change ourselves and live the DREAM “เปลี่ยนตัวเองเพื่อทำตามความฝัน” ให้กับนักเรียนนักศึกษา และพนักงานของหอพักฯ มีซิสเตอร์อุดม ศรีดารุณศิลป์ ซิสเตอร์วิรินทิพย์ อินทรแย้ม พร้อมด้วยตัวแทนเยาวชนผู้นำ Star 2024 ที่เข้าร่วมกิจกรรมระดับแขวง และเยาวชนจิตอาสาเป็นผู้ดำเนินกิจกรรม ในบรรยากาศแห่งมิตรภาพ การให้ความร่วมมือของทุกคน   และความสนุกสนานสไตล์เยาวชนซาเลเซียน โดยกิจกรรมดังกล่าวเริ่มด้วยการขอพรจากพระมารดามารีย์ การมอบฝากตนไว้ในการดูแลของพระนางผ่านทางสัญลักษณ์เล็ก ๆ ที่แต่ละคนนำมา   จากนั้นผู้นำเยาวชนได้จัดกิจกรรม  Ice breaking เรียกความคุ้นเคยของผู้เข้าร่วมได้เป็นอย่างดี สลับกับการเต้นเพลงเข้าจังหวะประจำ STAR 2024 “Un sogno che vola” สร้างบรรยากาศให้สนุกสนานมากยิ่งขึ้น ซิสเตอร์อุดมได้แบ่งปันความฝัน 9ขวบ ของคุณพ่อบอสโก ประกอบการเล่าด้วยการแสดง ซึ่งเป็นดังการนำทางสู่เนื้อหาเกี่ยวกับความฝัน…ที่จะสำเร็จลงได้นั้นต้องมีองค์ประกอบหลายอย่าง และหนึ่งในนั้นที่สำคัญก็คือ “การเปลี่ยนแปลงตนเอง” นอกจากนี้การเสวนาโต๊ะกลมและการเข้ากลุ่มย่อยพูดคุยกัน เป็นกิจกรรมที่เสริมเติมช่วยให้ผู้เข้าร่วมตระหนักมากยิ่งขึ้นถึงความสำคัญของการมีความฝันที่นำหนุนก้าวเดินไปสู่ความสำเร็จ โอกาสนี้นักเรียน นักศึกษา และพนักงานหอพักหญิงเอาซีลีอุม ได้ร่วมกันวางแนวปฏิบัติแต่ละเดือนโดยมีแนวความคิดจากพระสมณสาส์น Laudato Si  ที่ให้ความสำคัญต่อบ้านส่วนรวมของเรา และส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งการดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน

ช่วงสุดท้ายแต่ละคนได้ร่วมวนจนพิธีกรรมเปิดปีการศึกษา เพื่อวอนขอพรจากพระผู้เป็นเจ้าและพระมารดามารีย์องค์อุปถัมภ์ อวยพรตลอดปีการศึกษา 2567 โดยแต่ละคนได้ดวงดาวสัญลักษณ์ของความฝันไปถวายแด่พระเจ้าและพระมารดา โอกาสนี้ซิสเตอร์นิตยา เยาวสังข์ อธิการิณี ได้กล่าวให้กำลังใจและเชิญชวนให้ทุกคนร่วมกันสร้างหอพักหญิงเอาซีลีอุมให้กลับเป็นบ้านของตน บ้านที่พร้อมให้การต้อนรับ บ้านที่ให้ความเป็นพี่เป็นน้อง และบ้านที่ได้รับการอวยพรเสมอจากพระมารดามารีย์  …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *