Congratulations!

IMG_9781 (Large)

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2020 ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวงธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย ได้เป็นประธานในพิธีมอบเงินรางวัลการประกวดการแต่งเพลง โอกาสครบรอบ 150 ปีของการก่อตั้งคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ (1872-2020) ในหัวข้อ “พระมารดามารีย์ทรงดำเนินไปมาในบ้านหลังนี้” ที่บ้านมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน มีผู้ที่เข้ารับรางวัลและผู้ร่วมแสดงความยินดีจำนวนประมาณ 30 คน โดยมีครูวิทวัส ช่วยเจริญ นางสาวผาณิตา ลี้ภูมิวนิชย์ และนางสาววาศินี เครื่องสาย ทีมจากโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน นครปฐม ชนะเลิศการประกวด ทีมรองชนะเลิศ ได้แก่นักร้องวง “ละมุน” นางสาวกรณัฐฏ์ จันทร์วาววาม นางสาวพิมพ์สิริ บุญสม นางสาวนิลเนตร สุวรรณศร นางสาวพรปวีณ์ สิริอัตถชัยกุล นายวิทธิกร เก่งธัญกิจ นางสาวภัทราพร วันกุมภา และนายปรัชญา ตุ๊สังข์ จากโรงเรียนนารีวุฒิ บ้านโป่ง ราชบุรี บรรยากาศของพิธีในวันนี้ เป็นไปในความสุข ยินดี ซื่อเรียบง่าย เป็นกันเอง และความภาคภูมิใจของทีมแต่ละทีม ที่มีส่วนสร้างสรรค์ผลงานดี ๆ อันมาจากความสามารถและน้ำพักน้ำแรงของตน ส่วนคณะซิสเตอร์ก็มีความชื่มและภาคภูมิใจที่บรรดาเยาวชนและครู ที่เปี่ยมไปด้วยจิตตารมณ์ซาเลเซียน และเต็มล้นด้วยคุณภาพ พวกเขาเป็นดังของขวัญ ดังบทเพลงตอนหนึ่งของวง “ละมุน” ที่ว่า “…เยาวชนคือของขวัญ…” ซึ่ง

อนึ่งในการประกวดครั้งนี้มีผลงานที่ส่งเข้าประกวดจำนวน 4 เพลง ได้รับเกียรติจาก บาดหลวงรณชัย มัทวพันธุ์ ซดบ. บาดหลวงอนุสรณ์ แก้วขจร ซิสเตอร์ยุพดี จารุวิภาค ธมอ. ซิสเตอร์พรรณี จารุวิภาค ธมอ. ซิสเตอร์ทิพวรรณ จารุวิภาค ซิสเตอร์ฉวีวรรณ เกษทองมา ธมอ. ครุณสิริสวย คีรีศรี และคุณพัชรี มารัตน์ เป็นคณะกรรมการ ตัดสินผลงานทั้ง 4 ด้วยความเชี่ยวชาญและรอบคอบ ทางคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์และผู้ดำเนินงานขอขอบพระคุณมาในโอกาสนี้

ในด้านรางวัล รางวัลชนะเลิศ ประกอบด้วยเงินรางวัล จำนวน 15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและของที่ระลึก รางวัลรองชนะเลิศ ประกอบด้วยเงินรางวัล จำนวน 9,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและของที่ระลึก บทเพลงทั้งสองบทเพลงได้มีการแปลและเรียบเรียงเป็นภาษาอังกฤษ และส่งต่อเข้าร่วมประกวดบทเพลงในโอกาสครบ 150 ปีของการก่อตั้งคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ระดับโลกด้วย …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *