รับรางวัลโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่มุ่งเน้นสมรรถนะผู้เรียน

03

วันที่ 5 มกราคม 2024  ซิสเตอร์ศิริรัตน์ อนุวัฒน์ประกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน  พร้อมด้วยตัวแทนครูและนักเรียน เข้าร่วมการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความสำเร็จของการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนทั้งระบบ (Whole School Transforming)  สู่การ “เรียนดี มีความสุข” ผ่านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่มุ่งเน้นสมรรถนะผู้เรียน ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร  โดยนายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน  และโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ยังเป็นโรงเรียนที่มีผลการปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice) ในการเข้าร่วมโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่มุ่งเน้นสมรรถนะผู้เรียน
โอกาสนี้ ซิสเตอร์ศิริรัตน์ อนุวัฒน์ประกิจ ได้รับมอบโล่รางวัลจากนายมณฑล ภาคสุวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) ซึ่งมีโรงเรียนที่ได้รับมอบทั้งหมดจำนวน 16 โรงเรียน  …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *