สัมมนาผู้ร่วมประกาศข่าวดีระดับชาติครั้งที่ 2

2022 11 17-18 mission (17)

วันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2022  ซิสเตอร์อันนา กราสซี และซิสเตอร์พรพิรุณ จันทร์เด่นดวง ฝ่ายงานธรรมทูต ธมอ ร่วมสัมมนาผู้ร่วมประกาศข่าวดีระดับชาติครั้งที่ 2 เรื่อง “การประกาศข่าวดียุคปัจจุบันในประเทศไทยกับบทบาทฆราวาส”  ณ บ้านผู้หว่าน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  โดยมีบาทหลวงไตรรงค์ มุลตรี ผู้อํานวยการสมณองค์กรเพื่อการ สนับสนุนงานแพร่ธรรมในประเทศไทย (National Director of the Pontifical Missionary Society – PMS)    หัวข้อการสัมมนาในโอกาส 400 ปี สมณกระทรวงการประกาศพระวรสารสู่ปวงชนกับการประกาศข่าวดีในประเทศไทย โดยบาทหลวงธีรพล กอบวิทยากุล “200 ปี องค์กรเผยแพร่ความเชื่อ ฆราวาสหญิงผู้มีใจธรรมทูต บุญราศี เปาลีน มารี จารีโค”  โดย ซิสเตอร์มารีอา เอลิซาเบ็ธ   “ชีวิตพระสงฆ์ธรรมทูตในดินแดนพื้นที่สีแดง โดย คุณพ่อเรย์นัลโด ฟุลเจนซีโอ “เครื่องมือประกาศข่าวดี อัลฟ่า”   โดยคุณนิรมล สุขวัฒนากูร และทีมงาน  ประสบการณ์การประกาศข่าวดีของฆราวาส และประสบการณ์การทำงานของกลุ่มฆราวาสแพร่ธรรม (EGS)   มีการประชุมกลุ่มย่อยในระดับสังฆมณฑลเพื่อหาแนวทางในการประกาศข่าวดีและส่งเสริมให้ฆราวาสมีบทบาทในเขตวัดของตนเองและนำเสนอที่ประชุม

พิธีบูชาขอบพระคุณปิดการสัมมนา โดยบิชอปยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ    ความประทับใจที่มีศิษย์เก่าของคณะได้มาแบ่งปันประสบการณ์การทำงานประกาศข่าวดีและนำความรักของพระเยซูเจ้า และความรักความศรัทธาต่อพระมารดามารีย์ไปมอบให้แก่ผู้ที่ยังไม่รู้จักพระองค์  ขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนให้งานสัมมนาครั้งนี้ทำให้เราได้รับวัคซีนความกระตือรือร้น และความร้อนรนในการประกาศข่าวดีต่อไปด้วยใจรัก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *