พระสมณลิขิต Maximum Illud…

IMG_8549 (Large)

โอกาสการประชุมผู้ประสานงานระดับแขวง คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ กลุ่มผู้ประสานงานระดับแขวง (เอคิป) จำนวน 18 คน ได้รับฟังการแบ่งปันพระสมณลิขิต Maximum Illud ของพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 15 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2019 ที่บ้านธารพระพร สามพราน โดยมีคุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ สงฆ์ของสังฆมณฑลราชบุรีเป็นวิทยากร พระสมณลิขิต Maximum Illud ประกาศใช้เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 1919 ซึ่งเป็นสมณลิขิตที่กล่าวถึงงานแพร่ธรรม ปลุกจิตสำนึกของคนทุกกลุ่มในพระศาสนจักร เริ่มจากพระสังฆราช อธิการเจ้าคณะ พระสงฆ์ สัตบุรุษทุกคนให้มีความกระตือรือร้นในงานธรรมทูตด้วยการใช้วิธีการต่าง ๆ ใช้เครื่องมือทุกชนิดเพื่องานธรรมทูต การพูด การกระทำ การเขียน กระตุ้นให้สมาชิกทำงานในท้องนาของพระองค์ ถ้าบุคลากรไม่พอ ก็ให้ขอสมาชิกคณะนักบวชอื่น ๆ มาช่วย หรือฝึกพระสงฆ์นักบวชพื้นเมืองเพื่องานธรรมทูต การทำงานทำเพื่อพระ ไม่หวังผลประโยชน์ อุทิศตน ไม่เห็นแก่ตัว งานธรรมทูตเป็นของทุกคนไม่ใช่เฉพาะพระสงฆ์หรือนักบวช ฆราวาสหรือสัตบุรุษก็สามารถช่วยได้โดยการสวดภาวนาเพื่องานธรรมทูต สนับสนุนกระแสเรียก และให้การช่วยเหลือทางด้านวัตถุปัจจัย และในปีนี้พระศาสนจักรไทยจะทำการเฉลิมฉลอง 350 ปีมิสซังสยาม และสมณลิขิตนี้ก็ครบ 100 ปีแห่งการประกาศใช้แต่เนื้อหายังคงทันสมัย เหมาะกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน ทางพระศาสนจักรจึงมีการรณรงค์ และกระตุ้นผู้แพร่ธรรมทุกท่านให้มีความร้อนรนดังเช่นที่สมณลิขิตได้ระบุไว้ อีกทั้งเพื่อสอดรับกับการเฉลิมฉลอง 350 ปี มิสซังสยามของเราที่กำลังย้อนมองดูประวัติศาสตร์การแพร่ธรรมที่บรรดามิสชันนารีได้บุกเบิกและริเริ่มในผืนแผ่นดินขไทย …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *