เฉลิมฉลอง “ดอนบอสโก บิดาและอาจารย์ ผู้สร้างสรรค์ชีวิตเยาวชน”

IMG_1512 (Large)

โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ จัดเฉลิมฉลองดอนบอสโก บิดาและอาจารย์ ผู้สร้างสรรค์ชีวิตเยาวชน เมื่อวันพฤหัสบดี วันที่ 31 มกราคม 2019
กิจกรรมในช่วงเช้าเป็นวจนพิธี การมอบเกียรติบัตรให้แก่ “นักเรียนดีเด่นตามลักษณ์นักเรียนซาเลเซียน” ประจำปีการศึกษา 2561 ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ นักเรียนดีเด่นด้านพระธรรมคำสอน นักเรียนดีเด่นด้านเรียนดี นักเรียนดีเด่นด้านประพฤติดี นักเรียนดีเด่นด้านผู้นำเยาวชนและคณะกรรมการนักเรียน นักเรียนดีเด่นด้านความซื่อสัตย์ นักเรียนดีเด่นด้านกีฬา นักเรียนดีเด่นด้านความสามารถพิเศษด้านวงโยธวาทิต และนักเรียนจิตอาสา (กลุ่ม SSYV)

นอกจากนี้ โรงเรียนยังได้มอบรางวัลและเกียรติบัตรสำหรับครูดีเด่น ครูที่สอนนานในโรงเรียนธิดานุเคราะห์ เป็นเวลา 20 ปี 25 ปี 30 ปี และ 35 ปี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน โดยในช่วงสุดท้าย ประธานในพิธีได้ให้โอวาทพร้อมทั้งถ่ายภาพร่วมกับคุณครูและนักเรียนที่รับเกียรติบัตร

ช่วงสาย มีเกมส์ตอบคำถามเกี่ยวกับประวัติพ่อบอสโกและปิดท้ายด้วยการแสดงละครพ่อบอสโก

ช่วงบ่ายเป็นกิจกรรม Rally วิชาการ โดยซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล อธิการิณี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดพิธี หลังจากนั้นให้นักเรียนแต่ละช่วงชั้นเข้าฐานตามกลุ่มของตัวเอง ซึ่งนักเรียนแต่ละกลุ่มจะต้องทำกิจกรรมตามฐานต่างๆ ดังนี้ 1) ฐานสาระภาษาไทยและการงานอาชีพ 2) สาระคณิตศาสตร์และสังคม 3) สาระวิทยาศาสตร์และสุขศึกษา 4) สาระศิลปะและภาษาต่างประเทศ แต่ละฐานจะมีกิจกรรมของแต่ละช่วงชั้นช่วงชั้นละสองถึงสามกิจกรรม และมีการออกร้านขายของสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 อีกด้วย…more photos….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *