"Always be cheerful, love one another in our Lord." (L 22)... "Where charity reigns is Heaven." (L 49) ... "When God is with us, every thing goes well." (L 42) ... "Courage! The days pass one by one and we are drawing ever closer to eternity." (L 26) ... "If we wish to die such a happy death we must prepare now." (L 22)

150th FMA Anniversary

Pope Francis ชีวิตและพันธกิจ

ข่าวระดับคณะและแขวง

 • Close Up
  00
  สัมมนาจิตตาภิบาลและทีมประสานงานเยาวชน

  ระหว่างวันที่ 22-25 พฤษภาคม 2023 ซิสเตอร์กาญจนา เดชาเลิศ และซิสเตอร์ฐนชา โสทน ได้เข้าร่วมสัมมนาจิตตาภิบาลและทีมประสานงานเยาวชน ณ โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จังหวัดขอนแก่น เพื่อเตรียมงานการจัดค่ายเยาวชนระดับชาติ โดยในวันที่ 23 พฤษภาคม 2023 เปิดการสัมมนาฯ ด้วยพิธีบูชาขอบพระคุณ โดยมีคุณพ่อสุรินทร์ อยู่สุข เป็นประธานในพิธี พร้อมกับคุณพ่อจิตตาภิบาลเยาวชนของทุกสังฆมณฑล และผู้ประสานงานเยาวชน ผู้เข้าร่วมประมาณ 36 คน ได้มีการอบรมในหัวข้อ Learning by doing : Media Education โดยมีคุณอภิญญา หิรัญะเวช และคุณทรงกลด แสงวรทิพย์ เป็นวิทยากรตลอดวันมีการเรียนรู้เกี่ยวกับการเป็นพลเมืองดิจิทัล การใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติ ซึ่งมีการฝึกออกแบบการผลิตสื่อสร้างสรรค์และนำเสนอผลงาน การประยุกต์ใช้ Board game ในการอภิบาลและการจัดกิจกรรมสำหรับเยาวชน วันที่ 24 พฤษภาคม 2023 ในช่วงเช้าได้มีการศึกษากระบวนการอบรมเพื่อเตรียมค่ายผู้นำเยาวชนฯ ณ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ขอนแก่น และบ้านเติมเต็ม […]

 • Close Up
  002
  ธมอ ร่วมมอบสาส์นวันวิสาขบูชา และเสวนางานศาสนสัมพันธ์

    วันเสาร์ที่ 20  พฤษภาคม 2023  ซิสเตอร์เอลดา บารัตติโน ซิสเตอร์พรพิรุณ จันทร์เด่นดวง พร้อมคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธ์และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์  โดยการนำของ Monsignor Indunil J.K. Kodithuwakku เลขาธิการสมณสภาเพื่อการเสวนาระหว่างศาสนาแห่งสันตะสำนักนครรัฐวาติกัน ร่วมกับมุขนายกยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประธานสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย ได้เข้าพบคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  ณ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และอ่านสาส์นวันวิสาขบูชา จากสมณสภาเพื่อการเสวนาระหว่างศาสนาแห่งสันตะสำนักนครรัฐวาติกัน   ในหัวข้อ “รักษาบาดแผลให้แก่มนุษยชาติและโลกของเราด้วยความเห็นอกเห็นใจ(Karuna)และความรักอย่างไม่เห็นแก่ตัว (Agape)”  โดยขอให้เราทุกคนเจริญชีวิตด้วยความรักและความเห็นอกเห็นใจมากกว่าเดิม และร่วมกันทำงานเพื่อสร้างโลกที่ยุติธรรม มีสันติภาพ และสามัคคีกันมากขึ้น  และอวยพรขอให้พี่น้องพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ได้รับพรอย่างอุดมบริบูรณ์ และความยินดีจากการช่วยเหลือเยียวยาบาดแผลของสังคมและของโลกซึ่งเป็นบ้านของเราทุกคน จากนั้น Monsignor Indunil J.K. Kodithuwakku เลขาธิการสมณสภาเพื่อการเสวนาระหว่างศาสนาแห่งสันตะสำนักนครรัฐวาติกัน ได้มอบสาส์นให้กับพระราชวัชรสารบัณฑิต รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 • Close Up
  01
  ธมอ ร่วมส่งสาส์นรอมฎอน

  วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2023  ซิสเตอร์อันนา กราสซี และซิสเตอร์พรพิรุณ จันทร์เด่นดวง ตัวแทนคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์  ได้ต้อนรับ Monsignor Indunil J.K. Kodithuwakku เลขาธิการสมณสภาเพื่อการเสวนาระหว่างศาสนาแห่งสันตะสำนักนครรัฐวาติกันโอกาสที่ท่านมาประเทศไทย ร่วมกับสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธ์และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์ จำนวน 13 ท่าน เข้าพบอาจารย์ประสาน ศรีเจริญ ผู้แทนจุฬาราชมนตรี ณ สำนักจุฬาราชมนตรี   บาทหลวงสุวัฒน์ เหลืองสอาด รองเลขาธิการสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย ได้อ่านสาส์นจากสมณสภาเพื่อการเสวนาระหว่างศาสนาแห่งสันตะสำนักนครรัฐวาติกัน แด่พี่น้องมุสลิม สาส์นสำหรับเดือนรอมฎอน และวันอีดิลฟิฏร์ ฮ.ศ.1444 /ค.ศ. 2023   หัวข้อ “คริสตศาสนิกชน และมุสลิม : ผู้ส่งเสริมความรัก และมิตรภาพ” และได้อวยพรให้ท่านได้รับพระพรอย่างอุดมบริบูรณ์จากพระผู้ทรงสรรพานุภาพระหว่างเดือนรอมฎอน  และทำฉลองวันอีดิลฟิฏร์ด้วยความยินดี อันเป็นผลมาจากความซื่อสัตย์และความรักต่อพระผู้ทรงสรรพานุภาพ และต่อทุกบุคคลที่ท่านอยู่ด้วยหรือพบกัน หลังจากนั้น Monsignor Indunil J.K. Kodithuwakku ได้มอบสาส์นจากวาติกันและของที่ระลึกจากสันตะสำนักวาติกันให้กับอาจารย์ประสาน ศรีเจริญ ผู้แทนจุฬาราชมนตรี จากนั้นผู้แทนจุฬาราชมนตรีได้มอบหนังสือที่ระลึกให้กับทุกคนและสนทนากันในบรรยากาศแห่งความชื่นชมยินดีในบรรยากาศอบอุ่นฉันท์พี่น้อง

 • Close Up
  IMG_6453
  สมโภชมาเดอร์มัซซาแรลโล และต้อนรับอธิการิณีเจ้าคณะแขวงคนใหม่

  “จิตวิญญาณของข้า ฯ เอ๋ย…จงสรรเสริญพระเจ้า…” เมื่อวันที่ 13 พฤษาคม 2023   หมู่คณะเอาซีลีอุม ศาลาแดง ร่วมกันเฉลิมฉลองโอกาสสมโภชนักบุญมาเรีย โดเมนิกา มัซซาแรลโล ผู้ร่วมก่อตั้งคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์  โดยมีคุณพ่อบุญเลิศ ปณีตัธยาศัย คุณพ่อเจ้าคณะแขวงซาเลเซียนแห่งประเทศไทย กัมพูชาและลาว เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ พร้อมด้วยคุณพ่อเอกสิทธิ์ ทัฬหะกุลธร ซดบ ในบรรยากาศแห่งความรักรู้คุณพระเจ้า ต่อพระคุณที่ทรงประทานให้แก่คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์มากว่า 150 ปี  และแก่แขวงไทยเป็นพิเศษในวันนี้ ที่ซิสเตอร์อันเจลา ทองอยู่  กิจสกุล ได้เข้ารับหน้าที่ดำรงตำแหน่งอธิการิณีเจ้าคณะแขวงนักบุญมาเรีย มัซซาแรลโล อย่างเป็นทางการ โดยมีบรรดาสมาชิก ธมอ จากบางหมู่คณะ บรรดาเยาวชน ศิษย์เก่าและผู้ร่วมงานมาร่วมกันภาวนาวอนขอพระพร ร่วมเป็นกำลังใจและแสดงความยินดี หลังจากพิธีบูชาขอบพระคุณ ซิสเตอร์นิตยา เยาวสังข์ ได้กล่าวขอบคุณ ซิสเตอร์อักเนส นิภา ระงับพิษ อีกครั้งที่ได้ปฏิบัติหน้าที่การรับใช้อำนาจการปกครองด้วยหัวใจมารดา พร้อมมอบพวงมาลัยแด่ท่าน จากนั้นซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ  ได้มอบกุญแจเครื่องหมายแห่งการมอบถวายบ้านและความเป็นอยู่ทั้งสิ้นของ ธมอ และหมู่คณะผู้อบรมไว้ในการดูแลปกป้องรักษาของพระมารดามารีย์องค์อุปถัมภ์ เช่นเดียวกับสมัยแรกที่มอร์เนเซแด่ซิสเตอร์ทองอยู่  ผู้แทนของพระแม่ในแขวงนักบุญมาเรีย มัซซาแรลโล […]

 • 00
 • 002
 • 01
 • IMG_6453
View all

ACSSAeao

ข่าวประชาสัมพันธ์...นพวารแม่พระองค์อุปถัมภ์ วันที่ 15-23 พฤษภาคม 2023
ใช้แนวทางของคำขวัญประจำปี 2023 : “ดุจเชื้อแป้งในครอบครัวมนุษย์วันนี้”
โดยเน้นความเป็นมนุษย์ของพระนางมารีย์แห่งนาซาเร็ธ ผู้เป็นมารดาของเรา
ที่เดินบนเส้นทางแห่งความรักของพระเจ้า ในการรับใช้ผู้ต่ำต้อย
ผู้ขัดสนที่ตกทุกข์ได้ยาก และต้องการความช่วยเหลือ

สื่อสาร ธมอ.

ข่าวพระศาสนจักร

View all

โลก ธมอ.

View all

Space for the Young

Activities News

 • FMA_News
  04
  สมโภชแม่พระองค์อุปถัมภ์ และเสกอาคารเรียน

  วันที่ 24 พฤษภาคม 2023  โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน มีพิธีสมโภชแม่พระองค์อุปถัมภ์และขอพรสำหรับเปิดปีการศึกษา 2566  โดยมีคุณพ่อบุญเลิศ ปณีตัธยาศัย เจ้าคณะแขวงซาเลเซียน และคุณพ่อนพดล ยอแซฟ ร่วมในการสวดภาวนาอวยพรและเสกอาคารเรียน รอบบริเวณรวมทั้งบริเวณบ้านพักซิสเตอร์ พนักงาน และบ้านธารพระพร  คณะครูและนักเรียนทุกคนถวายดอกไม้หน้าพระรูปพระมารดามารีย์องค์อุปถัมภ์ด้วยความรักศรัทธา ในภาคค่ำ  มีพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสสมโภชแม่พระที่บ้านธารพระพร สามพราน  โดยมีสมาชิกครอบครัวซาเลเซียน คณะนักบวช และสัตบุรุษในละแวกใกล้เคียงมาร่วมการฉลองอย่างอบอุ่น   คุณพ่อบุญเลิศ ปณีตัธยาศัย เจ้าคณะแขวงซาเลเซียนเป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ  พร้อมด้วยสมาชิกซาเลเซียน และคุณพ่อกิตติศักดิ์ กาญจนธานินทร์ เจ้าอาวาสวัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ และคุณพ่อชัชวาลย์ ศุภลักษณ์  หลังพิธี มีการแห่โคมเทิดเกียรติแม่พระรอบบริเวณบ้าน รับการอวยพรและถวายดอกไม้หน้าพระรูปแม่พระ  จากนั้นทุกคนร่วมรับประทานอาหารพร้อมกันที่ห้องอาหารบ้านธารพระพร

 • FMA_News
  00
  สมโภชพระมารดามารีย์องค์อุปถัมภ์

  เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม ค.ศ. 2023 หมู่คณะศาลาแดง กรุงเทพฯ ร่วมกันเฉลิมฉลองพระมารดามารีย์องค์อุปถัมภ์ พระมารดาของพระเจ้าและพระมารดาของเรา โดยมีบาดหลวงเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว อธิการโรงเรียนเซนต์ดอมินิก กรุงเทพฯ เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ พร้อมด้วยบาดหลวงทองแดง  แก้วประกอบ จากสังฆมณฑลอุบลราชธานี  ในบรรยากาศที่เปี่ยมด้วยความรักและรู้คุณต่อพระมารดามารีย์ “สตรีแห่งขนมปัง… สตรีแห่งชีวิตประจำวัน… สตรีผู้กล้าหาญ.. ผู้มีดวงใจเปี่ยมไปด้วยความรัก… เป็นสตรีที่ไร้สำนวนโวหารใด ๆ… สตรีแห่งความเงียบ… ที่ก้าวเดินไปในความรักต่อพระเจ้าโดยรับใช้ ผู้ต่ำต้อย  ผู้ทนทุกข์ และผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ” โดยมีสัญลักษณ์ของแสงเทียน ขนมปังและผลองุ่น สัญลักษณ์ของปังทรงชีวิตที่ยอมถูกบิและแบ่งอย่างต่อเนื่องเพื่อความสุขของทุกคน ดังเช่นที่เมืองคานา นอกจากนี้ ในช่วงค่ำ บรรดาซิสเตอร์ นักเรียน-นักศึกษาของหอพักฯ พร้อมด้วยพนักงานได้ร่วมกันสรรเสริญพระมารดามารีย์ด้วยบทวันทามารีย์ และบทเพลง ต่อหน้าพระรูปแม่พระองค์อุปถัมภ์ และขอพรจากพระนาง ในบรรยากาศที่อบอุ่นและเปี่ยมไปด้วยความรัก ความศรัทธาต่อพระนาง

 • FMA_News
  1
  ธิดานุเคราะห์…อบรมพนักงานประจำปี

  วันที่ 2 พฤษภาคม 2023   หมู่คณะแม่พระองค์อุปถัมภ์ หาดใหญ่ จัดอบรมกลุ่มพนักงานในโรงเรียนธิดานุเคราะห์ตามอุดมการณ์ประจำปี  นำโดยซิสเตอร์ทองอยู่  กิจสกุล พร้อมด้วยบรรดาซิสเตอร์ในหมู่คณะ  หัวข้อการอบรมคือ “เราเป็นเชื้อแป้งแห่งความดี” เพื่อเป็นการวางแนวปฎิบัติประจำปีการศึกษา 2566 และช่วยสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างคณะซิสเตอร์และบุคลากรภายในบ้านและโรงเรียนทุกคน  กิจกรรมดำเนินไปด้วยความสนุกสนานเป็นกันเอง และช่วยให้เกิดความตระหนักมากขึ้นถึงการเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นพลังเสริมเติมกันด้วยความรักเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและเสียสละ จากนั้นพนักงานได้แสดงความยินดีต้อนรับ ซิสเตอร์เนาวรัตน์  ธีระพัชรรังษี  อธิการิณีใหม่ของหมู่คณะ  พร้อมกับขอบคุณซิสเตอร์ทองอยู่  กิจสกุล  และซิสเตอร์มะลิวัลย์ ตันสิงห์ ซึ่งจะย้ายไปประจำในหมู่คณะใหม่ตามหน้าที่รับผิดชอบ  นับเป็นบรรยากาศของการต้อนรับและการจากลาที่อบอุ่นแบบครอบครัว และเต็มด้วยพระพรของพระเจ้าในพละกำลังที่ได้รับเพื่อกระทำหน้าที่ของแต่ละคนอย่างดีต่อไป

 • FMA_News
  c1 (0)
  ค่ายปัสกา “ก้าวไปกับพระเยซู” ดุจเชื้อแป้งที่ดี @St.Mary

  ระหว่างวันที่ 6-9 เมษายน  2023     คณะซิสเตอร์โรงเรียนเซนต์เมรี่  อุดรธานี ได้จัดค่ายปัสกา ในหัวข้อ  “ก้าวไปกับพระเยซู”   ให้กับนักเรียนคาทอลิกในโรงเรียนและนอกโรงเรียน  เพื่อเตรียมจิตใจร่วมฉลองสมโภชปัสกาอย่างดีในพิธีกรรมสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์   นักเรียนได้มีโอกาสเรียนคำสอน และเข้าใจพิธีกรรมอย่างเข้มข้นในช่วงตรีวารปัสกาและร่วมสมโภชปัสกาอย่างสง่า   พิธีเปิดค่ายเริ่มด้วยวจนพิธีในการมอบขนมปัง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการเป็นเชื้อแป้งที่ดี  (บิและแบ่งปัน)  ได้แบ่งนักเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม เพื่อเรียนรู้คำสอนและร่วมพิธีกรรมอย่างศรัทธา    และได้มีโอกาสไปจาริกที่วัดแม่พระแห่งสายประคำ  อ.เวียงคุก จ.หนองคาย  โดยคุณพ่อวัฒนา  ศรีวรกุล C.Ss.R  เป็นผู้เทศน์ให้การอบรมเกี่ยวกับสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ ประวัติความเป็นมาของวัดแม่พระแห่งสายประคำที่เวียงคุก  และวจนพิธีกรรมอภัยบาปเพื่อนักเรียนได้เตรียมตัวรับศีลอภัยบาปอย่างดี    จากนั้นได้จาริกไปยังสักการสถานพระธาตุนักบุญศักดิ์สิทธิ์ 83 นักบุญ  โดยมีคุณพ่อพงษ์ศักดิ์  นารินรักษ์ ได้นำสวดภาวนาวอนขอพระคุณต่อหน้าพระธาตุนักบุญและอวยพร   ทุกคนต่างมีความสุขและอิ่มบุญ  โอกาสนี้ได้มีโอกาสแวะชมพิพิธภัณฑ์ ณ ตลาดรถไฟ ได้รับความรู้มากมายและพักผ่อนหย่อนใจ ในวันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน 2023  หลังจากพิธีสมโภชปัสกา  นักเรียนได้ร้องเพลงส่งความสุขให้แก่พระคุณเจ้ายอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย  คุณพ่อ ซิสเตอร์ และสัตบุรุษทุกท่านในความชื่นชมยินดีแห่งการกลับคืนพระชนมชีพของพระคริสตเจ้า  หลังจากนั้นได้มีการแสดงเล็กน้อยของบรรดานักเรียน  การมอบของรางวัลให้แต่ละกลุ่ม   และเกมหาไข่ปัสกา […]

 • 04
 • 00
 • 1
 • c1 (0)
View all
Salesian Sisters of Don Bosco
Daughters of Mary Help of Christians

124 Sala Daeng Rd,
Si Lom, Bang Rak Bangkok 10500
THAILAND
Call : (+66) 2-23 48 549
E-mail : secretary@fma.or.th

Galleries Photo

  Contact Links

  Salesian Sisters of Don Bosco   Incontro Inter-Ambiti   NEWS.VA   SALESIANI DI DON BOSCO   สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย

  Other Links