พลังเยาวชน “ธิดาฯ” …เปิดฟ้าสู่อุดมการณ์ใหม่

07

วันที่ 21 กรกฎาคม 2020 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ มีพิธีเปิดกิจกรรมหมู่บ้านประจำปีการศึกษา 2563
ซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล อธิการิณี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหมู่คณะผู้อบรม คณะกรรมการชมรมศิษย์เก่า ผู้ปกครอง และผู้มีเกียรติที่รับเชิญมาร่วมในพิธีแต่งตั้งคณะกรรมการหมู่บ้าน และมอบเข็มสัญลักษณ์ให้กับเยาวชนผู้นำที่เข้ารับตำแหน่งคณะกรรมการโรงเรียนในโอกาสนี้ หัวใจของการปฏิบัติกิจกรรมหมู่บ้านภายในโรงเรียน คืออุดมการณ์ประจำปีที่ว่า “รวมพลังเยาวชน สร้างสรรค์สังคมด้วยคุณธรรม” ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักพัฒนาตนเองสู่ความเป็นบุคคลสมบูรณ์แบบตามอัตลักษณ์นักเรียนซาเลเซียน และปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *