วันนักบวช กับ …“350 ปี แห่งการสถาปนามิสซังสยาม”

religious day (47) (Large)

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2019 ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะ พร้อมด้วยตัวแทนจากหมู่คณะพระหฤทัย บ้านโป่ง หมู่คณะมารีย์อุปถัมภ์และหมู่คณะมารีย์นิรมล สามพราน ร่วมงานชุมนุมวันนักบวชสากล โดยปีนี้คณะพระหฤทัยแห่งกรุงเทพฯ เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน ภายใต้หัวข้อที่ว่า จาริกตามรอย มิสชันนารี “350 ปี แห่งการสถาปนามิสซังสยาม” การจัดงานเป็นการจาริกแสวงบุญโดยทางเรือซึ่งมี 2 ลำ เพื่อย้อนรอยประวัติศาสตร์ของบรรดามิสชันนารีที่เดินทางมาเผยแผ่ข่าวดีทางเรือ ซึ่งเริ่มการจาริกแสวงบุญจากอาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก ตามด้วยวัดกาลหว่าร์ วัดซางตา ครู้ส หรือวัดกุฎีจีน ในการจาริกแสวงบุญของแต่ละวัดจะมีการนำภาวนาพร้อมกันในวัด ฟังการบรรยายประวัติของวัดนั้น ๆ จากอาจารย์พุฒิพงศ์ พุฒตาลศรี ฟังคำกล่าวต้อนรับหรือข้อคิดสั้น ๆ จากคุณพ่อเจ้าอาวาสของวัดนั้น ๆ เยี่ยมชมภายในวัด และที่สุดคือการถ่ายภาพร่วมกันเก็บเป็นภาพประวัติศาสตร์ การจาริกแสวงบุญครั้งนี้มีนักบวชคณะต่าง ๆ เข้าร่วมทั้งหมด 500 คน เป็นนักบวชหญิง 399 คน และนักบวชชาย 101 คน จากอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ ฯ สังฆมณฑลจันทบุรี สังฆมณฑลนครสวรรค์และสังฆมณฑลราชบุรี ที่เข้าร่วมจาริกแสวงบุญนั่ และจบการจาริกแสวงบุญที่วัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา ด้วยพิธีบูชาขอบพระคุณพระเจ้า โดยพระอัครสังฆราชเกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธาน ก่อนเริ่มพิธีมีการฟังบรรยายสมณลิขิต Maximum Illud ของพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 15 โดยคุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ สมณลิขิตนี้กล่าวถึงงานธรรมทูตที่คาทอลิกทุกคนจำเป็นต้องร่วมมือกันขยายพระอาณาจักรของพระเจ้า ให้แผ่ไปทั่วทุกมุมโลก และจากนั้นมีการเสกเทียนและแห่เทียนเข้าวัด และหลังบทเทศน์คณะนักบวชชาย-หญิง มีการรื้อฟื้นคำฏิญาณร่วมกัน มีนักบวชที่ทำการฉลองครบรอบ 60 ปีแห่งชีวิตนักบวชจำนวน 1 คน ฉลองครบรอบ 50 ปี แห่งชีวิตนักบวช จำนวน 13 คน และฉลองครบรอบ 25 ปี แห่งชีวิตนักบวชจำนวน 21 คน รวมผู้ฉลองทั้งสิ้น 35 คน และในบรรดาผู้ฉลองเหล่านี้ ซิสเตอร์ลับ สมจันทร์ และ ซิสเตอร์วิรินทิพย์ อินทรแย้ม ฉลองครอบครอบ 25 ปีแห่งชีวิตนักบวช บรรยากาศตลอดการเดินทางในเรือ ดำเนินไปอย่างราบรื่น มีการบรรยาย เล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในการเดินทางของธรรมทูตชุดแรก ๆ ปัญหาต่างๆ ที่พบในการแพร่ธรรม การขัดแย้ง การสูญเสีย หรือสาเหตุที่ทำให้การแพร่ธรรมมีความเจริญก้าวหน้า โดยคุณพ่ออนุสรณ์ แก้วขจร มีการตั้งคำถามเล่นเกมกันอย่างสนุกสนานบนเรือ ทำให้การจาริกแสวงบุญเกิดประโยชน์โดยได้รับความรู้ความเข้าใจเชิงประวัติศาสตร์ และสำนึกถึงบุญคุณของบรรดามิสชันนารีที่ได้ทุ่มเทเพื่อการประกาศพระเยซูเจ้าแก่ชาวปวงชนชาวไทย และชนชาติอื่นที่อยู่ใกล้เคียง …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *