ธมอ ร่วมส่งสาส์นเพื่อความเป็นหนึ่งเดียวระหว่างศาสนา

02 (Large)

ในวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2022  ซิสเตอร์อันนา กราสซี และซิสเตอร์วนิดา มาลาวาลย์ ตัวแทนคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ฝ่ายงานธรรมทูต เข้าร่วมกับ คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธ์และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์ ภายใต้สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย โดยการนำของบาทหลวงพรชัย แก้วแหวน บาทหลวงดาเนียล มัสซา และคณะจำนวน 22 ท่าน  ได้นำสาส์นจากสมณสภาเพื่อการเสวนาระหว่างศาสนาแห่งสันตะสำนักนครรัฐวาติกัน ในหัวข้อ “คริสตศาสนิกชน และชาวซิกข์ : ส่งเสริมความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันระหว่างศาสนาเพื่อประโยชน์ส่วนรวม”  มาส่งมอบให้กับนายปินเดอร์ปาลซิงห์ มาดาน นายกสมาคมศรีคุรุสิงห์สภา ณ วัดคุรุดวาราศรีคุรุสิงห์สภา(วัดซิกข์)  เพื่อร่วมแสดงความยินดีและส่งความปรารถนาดีมายังพี่น้องชาวซิกข์เนื่องในโอกาสฉลองวันครบรอบวันเกิดของท่าน Sri Guru Nanak Dev Ji    ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันระหว่างศาสนาต่าง ๆ ซึ่งสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสกล่าวว่า เป็นวัฒนธรรมที่มองผู้อื่นว่า “ไม่ใช่คู่แข่ง หรือตัวเลขสถิติ แต่เป็นพี่น้องชายหญิง”    

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *