คองเกรสศิษย์เก่า ธมอ. ระดับเอเชีย แปซิฟิก…วันที่ 3

IMG_7356 (Large)

วันที่ 11 ตุลาคม 2019 ซึ่งเป็นวันที่ 3 ของการประชุมพบปะศิษย์เก่า ธมอ. ระดับเอเชีย แปซิฟิก ครั้งที่ 2 ที่จัดขึ้นที่บ้านธารพระพร สามพราน ยังคงมีความมั่งคั่งและอุดมด้วยความดีงาม ผ่านจากการแบ่งปันของตัวแทนผู้เข้าร่วมประชุมจากประเทศต่าง ๆ ผ่านทางกิจกรรมการเสวนา ในหัวข้อ “คุณค่าของจิตตารมณ์ซาเลเซียนในบริบทความหลากหลายทางศาสนาและวัฒนธรรมของเอเชีย”จากบางตัวแทนของแต่ละประเทศ ซึ่งเป็นดังแนวทางของการก้าวเดินของผู้เข้าร่วมประชุมที่จะสามารถพัฒนาและต่อยอดให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นด้วยวิธีที่สร้างสรรค์ตามจิตตารมณ์ของความเป็นศิษย์เก่า ธมอ.

นอกจากนี้ การแบ่งปันในช่วงเวลาต่าง ๆ ระหว่างวัน เป็นดังความรู้สะสมที่สามารถเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน ซึ่งจะกลับกลายเป็นดังแนวปฏิบัติ ระยะ 2 ปี คือปี 2019 – 2021 ได้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม ในบรรยากาศที่เปิดกว้างและจริงจัง…more photos….

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *