Grateful for your kindness

01 (Large)

วันที่ 15-22 กันยายน 2020  หมู่คณะพระหฤทัย โรงเรียนนารีวุฒิ บ้านโป่ง  ได้ต้อนรับมาเดอร์ อักเนส นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง ในโอกาสเยี่ยมประจำปี ซึ่งเป็นเวลาแห่งพระพรจากพระเจ้าและพระมารดามารีย์ และ   คณะครูและนักเรียนได้ให้การต้อนรับการมาเยี่ยมของท่านอย่างอบอุ่น  มีการแสดงบนเวทีที่สวยงาม   โอกาสนี้ มาเดอร์ได้มอบข้อคิดแก่นักเรียนทุกคนเกี่ยวกับ “ธนาคารชีวิต”  เพื่อเตือนใจให้รู้จักดำเนินชีวิตอย่างมีสติ  และใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าสมกับวันเวลาที่พระเจ้าประทานให้กับทุกคน   จากนั้นท่านได้พบปะกับสมาชิกกลุ่มต่างๆของบ้าน มอบรอยยิ้ม การทักทาย และเป็นกำลังใจสำหรับการดำรงชีวิตประจำวัน  ทุกคนต่างได้สัมผัสกับความรักความอบอุ่นเยี่ยงมารดาจากการเยี่ยมของท่านในครั้งนี้  …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *