Welcome sr.Grazia Loparco fma

IMG_8630 (Large)

มื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2019 ที่บ้านธารพระพร สามพราน  ซิสเตอร์คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย มีความยินดีที่ได้ต้อนรับ Sr.Grazia Loparco, fma อาจารย์สอนประวัติศาสตร์ ประจำมหาวิทยาลัยเอาซีลีอุม โรม ประเทศอิตาลี ในโอกาสที่ท่านได้เดินทางมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ทางด้านการเขียนประวัติศาสตร์ การเก็บรักษาหลักฐาน รวมถึงการชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการเขียนประวัติศาสตร์อย่างถูกต้อง โอกาสนี้ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง ได้มอบช่อดอกไม้แด่ท่าน ในบรรยากาศแห่งความสุข ความยินดี และความเป็นครอบครัวเดียวกันของบรรดาสมาชิก ธมอ. ….more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *