เปิดกิจกรรมหมู่บ้าน …อนุบาล “ธิดาฯ”

01

วันที่ 22 กรกฎาคม 2020 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ระดับอนุบาลได้จัดพิธีเปิดหมู่บ้านประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อให้เด็กๆ ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติอุดมการณ์ที่ว่า “รวมพลังเยาวชน สร้างสรรค์สังคมด้วยคุณธรรม” โดยนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมตามวัย สามารถพัฒนาตนเองสู่ความเป็นบุคคลสมบูรณ์แบบตามอัตลักษณ์นักเรียนซาเลเซียน “ขยัน ศรัทธา ร่าเริง”
ซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล อธิการิณีโรงเรียนธิดานุเคราะห์ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี และคุณเจษฎาพนธ์ คงเหล่า ประธานตัวแทนผู้ปกครองให้เกียรติเป็นผู้มอบธงสีให้แก่ตัวแทนนักเรียนสีต่างๆ พร้อมทั้งคณะตัวแทนผู้ปกครองได้ให้เกียรติมา ร่วมในพิธีเปิดกิจกรรมหมู่บ้านของน้องอนุบาล ซึ่งกิจกรรมดำเนินไปอย่างภาคภูมิใจและสวยงาม นับเป็นโอกาสดีในการสร้างขวัญและกำลังใจแก่คณะครูและเด็กๆ อย่างอบอุ่น …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *