สัมมนาสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 52

01

วันที่ 20-23 สิงหาคม 2023  ซิสเตอร์อมรินทร์ ฤทัยคงถาวร และซิสเตอร์กาญจนา เดชาเลิศ ร่วมประชุมสัมมนาประจำปีการศึกษา 2566 ของสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 52 หัวข้อ “ก้าวไปด้วยกันเพื่ออนาคตการศึกษาคาทอลิกไทยที่ดีกว่าเดิม” ณ โรงแรมเอเชีย พัทยา จังหวัดชลบุรี  มีผู้ร่วมประชุมทั้งหมด 471 คน เป็นนักการศึกษาจากทุกสังฆมณฑล องค์กรนักบวช รวมถึงฆราวาสภาคเอกชน   โดยอาร์คบิชอปอันตน วีระเดช ใจเสรี ประธานสภาการศึกษาคาทอลิก ฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมสัมมนา กำหนดการในการประชุมมีช่วงเวลาในการภาวนา พิธีบูชาขอบพระคุณ และมีการกล่าวนำประชุมในหัวข้อ “ความเคลื่อนไหวในวงการศึกษาและการศึกษาคาทอลิก” โดยบาดหลวงเอกรัตน์ หอมประทุม นายกสมาคม/เลขาธิการสภาการศึกษาคาทอลิก ฯ  การสัมมนาได้แบ่งหัวข้อย่อยเป็น 9 ข้อ ดังนี้ 1) แรงบันดาลใจจาก FABC 2022 และ Synod ต่อการศึกษาคาทอลิก โดย อาจารย์ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย อุปนายกสมาคมสภาการศึกษาคาทอลิกฯ 2)ความท้าทายของโลกศตวรรษที่ 21 กับการบริหารความเสี่ยงในการจัดการศึกษา โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) 3) ทัศนคติและทักษะของครูมืออาชีพในโลกที่เปลี่ยนไป โดยอาจารย์วีระพงศ์ ทวีศักดิ์ นักดนตรีพิณแก้ว วิทยากร และนักสร้างแรงบันดาลใจ  4) การส่งเสริมดูแลสุขภาวะเด็กและเยาวชนในบริบทสถานศึกษา โดยบาดหลวงจิตตพล ปลั่งกลาง อธิการเจ้าคณะแขวงคณะพระมหาไถ่  5) ก้าวเดินไปด้วยกันด้วยคุณธรรมแห่งศาสนา โดยอาจารย์ประมวล เพ็งจันทร์ นักวิชาการอิสระ 6) It takes a village to raise a child โดย รองศาสตราจารย์ ดร.จุรี วิจิตรวาทการ ประธานศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม สถาบันบันฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 7) ทุกภาคส่วนของสังคมก้าวไปด้วยกันในการดูแลโลก โดย ดร.ปัญจพร เวชยันต์วิวัฒน์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 8) อัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกเพื่ออนาคตที่ดีกว่าเดิม โดยบาดหลวงเอกรัตน์ หอมประทุม นายกสมาคม/เลขาธิการสภาการศึกษาคาทอลิกฯ 9) จากหลักการ “Global Compact On Education สู่ภาคปฏิบัติในโรงเรียน” ชุมชนการเรียนรู้เซเวียร์ โดย บาดหลวงพิเชฐ แสงเทียน โรงเรียนเซนต์เทเรซา โดยซิสเตอร์ลำไพ เนื่องพลี Bamboo School โดย ภราดาพงษ์พัฒน์ คาโสจันทร์ และภราดาชัยวัฒน์ พนมวรชัย และปาฐกถาพิเศษ “ทิศทางการส่งเสริมการศึกษาเอกชน” โดย นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
การประชุมสัมมนาดำเนินไปตามกำหนดการอย่างราบรื่นเรียบร้อย ตรงเวลาทุกขั้นตอน ในบรรยากาศที่พร้อมเปิดใจรับฟังและก้าวเดินไปด้วยกัน  ในวันสุดท้ายได้มีการขอบคุณคณะนักบวชทั้ง 5 คณะ คือ คณะพระกุมารเยซู คณะเยสุอิต คณะลาซาล คณะพระมหาไถ่ และคณะอุร์สุลิน ฯ ซึ่งได้เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดสัมมนาครั้งนี้  และได้มีการส่งมอบประธานการสัมมนาครั้งที่ 53 ให้กับอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ ฯ เป็นเจ้าภาพจัดงานสัมมนา ฯ ครั้งต่อไป  …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *