รณรงค์เพื่อยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี และการป้องกันการค้ามนุษย์

09

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2022  ซิสเตอร์มัลลิกา ด้านซอม และคุณครูวนิดา ทองทวี  ได้นำนักเรียนอาสาสมัครกลุ่ม SSYV ของโรงเรียนเซนต์เมรี่ อุดรธานี เข้าร่วมกิจกรรมการเดินรณรงค์เพื่อยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีและการป้องกันการค้ามนุษย์ประจำปี 2565  ซึ่งจัดขึ้น ณ ลานวัฒนธรรมริมฝั่งแม่น้ำโขง และบริเวณโดยรอบในชุมชนหน้าวัดลำดวน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย  ซึ่งจัดขึ้นโดยมูลนิธิคณะภคินีศรีชุมพาบาลประเทศไทย (Good Shepherd Thailand: GST) ร่วมกับตัวแทนจากองค์กรนักบวช รวมทั้งหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดหนองคายที่เข้าร่วมกว่า 40 หน่วยงาน จำนวนผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 1,300 คน

โดยการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อคุ้มครองเด็กและสตรีจากความรุนแรงทุกรูปแบบ รวมทั้งการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ และการค้ามนุษย์ เพื่อประสานงานและประชุมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน องค์กรชุมชน ผู้นำชุมชน องค์กรพัฒนาเอกชน รวมทั้งกลุ่มสตรีและเยาวชน เพื่อจัดตั้งหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งคณะกรรมการเฝ้าระวังระดับชุมชน เพื่อเป็นกลไกในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในเด็กและสตรี เพื่อเสริมศักยภาพและจัดอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการเฝ้าระวังในชุมชนเรื่องการแจ้งเบาะแส การรายงาน และการส่งต่อเคส รวมทั้งการจัดประชุมรายไตรมาสเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ความรุนแรง หาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในเด็กและสตรีในชุมชน และเพื่อจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างความตระหนักในชุมชนร่วมกับคณะกรรมการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *