ต้อนรับการเยี่ยมของอธิการิณีเจ้าคณะแขวง

02

ระหว่างวันที่ 23 – 30 สิงหาคม 2023  ซิสเตอร์อันเจลา ทองอยู่ กิจสกุล  อธิการิณีเจ้าคณะแขวง เริ่มเยี่ยมหมู่คณะมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน  ซึ่งเป็นหมู่คณะแห่งแรกที่ได้รับการเยี่ยมอย่างเป็นทางการในปีการศึกษานี้   นับเป็นช่วงเวลาเหมาะสมที่ผู้ใหญ่สามารถพบปะกับบุคลากรกลุ่มต่าง ๆ อย่างพร้อมหน้ากันทั้งในบ้านและในโรงเรียนซึ่งเป็นภารกิจหลักของหมู่คณะ ได้แก่ คณะครู  นักเรียนคาทอลิก เยาวชนอาสาสมัคร ssyv  และนักเรียนในศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอด  บรรยากาศของการเยี่ยมดำเนินไปอย่างราบรื่นในแต่ละวัน  นอกจากนั้น ยังได้พบปะกับกลุ่มซาเลเซียนผู้ร่วมงาน  ศิษย์เก่า และพนักงานในโรงเรียนอย่างถ้วนหน้า  โดยแต่ละกลุ่มได้ต้อนรับผู้ใหญ่ด้วยบรรรยากาศที่เต็มด้วยความสุข มีชีวิตชีวา ให้ความเคารพ พร้อมรับฟังข้อคิดและข้อเตือนใจในการอบรมเพื่อนำไปปฏิบัติในชีวิตจริง
โอกาสนี้ หมู่คณะซิสเตอร์ได้จัดให้มีวันพักผ่อนร่วมกันนอกสถานที่ในวันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2023  ที่ตลาดน้ำอัมพวา และที่ ณ สัทธา อุทยานไทย  เพื่อเสริมสร้างความรักฉันพี่น้องและฟื้นฟูพละกำลังกายใจในการดำเนินชีวิตร่วมกันอย่างมีความหมาย    …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *