การอบรมช่วงวัย : วัยผู้ใหญ่ตอนต้น

001 (Large)

วันที่ 6-8 มีนาคม 2024  ฝ่ายอบรมคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์จัดการอบรมต่อเนื่องให้กับสมาชิกในคณะ เป็นการอบรมช่วงวัยที่แตกต่างกัน โดยแบ่งสมาชิกที่เข้ารับการอบรมออกเป็น 3 รุ่น  ช่วงวัยผู้ใหญ่ตอนต้นจำนวน 15 คน ได้รับการอบรมเป็นรุ่นแรกที่บ้านสเตลลา มารีส  ชะอำ  โดยมีคุณพ่อวรวุธ สังขรัตน์ คณะภราดาน้อยกาปูชิน เป็นวิทยากรให้การอบรมโดยใช้พระวาจาพระเจ้าที่ว่า “ความรักของพระคริสตเจ้าผลักดันเรา   ถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสตเจ้า ผู้นั้นเป็นสิ่งสร้างใหม่ สภาพเก่าผ่านพ้นไป สภาพใหม่เกิดขึ้นแล้ว” (2 คร 5:14-17)   บรรดาซิสเตอร์ได้รับการแบ่งปันพระวาจาพระเจ้า ซึ่งเทียบเคียงกับประสบการณ์ชีวิตที่สะท้อนให้เห็นถึงการเผชิญวิกฤติ  มีแรงผลักดัน และเสริมพลังในการก้าวเดินเพื่อผ่านพ้นอุปสรรคตามช่วงวัย
นอกจากนั้น มีการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการปฏิสัมพันธ์เชิงบวก โดยซิสเตอร์ยุพดี จารุวิภาค เป็นวิทยากรแบ่งปันและนำการไตร่ตรองถึงประสบการณ์จริงในชีวิตที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารด้วยภาษาและอวัจนภาษา    ซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล อธิการิณีเจ้าคณะได้ร่วมในการอบรมและให้ข้อคิดแก่สมาชิกในวัยผู้ใหญ่ตอนต้น ท่ามกลางบรรยากาศการอบรมที่มีความสงบ ใกล้ชิดธรรมชาติ และห่างไกลความกังวล  และได้มอบที่ระลึกเป็นสัญลักษณ์ในการอบรม พร้อมด้วยบทภาวนาที่มีความสอดคล้องชวนให้ระลึกถึงก้าวเดินฝ่ายจิตที่แต่ละคนต้องทำให้เกิดผลอย่างเห็นได้ชัด     …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *