ประชุมคณะกรรมการสื่อมวลชนคาทอลิกฯ

03

ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2020 สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยจัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการฯ ครั้งที่ 2/2020 ณ ห้องประชุมชั้น 10 อาคารสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย  ซิสเตอร์ฉวีวรรณ เกษทองมา และซิสเตอร์วิรินทิพย์ อินทรแย้ม ตัวแทนจากคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ เข้าร่วมประชุมพร้อมด้วยผู้ทำงานด้านสื่อมวลชนจากสังฆมณฑลต่างๆ องค์กร และคณะนักบวช จำนวน 21 คน   นำโดย บิชอป ประธาน ศรีดารุณศีล ประธานสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย และบิชอป ลือชัย ธาตุวิสัย ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ นำภาวนาเปิดการประชุมและกล่าวต้อนรับคณะกรรมการทุกคน  จากนั้น คุณพ่ออนุชา ไชยเดช เลขาธิการสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย นำสรุปรายงานผลการดำเนินงานระยะ 6 เดือน ของคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสื่อมวลชน แผนกการพิมพ์ แผนกวิทยุและโทรทัศน์ แผนกการแปลและบัญญัติศัพท์ และคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ จากนั้นเป็นการรับฟังรายงานการดำเนินการจากหน่วยงานสื่อมวลชนของสังฆมณฑล องค์กร และคณะนักบวช จากการรายงานพบว่า สถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้การดำเนินงานของหน่วยงานด้านสื่อมวลชนแผนกต่างๆ หยุดชะงักในระยะแรก และมีความจำเป็นต้องเลื่อนหรืองดการจัดกิจกรรมบางอย่างออกไปอย่างไม่มีกำหนด แต่ยังคงมีความเคลื่อนไหวต่อเนื่องในการปรับรูปแบบข้อมูลข่าวสารให้ตอบสนองต่อความต้องการเร่งด่วนและสอดคล้องต่อสถานการณ์ เช่น การเพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และรายการต่างๆ ที่เข้าถึงง่ายใน Facebook Live มีตารางเวลาการถ่ายทอดสดพิธีบูชาขอบพระคุณออนไลน์อย่างต่อเนื่องในทุกอาทิตย์ ในแวดวงด้านการศึกษา ดำเนินโครงการร่วมกับดีแทค (Safe Internet) ส่งเสริมการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการอบรมด้านสื่อศึกษา มีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในโรงเรียน และปรับรูปแบบกิจกรรมเยาวชนในโลกออนไลน์ให้สามารถเข้าถึงได้ง่ายและเกิดประสิทธิผลด้านการอบรมมากขึ้น …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *