“ยุวชนสตรี รักศักดิ์ศรี รู้เท่าทันสื่อ”

DSCF3839 (Large)

วันที่ 11-12 สิงหาคม 2562 คุณอัจฉรา สมแสงสรวง คุณเอมมิกา คำทุม และคุณสนธยา ตั้วสูงเนิน สมาชิกกลุ่มองค์กรของคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อความยุติธรรมและสันติ ได้มาอบรมและให้ความรู้แก่เยาวชนธิดารักษ์ เชียงใหม่ ในการบริโภคสื่ออย่างมีวิจารณญาณ โดยระหว่างการอบรมได้แบ่งเด็กระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ในห้วข้อ ยุวชนสตรี รักศักดิ์ศรี รู้เท่าทันสื่อ ซึ่งเป็นความรู้ที่เยาวชนสามารถนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้ และช่วยให้ทันต่อเหตุการณ์ของยุคสมัยได้เป็นอย่างดี …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *