ชุมนุมผู้นำยุวธรรมทูต แถวหน้า สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

00 (Large)

วันที่ 9 – 11 ตุลาคม 2022  ซิสเตอร์วันเพ็ญ จุ้ยเย็น ได้นำนักเรียนโรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ จำนวน 4 คน เข้าร่วมการชุมนุมยุวธรรมทูตระดับสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี  ณ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา จ.สุราษฎร์ธานี  จัดโดยบาดหลวงราฟาแอล  พิสิทธิ์ ยอแซฟ  จิตตาภิบาลยุวธรรมทูตสังฆมณฑลสุราษฎร์ธารี  มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกลุ่มยุวธรรมทูตแกนนำในระดับโรงเรียนเพื่อเป็นผู้นำและแพร่จิตตารมณ์ยุวธรรมทูต   โดยบาดหลวงยอแซฟ สิทธิโชค แสวงกาญจน์ อธิการสำนักฝึกธรรมดอมินิก ซาวีโอ เป็นวิทยากร นำการอบรมและกิจกรรมเพื่อให้เด็กได้รู้จักจิตตารมณ์ยุวธรรมทูตตามสโลแกน  เพื่อนช่วยเพื่อน” ในหัวข้อ ชุมนุมยุวธรมทูตแถวหน้า “ท่านจะเป็นพยานถึงเรา″ (กจ 1:8) You shall be my witnesses” (Act.1:8 )   กิจกรรมเน้น พันธกิจให้ยุวธรรมทูตปฎิบัติ  การภาวนา พลีกรรม แพร่ธรรม และแบ่งปัน  ซึ่งเด็กๆได้ฝึกปฏิบัติ การภาวนาในหลายรูปแบบอีกทั้งกิจกรรมที่เสริมสร้างความรักความเป็นหนึ่ง การรู้จักแบ่งปัน และการเสียสละตนเอง ในบรรยากาศแบบคาทอลิก ได้รู้จักเพื่อนๆ ยุวธรรมทูตต่างโรงเรียน  ได้ทำแนวปฏิบัติของกลุ่มยุวธรรมทูตแต่ละโรงเรียน

ในวันปิดพิธีบูชาขอบพระคุณ บาดหลวงยุทธการ ยนปลัดยศ ได้เป็นประธานในพิธีพร้อมทั้งตัวแทนคณะสงฆ์ 7 ท่าน จากสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานีได้รับคำปฏิญาณและติดเข็มยุวธรรมทูตให้กับผู้นำยุวธรรมทูต  อีกทั้ง นำตะเกียงกลับสู่โรงเรียนของตนเพื่อเป็นสัญญลักษณ์ ถึงการเป็นผู้แพร่ธรรมตามแบบพระเยซูเจ้าท่ามกลางเพื่อนๆ  ในการชุมนุมครั้งนี้มียุวธรรมทูตทั้งชาย-หญิง จากโรงเรียนในสังกัดสังฆมณฑล 63 คน รวมทั้งบาดหลวง คณะซิสเตอร์  บราเดอร์ คุณครู สามเณรบุคคลากรผู้ร่วมงาน รวมทั้งสิ้น 95 คน   …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *