พิธีเปิดอุดมการณ์ประจำปี 2562

cover620613

พิธีเปิดอุดมการณ์ประจำปี 2562 เป็นกิจกรรมที่ทำต่อเนื่องจากกิจกรรมไหว้ครู ในหัวข้อ “ร่วมใจสร้าง ความสุขแท้ แก่สังคม”
โดยมีซิสเตอร์สายสวาท ระดมกิจ (อธิการิณี) เป็นประธานในพิธี มีการมอบตำแหน่งให้แก่ผู้นำในระดับต่าง ๆ ได้แก่ ผู้นำหมู่บ้านคุณธรรม ประธานสภานักเรียน สมาชิกสภานักเรียน ผู้นำเยาวชนและผู้นำนักเรียน
ซิสเตอร์สายสวาท ระดมกิจ คุณครูแม่สีรับมอบองค์อุปถัมภ์ ได้แก่
1.บุญราศีเลารา วีกุญญา (สีเหลือง) คุณครูพัชรี ชื่นชม / คุณครูดาราณี คงสกุล
2.น.ยอห์น บอสโก(สีเขียว) คุณครูสุธัญญา คงวิเศษ / คุณครูวิยะดา สงวนตั้ง
3.น.ดอมินิก ซาวีโอ (สีฟ้า) คุณครูสายรุ้ง เอกบุตร / คุณครูอรวรรณ กิจจิว
4.น.มาเรีย มัสซาแรลโล (สีชมพู) คุณครูนิอร ดอนศรีมัน / คุณครูฑิฆัมพร แสนสุข
5.นางสาวพุธณาวรรณ พลพวก (ประธานสภานักเรียน) รับมอบตำแหน่ง และธงโรงเรียน
6.นางสาวบุษกร วานิชรัตนาภินันท์ (รองประธานสภานักเรียน) รับมอบตำแหน่ง
7. เด็กหญิงกวินทิพย์ ศรีรัตนสกุลชัย(ประธานแผนกอนุบาล) รับมอบธงโรงเรียน
พร้อมกันนั้นคณะซิสเตอร์ ตัวแทนผู้ปกครอง ได้มอบเครื่องหมายผู้นำระดับต่าง ๆ ในบรรยากาศแห่งความภาคภูมิใจนี้ซึ่งนับเป็นประสบการณ์ที่ดีสำหรับนักเรียนทุกคน  more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *