สมัชชาระดับแขวงคณะซาเลเซียนผู้ร่วมงานครั้งที่ 5

25

วันที่ 9-11 ธันวาคม 2022   คณะซาเลเซียนผู้ร่วมงานระดับแขวงได้จัดประชุมสมัชชาครั้งที่ 5 ที่บ้านฟื้นฟูจิตใจหัวหิน  จ.ประจวบคีรีขันธ์  โดยผู้แทนสมาชิกซาเลเซียนผู้ร่วมงานที่เป็นที่ประธานและที่ปรึกษาของแต่ละบ้านของแขวง พร้อมด้วยจิตตาธิการเข้าร่วมประชุม 40 คน เพื่อเลือกคณะที่ปรึกษาระดับแขวงชุดใหม่ซึ่งมีอายุทำหน้าที่ในวาระ 3 ปี (ปี 2023-2025) ผลการเลือกตั้ง ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. คุณนวพร กิจสวัสดิ์ ผู้ประสานงานแขวง
2. คุณกรนุช เจริญผล เลขา
3. คุณเสาวณี แสนจันทร์ ผู้ช่วยเลขา
4. คุณธีระ กุลวิทย์ เหรัญญิก
5. คุณลัดดาวัลย์ กาญจนทิตต์ ผู้ช่วยเหรัญญิก
6. คุณวัชรินทร์ สุวดินทร์กูร ผู้ให้การอบรม
7. คุณจันทร์เปี่ยม แจ่มจันทร์ ผู้ช่วยผู้ให้การอบรม
8. คุณพ่อนิพนธ์ สาราจิตต์ จิตตาธิการแขวง SDB
9. ซิสเตอร์สุภาวรรณ โชติผล จิตตาธิการแขวง FMA

ทั้งนี้  ต้องฝากคณะกรรมการชุดใหม่นี้ไว้ในคำภาวนาจากทุกท่าน ให้พวกเขาได้ทำงานระดับแขวงในช่วง 3 ปีนี้อย่างมีความสุขแบบซาเลเซียนผู้ร่วมงาน โดยมีพวกเราอยู่เคียงข้างเสมอ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *