การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ แผนกเยาวชน

01

วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2023 ซิสเตอร์กาญจนา เดชาเลิศ และซิสเตอร์ฐนชา โสทน ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการคาทอลิกเพื่อคริสตชน แผนกเยาวชน ครั้งที่ 47 สมัยสามัญประจำปี ค.ศ.2023  ณ Holiday Garden Hotel จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อร่วมกันศึกษาและพิจารณานโยบายและทิศทางงานอภิบาลเยาวชน ค.ศ.2023-2030 เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำแผนงานอภิบาลเยาวชนในระดับท้องถิ่น และมีการแบ่งปันผลการดำเนินงานอภิบาลเยาวชน รวมถึงข้อท้าทายที่กำลังเกิดขึ้นในระดับสังฆมณฑลและองค์กรสมาชิก  อีกทั้งยังมีการพิจารณาและวางแผนงานอภิบาลเยาวชน ค.ศ.2024  โดยมีคุณพ่อสุวัฒน์ เหลืองสอาด และคุณพ่อนพดล ยอแซฟ เป็นวิทยากร
ก่อนเริ่มประชุมได้มีพิธีบูชาขอบพระคุณ โดยคุณพ่อประธาน ตันเจริญ เป็นประธานในพิธี พร้อมกับคณะสงฆ์จิตตาภิบาลเยาวชน มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 34 คน (คุณพ่อ 15 คน ซิสเตอร์ 2 คน ผู้ประสานงานเยาวชน 17 คน) การประชุมดำเนินไปตามวาระการประชุม และมีการพิจารณาวางแผนการจัดค่ายผู้นำเยาวชนระดับชาติ ครั้งที่ 39 ซึ่งสังฆมณฑลเชียงรายรับผิดชอบ โดยคุณพ่อธินากร ดำรงอุษา จิตตาภิบาลเยาวชนสังฆมณฑลเชียงรายเป็นผู้ชี้แจง
สุดท้าย มีการปิดประชุมด้วยมิสซาบูชาขอบพระคุณ โดยมีบิชอปสิริพงษ์ จรัสศรี เป็นประธานในพิธี   …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *