ประชุมคณะกรรมการเอกภาพคริสตชนไทย ครั้งที่ 2

001

ในวันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2022  ซิสเตอร์อันนา กราสซี และซิสเตอร์พรพิรุณ จันทร์เด่นดวง  ผู้รับผิดชอบฝ่ายงานธรรมทูตระดับแขวงของคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์   ร่วมประชุมคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธ์และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์  ครั้งที่ 2  ณ ศูนย์รวมนักศึกษาแบ๊บติสต์ Baptist Student Center (BSC) โดยมีศาสนาจารย์วิรัช โกยดุลย์ รองประธานสภาคริสตจักรในประเทศไทย ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม บาทหลวงเสนอ ดำเนินสดวก เลขาธิการคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธ์และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์ ดำเนินการประชุม มีผู้เข้าร่วมจาก 5 องค์การคริสต์ จำนวน 18 ท่าน   วัตถุประสงค์ของการประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานอธิษฐานภาวนาเพื่อเอกภาพคริสตชน ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2022   ณ ซอย 101 วัดราชินีแห่งสันติสุข และเป็นการอำลาตำแหน่งประธานเอกภาพคริสตชนไทยและรองประธานสภาคริสตจักรในประเทศ ตลอดระยะเวลาที่ทำงานร่วมกันมาของท่านนั้นมีแต่ความปรารถดีต่อศาสนาคริสต์และผลักดันในกิจกรรมงานอธิษฐานภาวนาเพื่อเอกภาพคริสตชนด้วยดีเสมอมา กรรมการทุกท่านจึงน้อมอำลาท่านในตำแหน่ง และยังคงเป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันต่อไปในการทำงาน ขอพระเจ้าอวยพรท่าน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *