มารีย์อุปถัมภ์ น้อมจิต…ศิษย์บูชาครู

16

วันที่ 22-23 กรกฎาคม 2020 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ จัดพิธีไหว้ครู “น้อมจิต ศิษย์บูชาครู” เพื่อวอนขอพระพรสำหรับการเล่าเรียน ในการแสวงหาวิชาความรู้ควบคู่คุณธรรมในจิตใจ พิธีไหว้ครูจัดเป็นเวลา 2 วันให้กับนักเรียนทุกระดับที่สลับวันเรียนตามตาราง จะได้มีโอกาสแสดงความรัก ความกตัญญูต่อคณะซิสเตอร์และคุณครูอย่างทั่วถึง
ซิสเตอร์ สายสวาท ระดมกิจ อธิการิณี และคณะซิสเตอร์ในบ้านจำนวน 13 คน มาร่วมในพิธีไหว้ครูของนักเรียนอย่างพร้อมหน้าทุกกลุ่ม ตั้งแต่ระดับอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
และในโอกาสนี้ นักเรียนทุกคนแสดงความยินดีต้อนรับซิสเตอร์ และคุณครูใหม่ในโรงเรียน คือ ซิสเตอร์ นิพา กู้ทรัพย์ และซิสเตอร์ ฉวีวรรณ เกษทองมา และคุณครูใหม่อีก 3 ท่าน ซึ่งย้ายมาประจำอยู่ที่โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ในปีนี้ และทุกคนมีความพร้อมที่จะก้าวหน้าต่อไปภายใต้ความคุ้มครองอารักขาของพระนางมารีย์ ผู้เป็นองค์อุปถัมภ์สถานศึกษาแห่งนี้ …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *