ทัศนศึกษาดูงานคำสอนประเทศเกาหลีใต้

00019

วันที่ 3-7 กันยายน 2023  ซิสเตอร์วรรณี ฉัตรสุภางค์ ซิสเตอร์ทิพวรรณ จารุวิภาค ซิสเตอร์ปัจจนีย์ ไทยลําภู และคุณครู 3 ท่านจากโรงเรียนวิสุทธิวงศ์ เดินทางไปศึกษาดูงานคำสอนร่วมกับบุคลากรคำสอนครอบครัวซาเลเซียน ที่ประเทศเกาหลีใต้ โดยมีคุณพ่อเอกสิทธิ์ ทัฬหะกุลธร เป็นผู้ประสานงานฯ และคุณพ่อเทพรัตน์ ปิติสันต์ เป็นผู้นำคณะ การศึกษาดูงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกและบุคคลากรในด้านการอภิบาลและสอนคำสอนได้เรียนรู้และเห็นรูปแบบของการจัดการด้านงานคริสตศาสนธรรมที่หลากหลาย โดยนำมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของตน  2.เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกแลผู้ทำงานอภิบาลมีความเชื่อมากยิ่งขึ้นผ่านทางการแสวงบุญยังสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ  3. การไปศึกษาดูงานร่วมกันของสมาชิกในครอบครัวซาเลเชียนก่อให้เกิดการประสานสัมพันธ์ ซึ่งช่วยสร้างเครือข่ายของความร่วมมือในการทำงานอภิบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

มีสมาชิกคณะกรรมการคำสอนครอบครัวซาเลเซียน ตัวแทนนักบวชในครอบครัวซาเลเซียนและครูคำสอนฆราวาสของสถาบันในครอบครัวซาเลเซียน จำนวน 31 คน ประกอบไปด้วย คณะซาเลเซียน (SDB) จำนวน 3 คน บุคลากรฆราวาสของสถาบันในเครือซาเลเซียน 12 คน คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ (FMA) จำนวน 3 คน ครูฆราวาส 3 คน คณะผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ (SIHM) 4 คน คณะภคินีพระราชีนีมาเรีย (SQM) 2 คน สถาบันธิดาพระราชีนีมาเรีย (DQM) 3 คน และสตรีฆราวาสผู้อุทิศของคุณพ่อบอสโก (VDB) 2 คน

มีการดูงานคำสอนที่โรงเรียนประถม Gyseseong กรุงโซล เข้าชมศูนย์ฝึกอบรมพระคัมภีร์ ของซิสเตอร์คณะ Caritas  และโรงเรียนอนุบาล ดูการสอนคำสอนภาคปฏิบัติของสถาบันนอเตรแดมแห่งโซล มีโอกาสเยี่ยมชมสถานที่และพิพิธภัณฑ์เครื่องมือที่ใช้ในการทรมานบรรดาคริสตชนปลายปีศตวรรษที่ 18 ในช่วงการเบียดเบียน ในราชวงศ์ Joseon เป็นช่วงเวลาของการเบียดเบียนที่ยาวนานเกือบ 100 ปี มีคริสตชนประมาณ 10,000 คน ที่ได้ยอมตายเพื่อยืนยันความเชื่อ มีนักบุญมรณสักขีชาวเกาหลี ใต้จำนวน 103 องค์

จากนั้น เยี่ยมชมสถาบันการสอนคำสอนคาทอลิกแห่งอัครสังฆมณฑลโซล งานแผนกอภิบาลเยาวชนแห่งอัครสังฆมณฑลโซล ได้สัมผัสถึงความเชื่อของชาวเกาหลี ความร้อนรนในการดำเนินชีวิตความเชื่อ เยี่ยมคณะซิสเตอร์ที่บ้านเจ้าคณะ คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ /ศูนย์อภิบาลชีวิตจิตและโรงเรียนอนุบาลของคณะฯ และเยี่ยมศูนย์เยาวชนดอนบอสโก เป็นศูนย์ให้การศึกอษาอบรมเยาวชนที่อยู่ในระยะภาคทัณฑ์ของรัฐ ซึ่งที่นี้ ในแต่ละปีมีเยาวชนที่ขอรับศีลล้างบาปเป็นจำนวนมาก ได้ศึกษาวิธีการให้การอบรมและการสอนคำสอนแก่เยาวชน  เป็นการดูงานคำสอนที่เป็นประโยชน์เพื่อการแบ่งปันและประยุกต์ใช้ในชีวิตครูคำสอนอย่างแท้จริง  …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *