ซดบ.-ธมอ. กับพระพรพิเศษของคณะ

IMG_4955 (Large)

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2017 อันเป็นวันระลึกถึงวันคล้ายวันเกิดของนักบุญยอห์น บอสโก บิดาผู้ตั้งคณะซาเลเซียน และเป็นวันที่สี่ของการสัมมนาผู้ปลุกเร้าและผู้อบรมด้านการแพร่ธรรม (Missionary Animationn and Formation Seminar) ที่จัดขึ้นที่บ้านธารพระพร สามพราน สมาชิกคณะซาเลเซียน คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ และฆราวาสซาเลเซียนผู้เข้าร่วมประชุม ได้ร่วมกันขอพระพรจากพระเจ้าผ่านทางการภาวนาและพิธีบูชาขอบพระคุณ โดยมี Arch. Thomas Menamparampil พระอัครสังฆราชประจำโกวาฮาติ ประเทศอินเดีย เป็นประธาน ในบรรยากาศของความเชื่อ ความหวัง และความชื่นชมยินดีของการมีส่วนในพระพรพิเศษของคณะที่หลั่งมาจากหัวใจของคุณพ่อบอสโก โอกาสนี้ Sr.Maria Ko ได้นำการรำพึงพระวาจาของพระเจ้า โดยนักบุญยอหน์ ที่ว่า “ก่อนที่ฟิลิปจะเรียกเจ้า เราได้เห็นเจ้าแล้ว…” (ยน. 1,48) เป็นเรื่องราวแห่งการพบปะของนาธานาแอลกับพระเยซูเจ้า… “เราได้เห็นเจ้า…” “เราได้รักเจ้า…” สรุปได้ว่า “ในวันนี้เช่นเดียวกัน พระเยซูเจ้ายังคงเกิดขึ้นจริงในชีวิตของเรา ซึ่งทำให้ชีวิตมีความหมายและเปี่ยมด้วยความงดงาม” นอกจากนี้ Sr. Teresa Joseph ยังได้แบ่งปันกับผู้เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับจดหมายของคุณพ่อบอสโกที่ท่านได้เขียนที่โรม ในปี 1884 ซึ่งเป็นดังแนวทางของการ “Initial Proclamation” เนื้อหาดังกล่าวช่วยให้ผู้เข้าประชุมได้เข้าใจมากขึ้นถึงการเป็นผู้ประกาศข่าวดี โดยการแบ่งปันในแง่มุมต่าง ๆ ซึ่งกันและกัน
ช่วงเวลาของความเป็นครอบครัว เป็นช่วงเวลาที่งดงามอีกช่วงเวลาหนึ่งของวันนี้ ที่ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีโอกาสเข้าชมดินแดนแห่งเมืองไม้ (Wood land) ซึ่งเป็นความงดงามที่สะท้อนให้เห็นถึงพระทัยดีและความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า ผู้ทรงประทานความดีงามให้เกิดแก่โลก… เราจะจดจำและจะคงอยู่ในความทรงจำของเราตราบนานเท่านาน….และพร้อมที่จะประกาศถึงความรักเมตตาของพระองค์เรื่อยไป read more…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *