อธิการิณีเจ้าคณะแขวงเยี่ยมหมู่คณะพระหฤทัย บ้านโป่ง

02 (Large)

สมาชิกหมู่คณะพระหฤทัย โรงเรียนนารีวุฒิ ยินดีต้อนรับ  ซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล  อธิการิณีเจ้าคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ โอกาสเยี่ยมประจำปี ระหว่างวันที่ 14-21 พฤศจิกายน 2023 ชาวนารีวุฒิให้การต้อนรับท่าน ด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นแบบครอบครัว โดยมีคณะซิสเตอร์ ตัวแทนครู และนักเรียนมอบดอกไม้แด่ท่าน
ซิสเตอร์ได้เริ่มการเยี่ยมภายใต้การนำและพระพรของพระมารดาองค์อุปถัมภ์ มีการพบปะกับสมาชิก คณะครู พนักงาน และกลุ่มต่าง ๆ ในโรงเรียน เริ่มจากนักเรียนคาทอลิก ผู้ร่วมงานซาเลเซียน คุณครูคาทอลิก กลุ่มนักเรียนประจำ ศิษย์เก่า กลุ่ม ADMA VIDES SSYV  คณะครู นักเรียนและพนักงาน ซึ่งให้การต้อนรับด้วยการแสดงจากใจของทุก ๆ คน ท่านได้มอบข้อคิด แบ่งปันสิ่งดี ๆ ด้วยคำพูดเรียบง่าย แต่สามารถจดจำและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิต  เชื้อเชิญให้ทุกคนดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข โดยเป็นผู้สร้างความสุขให้กับทุกคน ก้าวเดินไปด้วยกันในความเป็นหนึ่งเดียวดุจครอบครัวเดียวกัน ไม่พลาดที่จะมีการแสดงบรรเลงโชว์ของวงโยธวาทิตด้วยบทเพลงที่พวกเขาเตรียมเพื่อการแข่งขันที่กำลังใกล้เข้ามา
ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2023  สมาชิกในหมู่คณะขอบคุณพระเจ้าพร้อมกันในพิธีบูชาขอบพระคุณปิดการเยี่ยม โดยคุณพ่อบุญเลิศ ปณีตัธยาศัย เจ้าคณะแขวงซาเลเซียนแห่งประเทศไทย กัมพูชาและลาว ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี  ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ท่านเยี่ยมหมู่คณะซาเลเซียนข้างเคียง  และจบลงด้วยการขอบคุณท่านผู้เป็นตัวแทนของพระมารดาด้วยบรรยากาศน่ารักในครอบครัวเดียวกัน  …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *