“ข้าพเจ้าอยู่ที่นี่ …โปรดส่งข้าพเจ้าไปเถิด”

05

วันที่ 18 ตุลาคม 2020  ซิสเตอร์พรพิรุณ จันทร์เด่นดวง ผู้ประสานงานฝ่ายงานธรรมทูต และนางสาวชฎารัตน์ ทวีชัยรัตน์ ผู้ช่วยพยาบาลจากหอพักหญิงเอาซีลีอุม ศาลาแดง พร้อมด้วย ซิสเตอร์อันนา กราสซี และคณะครูคาทอลิกจากโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน จำนวน 6 คน ได้ร่วมงาน “วันแพร่ธรรมสากล 2020” ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ โดย พระคาร์ดินัล ฟรังซิส เซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธานในพิธี หลังพิธีบูชาขอบพระคุณ มีกิจกรรมรับฟังการบรรยายหัวข้อ “พระคัมภีร์กับการประกาศข่าวดี “ โดย คุณพ่อ ยอห์น บัปติสต์ สมเกียรติ ตรีนิกร และ “ประสบการณ์พระคัมภีร์กับชีวิตในการประกาศข่าวดี” โดย คุณพ่อ เปาโล อนุรักษ์ ประจงกิจ คณะธรรมทูตไทย (TMS) ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเลโอ แปรูดอง โรงเรียนอัสสัมชัญ หัวข้อของวันแพร่ธรรมสากลในปีนี้คือ “ข้าพเจ้าอยู่ที่นี่ โปรดทรงข้าพเจ้าไปเถิด” (อสย 6,8)    โอกาสนี้บรรดาฆราวาสได้ให้ความสนใจและร่วมกิจกรรมในวันนี้อย่างมากพร้อมทั้งบรรดาผู้ฝึกหัดและสามเณรจากบ้านเณรยอแซฟอุปถัมภ์    ขอขอบคุณ คุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต และทีมงานที่ได้จัดงานวันแพร่ธรรมสากลให้เราได้ตอกย้ำความเชื่อและความมั่นใจว่าเราทุกคนมีหน้าที่ที่ต้องประกาศข่าวดีแห่งพระวรสาร  …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *