อนุบาล “ธิดาฯ” …ดุจพานทอง…บูชาครู

01

วันที่ 17-18 กรกฎาคม 2020 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ แผนกอนุบาล จัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปี เพื่อให้นักเรียนระลึกถึงพระคุณครู และแสดงความรักกตัญญูกตเวทีต่อผู้ให้วิชาความรู้ตั้งแต่วัยเยาว์   ซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล อธิการิณี เป็นประธานในพิธีไหว้ครูและให้ข้อคิดกับนักเรียน โดยอธิบายความหมายของ “พานทอง” ซึ่งเปรียบเหมือนกับชีวิตน้อยๆ ของเด็กแต่ละคนที่ถูกวางบนพาน ได้รับการดูแลเอาใจใส่ในทุกๆ ด้านจากครูผู้ทะนุถนอม จัดวางให้สวยงาม ตกแต่งชีวิตให้เติบโต และส่องแสงแห่งความดีงามที่น่าภาคภูมิใจ เสมือนพานทองที่นักเรียนนำมาไหว้ครูในโอกาสนี้ …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *