อบรมอธิการิณีระดับภูมิภาคเอเชีย CIAO รุ่น 1

01 (Large)

ผู้รับผิดชอบฝ่ายอบรมคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ภูมิภาคเอเชีย ได้จัดการอบรมให้กับบรรดาอธิการิณี และสมาชิกที่เตรียมตัวในหน้าที่เป็นผู้นำหมู่คณะ โดยมี Sr. Milena Stevani (FMA)  อาจารย์ที่ปรึกษาสาขาจิตวิทยาประจำวิทยาลัยเอาซีลีอุม กรุงโรม ประเทศอิตาลี เป็นผู้ให้การอบรมในหัวข้อ “การฝึกอบรมด้านจิตวิทยาและมานุษยวิทยาของผู้นำ”  ณ บ้านธารพระพร สามพราน จ.นครปฐม   โดยมีซิสเตอร์ธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ในภูมิภาคเอเชียได้ส่งสมาชิกเข้ารับการอบรม ซึ่งได้แบ่งออกเป็น 2 รุ่น คือ ระหว่างวันที่ 11-16 กันยายน 2023 รุ่นที่ 1  และวันที่ 19-24 กันยายน 2023 เป็นรุ่นที่ 2  จากแขวงต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชีย (CIAO) ดังนี้  แขวงฟิลิปปินส์ (FIL)  แขวงเวียดนาม (VTN) แขวงจีน (CIN) แขวงกัมพูชา-เมียนม่า (CMY) แขวงเกาหลี (KOR)  แขวงติมอร์ตะวันออก-อินโดนีเซีย (TIN) แขวงญี่ปุ่น (GIA) และแขวงไทย (THA)   ซึ่งมีซิสเตอร์อันเจลา ทองอยู่ กิจสกุล อธิการิณีเจ้าคณะแขวงไทย ได้ให้การต้อนรับบรรดาซิสเตอร์จากแขวงต่าง  ๆ อย่างอบอุ่นพร้อมกับสมาชิกแขวงไทยทุกคน
การอบรมรุ่นที่ 1  มีสมาชิกที่เข้าอบรมทั้งหมดจำนวน  51 คน โดยมี Sr. Jessica Salvaña  เป็นผู้ประสานงานกลุ่มผู้เข้าอบรม และจัดสรรช่วงเวลาของการภาวนาร่วมกัน  รับฟังการอบรม  แบ่งกลุ่มเพื่อไตร่ตรองข้อคำถาม  และแบ่งปันคำตอบจากการพิจารณาระดับส่วนตัวและระดับกลุ่ม
ในเย็นวันที่ 14 กันยายน 2023  เป็นคืนแห่งการขอบคุณจากบรรดาสมาชิกแต่ละแขวงที่เข้ารับการอบรม มีการแสดงทางวัฒนธรรมประจำท้องถิ่นของบางประเทศ  การขับร้องบทเพลงแห่งความสุขยินดีในภาษาต่าง ๆ  และมอบของที่ระลึกในการพบปะกันครั้งนี้
ในวันที่ 15 กันยายน 2023 แขวงประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพในการนำกลุ่มผู้เข้าอบรมเดินทางไปทัศนศึกษาเชิงวัฒนธรรมที่ตลาดน้ำดำเนินสะดวก และ ณ สัทธา อุทยานไทย  อ.บางแพ จ.ราชบุรี  ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้  พักผ่อนหย่อนใจ และ ส่งเสริมคุณค่าในการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมที่งดงามอย่างไทยให้คงอยู่สืบไป  …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *