“เอาซีลีอุม” เตรียมจิตใจสู่การฉลองวันแพร่ธรรมสากล

66916 (Large)

วันที่ 15-17 ตุลาคม 2020  หมู่คณะเอาซีลีอุม ศาลาแดง มีการภาวนาเตรียมจิตใจฉลองวันแพร่ธรรมสากล ในช่วงเวลาทำวัตรเย็น ได้ทบทวนสาส์นของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสและหัวข้อของวันแพร่ธรรมสากล คือ “ข้าพเจ้าอยู่ที่นี่ โปรดส่งข้าพเจ้าไปเถิด” (อสย. 6: 8) เป็นการสร้างความตระหนักว่าเราทุกคนอยู่ในเรือลำเดียวกัน มีหน้าที่พายเรือไปด้วยกัน เราจึงไม่สามารถคิดถึงแต่ตนเองได้ แต่ต้องกระทำทุกสิ่งร่วมกัน   หมู่คณะได้รับผลจากการประชุม VDO conference กับ Sr.Alaide Deretti ที่ปรึกษากลางฝ่ายงานธรรมทูต ที่ได้เน้นถึงการที่สมาชิกธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ซึ่งถูกเรียกให้เป็นธรรมทูตต้อง “ก้าวออกไป” ด้วยสายตาที่เพ่งมองไปยังอนาคต แม้ว่าจะยังไม่รู้อะไรเกี่ยวกับอนาคตก็ตาม ตามที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้เชิญชวนให้เราปล่อยให้ความหวังจูงมือเราไป ความหวังเป็นคุณธรรมที่ทำให้เรามองเห็นอนาคตด้วยความมั่นใจและสร้างสรรค์
ในวันสุดท้ายของการเตรียมจิตใจ ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง ได้มอบไม้กางเขนเป็นสัญลักษณ์แห่งการเป็นธรรมทูตให้แก่สมาชิกทุกคน เพื่อเป็นเครื่องหมายเตือนใจ ว่าคณะถือกำเนิดจากจิตตารมณ์ธรรมทูต และถูกเรียกให้กระทำหน้าที่ด้วยความนบนอบในการติดตามพระคริสตเจ้าและร้อนรนในการประกาศพระวรสารด้วยชีวิต …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *