ประชุมพบปะผู้ทำงานด้านการอภิบาลงานโรงเรียน – CIAO

IMG_3243 (Large)

ฝ่ายอภิบาลคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ได้จัดประชุมพบปะผู้ทำงานด้านการอภิบาลงานโรงเรียน ระดับสมาพันธ์แขวงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ระหว่างวันที่ 1-5 พฤษภาคม 2019 ที่แขวง “”Maria Ausiliatrice” ประเทศฮ่องก่อง โดยมี Sr. Runita Borja ผู้รับผิดชอบฝ่ายงานอภิบาลระดับคณะ และ Sr. Sarah Garcia ผู้ช่วย เป็นผู้ดำเนินการประชุม มีอธิการิณีเจ้าคณะ ผู้ประสานงานฝ่ายอภิบาล ผู้รับผิดชอบฝ่ายการศึกษา ของสมาพันธ์แขวงฯ จำนวน 30 คน จาก 10 ประเทศ
การประชุมครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อติดตามการดำเนินงานของแขวงต่าง ๆ ตามข้อตกลง เมื่อ 2 ปี ที่แล้ว CIAO-SPR ที่ยามานากะ ประเทศญี่ปุ่น และเพื่อให้ฝ่ายการศึกษาของแต่ละแขวงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้ทำงานร่วมกันตามจิตตารมณ์ของคณะ มีการจัดทำข้อกำหนดของฝ่ายการศึกษา ซึ่งประกอบด้วยโรงเรียน และศูนย์ฝึกวิชาชีพ
ฝ่ายอภิบาลของคณะ มุ่งมั่นที่จะให้งานด้านการศึกษาและศูนย์ฝึกวิชาชีพของคณะ เป็นสถานที่แห่งการหล่อหลอมเยาวชนให้นำศักยภาพของตนมาใช้เพื่อส่วนรวม ตามข้อเสนอของพระสันตะปาปาฟรังซิสที่พูดถึง “บ้านแห่งความเป็นหนึ่ง” การไตร่ตรองพระวรสารที่กล่าวถึง ปัง 5 ก้อนและปลา 2 ตัว ซึ่งเด็กคนหนึ่งได้มอบแก่อัครสาวกและพระเยซูเจ้าทรงทำอัศจรรย์เลี้ยงคน 5000 คน สะท้อนถึงศักยภาพอันมหาศาลของเด็กและเยาวชน ที่จะต้องถูกนำมาใช้เพื่อความดีส่วนรวม Sr. Sarah Garcia ซึ่งทำงานที่ สหประชาชาติแผนกสิทธิมนุษยชน เชิญชวนให้คำนึงถึงผู้อพยพย้ายถิ่น ผลกระทบที่เกิดกับเด็กซึ่งขาดโอกาสทางการศึกษาและสิทธิอื่น ๆ อันพึงได้รับ ซึ่งสอดคล้องกับหัวข้อฉลองกตัญญูโลก และข้อเสนอของสมัชชาด้วย
ลักษณะการประชุม เป็นแบบเชิงปฎิบัติการ มีการรับฟังความรู้ การเข้ากลุ่มย่อย การเสนอแนวคิดและแบ่งปันในกลุ่มใหญ่ ในแต่ละวันจะมีการสรุปประเด็นสำคัญของการประชุมในวันที่ผ่านมา บรรยากาศการประชุมเป็นไปอย่างดีมาก ผู้เข้าประชุมมีความเป็นกันเอง แบ่งปันข้อคิด แสดงความคิดด้วยใจอิสระ เสริมเติมประเด็นที่เป็นจุดเน้นให้เด่นชัดขึ้น ช่วยเหลือซึ่งกันและกันทั้งเรื่องภาษา การทำงาน พิธีกรรม การพิมพ์งานและอื่น ๆ ด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสและใจอาสา ตามจิตตารมณ์ของผู้ตั้งคณะ ...more Photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *