งานวันวิชาการ “The best of VS”

01

วันที่ 19-20 กันยายน 2023  โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ได้จัดกิจกรรม “The best of VS” เป็นกิจกรรมที่เปิดพื้นที่ให้กับนักเรียนได้แสดงศักยภาพของตนเองในทุกสาระการเรียนรู้ โดยมีซิสเตอร์กุลธิดา แก้วอุดร อธิการิณี เป็นประธานในพิธี มีการแข่งขันทักษะต่าง ๆ ประกอบด้วย 51 กิจกรรม ในบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ และสนุกสนานไปกับกิจกรรมต่าง ๆ มีการแสดงของแต่ละกลุ่มสาระฯ พร้อมของรางวัลมากมาย ดังนี้ 1) สาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มีการแสดงระบบสุริยะจักรวาล และ Science Show   2) สาระสุขศึกษาและพลศึกษา ได้มีการแสดงการรำมวยไทย 3) สาระคณิตศาสตร์ได้นำนักเรียนในการคิดเลขด้วยเกมบิงโก 4) สาระภาษาไทย ได้มีการแสดงบทละครจากเรื่องรามเกียรติ์ 5) สาระภาษาต่างประเทศ มีการแสดงการเล่านิทานประกอบเพลงในภาษาต่างประเทศ เรื่องหมาป่าและลูกแกะ และเรื่องเด็กเลี้ยงแกะ 6) สาระการงานอาชีพมีการจัดแข่งขันในแต่ละระดับชั้น การทำอาหาร ส้มตำ ยำลูกชิ้น  7) สาระสังคมฯ มีการแสดงท่าประกอบเพลงอาเซียน

ขณะเดียวกัน ในโอกาสวันเยาวชนชาติ วันที่ 20 กันยายน 2023  กลุ่มนักเรียนแกนนำ To be number one  ในโรงเรียน  ได้อาสามาให้ความรู้แก่น้อง ๆ เกี่ยวกับการช่วยเหลือเบื้องต้น คือ การทำ CPR และการช่วยเหลือเมื่อมีการสำลักที่อันตราย  นอกจากนี้ยังได้นำน้อง ๆ เต้นประกอบเพลงเพื่อปลูกฝังค่านิยมที่ดีในการพัฒนาคุณค่าชีวิตของตนเองให้เป็นผู้นำ เป็นเชื้อแป้งที่ดี กระทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคมรอบข้างอีกด้วย

สุดท้ายได้มีกิจกรรมจากกลุ่มสาระดนตรีฯ โดยการแสดงคอนเสิร์ตในพิธีปิด ซึ่งทำให้นักเรียนได้รับความสนุกสนานอย่างเต็มที่ ขอบคุณโอกาสดี ๆ ให้เป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียนและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนเพื่อการเติบโตอย่างมีคุณภาพของพวกเขา  …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *