"Always be cheerful, love one another in our Lord." (L 22)... "Where charity reigns is Heaven." (L 49) ... "When God is with us, every thing goes well." (L 42) ... "Courage! The days pass one by one and we are drawing ever closer to eternity." (L 26) ... "If we wish to die such a happy death we must prepare now." (L 22)

150th FMA Anniversary

Untitled Document

Pope Francis ชีวิตและพันธกิจ

ข่าวระดับคณะและแขวง

 • Close Up
  01
  การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ แผนกเยาวชน

  วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2023 ซิสเตอร์กาญจนา เดชาเลิศ และซิสเตอร์ฐนชา โสทน ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการคาทอลิกเพื่อคริสตชน แผนกเยาวชน ครั้งที่ 47 สมัยสามัญประจำปี ค.ศ.2023  ณ Holiday Garden Hotel จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อร่วมกันศึกษาและพิจารณานโยบายและทิศทางงานอภิบาลเยาวชน ค.ศ.2023-2030 เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำแผนงานอภิบาลเยาวชนในระดับท้องถิ่น และมีการแบ่งปันผลการดำเนินงานอภิบาลเยาวชน รวมถึงข้อท้าทายที่กำลังเกิดขึ้นในระดับสังฆมณฑลและองค์กรสมาชิก  อีกทั้งยังมีการพิจารณาและวางแผนงานอภิบาลเยาวชน ค.ศ.2024  โดยมีคุณพ่อสุวัฒน์ เหลืองสอาด และคุณพ่อนพดล ยอแซฟ เป็นวิทยากร ก่อนเริ่มประชุมได้มีพิธีบูชาขอบพระคุณ โดยคุณพ่อประธาน ตันเจริญ เป็นประธานในพิธี พร้อมกับคณะสงฆ์จิตตาภิบาลเยาวชน มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 34 คน (คุณพ่อ 15 คน ซิสเตอร์ 2 คน ผู้ประสานงานเยาวชน 17 คน) การประชุมดำเนินไปตามวาระการประชุม และมีการพิจารณาวางแผนการจัดค่ายผู้นำเยาวชนระดับชาติ ครั้งที่ 39 ซึ่งสังฆมณฑลเชียงรายรับผิดชอบ โดยคุณพ่อธินากร ดำรงอุษา […]

 • Close Up
  027
  อบรมสื่อสัญจร Media Education

  วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2023  ซิสเตอร์ฉวีวรรณ เกษทองมา ผู้ประสานงานฝ่ายสื่อสารมวลชนคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ และนางสาวนิตยาภรณ์ เส็งเจริญ ทีมงานด้านสื่อสารมวลชน  ได้ให้การอบรมสื่อสัญจรในโครงการ Media Education  แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนธิดานุเคราะห์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา จำนวนทั้งหมด 553 คน  ในหัวข้อ “พลเมืองดิจิทัล รู้คิด รู้ทัน ปัญญาประดิษฐ์”   โดยแบ่งนักเรียนแต่ละระดับชั้น เข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุมจอห์น ปอล   เพื่อรับความรู้เกี่ยวกับทักษะการเป็นการเป็นพลเมืองดิจิทัลที่มีคุณภาพ มีการเล่มเกม ตอบคำถาม และเรียนรู้เชิงปฏิบัติการใน Workshop เกี่ยวกับการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการสร้างสรรค์ผลงานของมนุษย์  และได้สรุปความคิดจากการไตร่ตรองหัวข้อของสารวันสื่อมวลชนสากล ครั้งที่ 58   ที่องค์สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเลือก คือ “ปัญญาประดิษฐ์และปรีชาญาณของหัวใจ  เพื่อการสื่อสารที่สมบูรณ์ของมนุษย์”  ซึ่งจะมีการเผยแพร่อย่างเป็นทางการในเดือนมกราคม ปี 2024   …more photos…

 • Close Up
  IMG_7672 (Large)
  ค่ายผู้นำเยาวชนคาทอลิกระดับชาติ ครั้งที่ 38

  ซิสเตอร์กาญจนา เดชาเลิศ และซิสเตอร์ฐนชา โสทน พร้อมกับตัวแทนเยาวชนคาทอลิก 14 คนจากโรงเรียนเซนต์เมรี่ และวิสุทธิวงศ์ ได้เดินทางไปร่วมค่ายผู้นำเยาวชนคาทอลิกระดับชาติ ครั้งที่ 38 ระหว่างวันที่ 16-20 ตุลาคม 2023  ณ วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล บ้านน้อยสามเหลี่ยม จ.ขอนแก่น ซึ่งจัดโดยสังฆมณฑลอุดรธานี   มีผู้เข้าร่วม 11 สังฆมณฑล และ 4 องค์กรสมาชิกที่ทำงานอภิบาลเยาวชน มีจิตตาภิบาลและผู้ประสานงานจำนวน 41 คน อาสาสมัครจำนวน 56 คน ผู้นำเยาวชนคาทอลิกจำนวน 203 คน (ชาย 58, หญิง 145 คน) รวมถึงนักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรม ชั้นปีที่ 2 ที่มา Practicum ฝึกปฏิบัติงานอภิบาลเยาวชนอีก 22 คน รวมเป็นจำนวนทั้งหมด 322 คน ในหัวข้อ “Rise up and […]

 • Close Up
  03-10-2023
  ซิสเตอร์คณะผู้รับใช้ฯ พบปะมาเดอร์เคียรา กัซซูโอลา

  วันที่ 3 ตุลาคม 2023  คุณแม่มะลิวัลย์ ปรมัตถ์วิโรจน์  อธิการิณีเจ้าคณะภคินีผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์  พร้อมด้วยซิสเตอร์สมปอง ทับปิง บรรดาซิสเตอร์ และผู้ฝึกหัดจากนวกสถาน สามพราน  ได้มาพบปะกับมาเดอร์เคียรา กัซซูโอลา ที่บ้านธารพระพร  ในโอกาสที่มาเดอร์มาประเทศไทย และอยู่ระหว่างการเข้าเงียบของอธิการิณีเจ้าคณะแขวงระดับภูมิภาคเอเชีย   มาเดอร์เคียรา และซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล อธิการิณีเจ้าคณะแขวง ให้การต้อนรับด้วยความยินดีอย่างเป็นกันเองในสายสัมพันธ์ของครอบครัวซาเลเซียน   คุณแม่มะลิวัลย์ ได้กล่าวแสดงความยินดี และมอบบทเพลงที่มีความหมายถึงความงดงามและคุณค่าของการพบปะ  นอกจากนั้น ท่านยังแสดงความขอบคุณในการต้อนรับและดูแลสมาชิกของคณะ ซึ่งซิสเตอร์ผู้รับใช้หลายคนได้ประจำในหมู่คณะของบ้านศูนย์กลางธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ระหว่างการศึกษาอยู่ที่กรุงโรม ประเทศอิตาลี  จึงนับว่ามีความรู้สึกถึงความใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นอีก โอกาสนี้ คุณแม่มะลิวัลย์ ได้นำผลไม้หลากหลายชนิดมอบเป็นของขวัญ และมาเดอร์เคียรา ได้มอบที่ระลึกเป็นรูปแม่พระองค์อุปถัมภ์ตั้งโต๊ะให้กับบรรดาซิสเตอร์และเยาวชนผู้ฝึกหัด  …more photos…

 • 01
 • 027
 • IMG_7672 (Large)
 • 03-10-2023
View all

ACSSAeao

ข่าวประชาสัมพันธ์เดือนธันวาคม สมเด็จพระสันตะปาปาทรงเชิญชวนเราภาวนาเพื่อให้คนพิการได้รับความใส่ใจในสังคม แลเพื่อให้องค์กรต่าง ๆ ได้เสนอแผนงานที่ครอบคลุม และมองเห็นความสำคัญที่จะให้พวกเขามีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน

Newsletter & สื่อสาร ธมอ.

ข่าวพระศาสนจักร

View all

โลก ธมอ.

View all

Space for the Young

Activities News

 • FMA_News
  01
  เยี่ยมหมู่คณะมารีย์นิรมล สามพราน

  วันที่ 21-24 พฤศจิกายน 2023  หมู่คณะมารีย์นิรมล สามพราน คุณครูผู้ดูแล และนักเรียนธิดารักษ์ สามพราน พร้อมใจต้อนรับซิสเตอร์อันเจลา ทองอยู่ กิจสกุล อธิการิณีเจ้าคณะแขวง  โอกาสการเยี่ยมบ้าน  โดยมี ซิสเตอร์พรรณี จารุวิภาค อธิการิณี ได้กล่าวต้อนรับและมอบมาลัยกรแด่ท่าน การอยู่ท่ามกลางพวกเราในวันเหล่านี้อบอุ่นด้วยบรรยากาศครอบครัวในการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะผู้อบรม ท่านให้การอบรมเพื่อเสริมสร้างหมู่คณะที่ก่อให้เกิดชีวิตและเป็นพยานด้วยชีวิตผู้รับเจิมถวายตนที่มีความสุขยินดี โอกาสนี้ท่านได้พบปะสนทนากับคุณครู นักเรียนธิดารักษ์ และพนักงานในบ้าน เพื่อให้กำลังในการทำหน้าที่ของตนในการเป็นส่วนหนึ่งของหมู่คณะผู้อบรม พร้อมทั้งแบ่งปันสิ่งที่ดี ๆ เป็นข้อคิดเตือนจิตใจ และให้โอวาทกลุ่มนักเรียนธิดารักษ์ เยาวชนที่หมู่คณะได้รับมอบฝากไว้ในความดูแล เพื่อให้กำลังใจในการศึกษาเล่าเรียนและการพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ค่ำคืนสุดท้ายหมู่คณะผู้อบรมได้จัดการแสดงและขับร้องบทเพลง “Higher hands are leading me” แทน “คำขอบคุณ” สำหรับวันเวลาที่ท่านได้มอบให้พวกเราด้วยใจมารดา นอกจากนั้น ท่านยังได้มอบเกียรติบัตรสำหรับนักเรียนธิดารักษ์ที่มีผลการเรียนดีในระดับชั้นประถมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย เกียรติบัตรสำหรับนักเรียนธิดารักษ์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่เข้าได้ร่วมโครงการจิตอาสาในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1/2566 และเกียรติบัตรสำหรับนักเรียนธิดารักษ์ที่มีความประพฤติดี ทุกคนมีความสุขในการพบปะครั้งนี้ซึ่งจบลงด้วยการแจกขนมและไอศกรีมที่นำความชุ่มชื่นใจมาสู่ทุกคน  …more photos…

 • FMA_News
  00
  TN Propect Approach

  วันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2023  ซิสเตอร์เนาวรัตน์ ธีระพัชรรังษี อธิการิณี เป็นประธานเปิดกิจกรรม “OPEN HOUSE TN PROJECT APPROACH”  ของแผนกอนุบาลโรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ จ.สงขลา  กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมเด็กให้คิดอย่างเป็นระบบด้วย Mind Map ผ่านการระดมความคิด (Brainstorm)  เรียนรู้ในสิ่งที่เด็กอยากเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว โดยที่ครูและผู้ปกครอง จัดประสบการณ์การเรียนรู้ในรูปแบบโครงการ มุ่งเน้นให้เด็กมีส่วนร่วม เรียนรู้ด้วยตัวเอง ผ่านประสบการณ์ตรงที่หลากหลาย ตลอดจนการใช้ความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะที่สรุปออกมาเป็นชิ้นงาน ซิสเตอร์ผกามาศ มาสอน ผู้รับผิดชอบแผนกอนุบาล และคุณครูทุกท่าน พร้อมด้วยกำลังสนับสนุนจากผู้ปกครองนักเรียน ได้ร่วมมือจัดกิจกรรมภายในโรงเรียน ซึ่งมีการเตรียมทั้งบทเรียน เนื้อหา และบรรยากาศการจัดสถานที่อันจำกัด แต่เต็มด้วยความน่ารักสมวัย มีสีสัน และสอดคล้องกับการเรียนรู้ของเด็ก ๆ ในวัยอนุบาล   กิจกรรมได้ขึ้นในระยะเวลา 3 วัน เพื่อเปิดโอกาสให้โรงเรียน หน่วยงานต่าง ๆ และบุคคลภายนอกเยี่ยมชมการจัดนิทรรศการแสดงของนักเรียนอนุบาลได้ด้วย  …more photos…

 • FMA_News
  016
  ฉลองความศักดิ์สิทธิ์แบบซาเลเซียน

  …บรรยากาศความสดชื่น ร่าเริง สดใสแบบซาเลเซียน ในรั้วอนุบาลโรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2023  คณะซิสเตอร์ ครู และนักเรียนอนุบาล ได้ทำฉลองมาเดอร์มัสซาแรลโล และมาเดอร์มักดาเลนา โมราโน ในหัวข้อ “ความศักดิ์สิทธิ์ซาเลเซียน” ซึ่งทั้งสองผู้ศักดิ์สิทธิ์เป็นดังเชื้อแป้งที่มีพลังสร้างโลกให้ฟูขึ้นด้วยความดี  เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ชีวประวัติและคุณธรรมของท่านทั้งสองผ่านบทเพลง บทภาวนา และละครเวที ที่มีข้อคิดคุณธรรมที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี โอกาสนี้ ซิสเตอร์เนาวรัตน์ ธีระพัชระรังษี อธิการิณี ได้เป็นประธานในวันฉลอง  ซิสเตอร์ผกามาศ มาสอน ผู้รับผิดชอบแผนกอนุบาล พร้อมด้วยคุณครูทุกท่าน ได้ช่วยจัดเตรียมวจนพิธีกรรม บทเพลง และละคร ที่ให้นักเรียนทุกระดับได้ร่วมส่วนด้วยความเบิกบานยินดี มีชิวิตชีวา  และนักเรียนแต่ละชั้นได้เตรียมการแสดงเทิดเกียรติท่านนักบุญทั้งสองอย่างสวยงาม  …more photos…

 • FMA_News
  5 (Large)
  เยี่ยมหมู่คณะมารีย์นิรมล หัวหมาก

  วันที่ 22-25 ตุลาคม 2023  ซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล อธิการิณีเจ้าคณะแขวง เยี่ยมสมาชิกในหมู่คณะมารีย์นิรมล หัวหมาก  ซึ่งเป็นการเยี่ยมประจำปี   สมาชิกทุกคนในหมู่คณะอยู่พร้อมหน้ากันและต้อนรับการมาถึงของท่านด้วยความยินดีด้วยพวงมาลัยกร   ในเช้าวันที่ 22 ตุลาคม 2023  หมู่คณะร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณวันอาทิตย์พร้อมกับสัตบุรุษ โดยคุณพ่อบุญเลิศ ปณีตัธยาศัย เจ้าคณะแขวงซาเลเซียนเป็นประธาน    หลังพิธี ซิสเตอร์สุภาวรรณ โชติผล อธิการิณี กล่าวแสดงความยินดี และต้อนรับการมาเยี่ยมอย่างเป็นทางการของซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล  ตัวแทนสัตบุรุษได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ท่านเช่นกัน    นอกจากนั้น ในโอกาสครบรอบ 25 ปี ของกลุ่มคริสตชนชาวเกาหลีในประเทศไทย  หมู่คณะได้รับเชิญร่วมงานฉลองในพิธีบูชาขอบพระคุณที่วัดของคริสตชนชาวเกาหลี   และยังมีสมาชิกจากหมู่คณะใกล้เคียงที่ได้มาร่วมฉลองพร้อมกับพวกเขาด้วยความยินดี เนื่องในเดือนแม่พระแห่งสายประคำ  ทุกวันช่วงเย็น บรรดาซิสเตอร์ในหมู่คณะมีการสวดสายประคำพร้อมกับพนักงานในบ้าน  รวมทั้งสัตบุรุษที่อยู่บริเวณใกล้เคียงที่ได้มาร่วมสวดกับบรรดาซิสเตอร์ด้วยความรักศรัทธาต่อแม่พระ ในวันที่ 25  ตุลาคม 2023  หมู่คณะซิสเตอร์พร้อมด้วยซิสเตอร์ทองอยู่ เดินทางไปพักผ่อนที่สวนนงนุช  พัทยา ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความสดชื่นและผ่อนคลาย  …more photos…

 • 01
 • 00
 • 016
 • 5 (Large)
View all
Salesian Sisters of Don Bosco
Daughters of Mary Help of Christians

124 Sala Daeng Rd,
Si Lom, Bang Rak Bangkok 10500
THAILAND
Call : (+66) 2-23 48 549
E-mail : secretary@fma.or.th

Galleries Photo

  Contact Links

  Salesian Sisters of Don Bosco   Incontro Inter-Ambiti   NEWS.VA   SALESIANI DI DON BOSCO   สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย

  Other Links