ม.อ. จัดสัปดาห์พระคัมภีร์

DSC01193 (1)

ม.อ. จัดสัปดาห์พระคัมภีร์

ระหว่างวันที่ 7-11   พฤศจิกายน  2016  โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน ได้จัดสัปดาห์พระคัมภีร์ ซึ่งเป็นโครงการประจำปี เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กนักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้จักพระวาจาของพระเจ้า    โอกาสนี้นักเรียนทุกระดับชั้นได้ทำใบงานตามคาบศีลธรรม  และการตอบคำถาม  ของแต่ละระดับชั้น  ซึ่งได้อยู่ในบรรยากาศแห่งความรักเมตตาของพระเจ้า  ที่ทำให้เด็กนักเรียนมีความตระหนักมากขึ้นถึงการประทับอยู่ของพระเจ้าในท่ามกลางเพื่อนพี่น้อง  และด้วยการเป็นพยานอาศัยแบบอย่างชีวิตของพระเยซูคริสตเจ้า  นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่หลากหลายที่ส่งเสริมต่อการมีใจเมตตาอีกด้วย

Read more…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *