ไหว้ครูวิสุทธิวงศ์

IMG_6703

ในวันที่13 มิถุนายน 2562 ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู เพื่อแสดงความเคารพและระลึกถึงพระคุณของคุณครู และในโอกาสนี้ทางโรงเรียนวิสุทธิวงศ์ได้รับเกียรติจากมาเดอร์นิภา ระงับพิษ มาเป็นประธานในพิธี และให้โอวาทแก่นักเรียน ในโอกาสวันไหว้ครูนี้ด้วย more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *