ธมอ. ไทย กับการอบรมด้านประวัติศาสตร์…

IMG_8877 (Large)

ระหว่างวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2019 คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย จัดการอบรมเพื่อศึกษาระเบียบ วิธีทางการเขียนประวัติศาสตร์ โดยมี Sr.Grazia Loparco, fma อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ของคณะ เป็นวิทยากรให้การอบรมและแบ่งปันประสบการณ์อันมั่งคั่งและเปี่ยมด้วยความรู้อย่างแท้จริง มีสมาชิกเข้ารับการอบรม จำนวน 37 คน ในบรรยากาศของการแบ่งปัน การเสวนา การไตร่ตรอง การซักถาม และการเรียนรู้
Sr.Grazia ได้ให้ความชัดเจนถึงความสำคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์ เพื่อการประกาศพระวรสาร ตามที่พระสันตะปาปาฟรังซิสได้เชิญชวนให้ “มองอดีตด้วยความรู้คุณ เจริญชีวิตปัจจุบันด้วยความกระตือรือร้น และโอบกอดอนาคตด้วยความหวัง” เพื่อเกิดความตระหนักในคุณค่าด้านประวัติศาสตร์ เป็นต้นในพระพรพิเศษและจิตตารมณ์ของคณะ ที่เป็นมรดกถ่ายทอดจากผู้ตั้งคณะ ซึ่งควรค่าแก่การเก็บรักษาทุกชิ้นส่วนแม้เล็กน้อยที่สุด เหมือนกับชิ้นส่วนของภาพโมซาอิก ที่ประกอบกันขึ้นเป็น “อนุสาวรีย์ทรงชีวิต” ที่มี DNA ของธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์…more photos…

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *