"Always be cheerful, love one another in our Lord." (L 22)... "Where charity reigns is Heaven." (L 49) ... "When God is with us, every thing goes well." (L 42) ... "Courage! The days pass one by one and we are drawing ever closer to eternity." (L 26) ... "If we wish to die such a happy death we must prepare now." (L 22)

150th FMA Anniversary

Untitled Document

Pope Francis ชีวิตและพันธกิจ

ข่าวระดับคณะและแขวง

 • Close Up
  00
  ฉลองกตัญญูระดับแขวง “We are in your hand with Thanks”

  วันที่ 7 เมษายน 2024  สมาชิกคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ในแขวงไทยร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกันในวันฉลองกตัญญู โดยมี ซิสเตอร์อันเจลา ทองอยู่ กิจสกุล อธิการิณีเจ้าคณะแขวงเป็นศูนย์รวมของการฉลอง ซึ่งได้จัดขึ้นที่บ้านธารพระพร สามพราน จ.นครปฐม ในหัวข้อ “We are in your hand with Thanks”  สมาชิก จากหมู่คณะทุกแห่งมีตัวแทนมาร่วมฉลองในวันนี้ พร้อมด้วยตัวแทนครู ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า สมาชิกครอบครัวซาเลเซียน และเยาวชน เป็นต้น จากโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ และโรงเรียนนารีวุฒิ ที่ได้มีรายการแสดงสวยงามบนเวที สร้างสีสันและบรรยากาศของวันฉลองให้มีความยิ่งใหญ่ตระการตามากยิ่งขึ้น   สมาชิกทุกคนได้ร่วมเป็นหนึ่งเดียวในพิธีบูชาขอบพระคุณในภาคเช้า โดยคุณพ่ออารอน อัลโกเซบา อธิการบ้านซาเลเซียน สามพราน เป็นประธานในพิธี  จากนั้นเป็นช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองในบรรยากาศแบบครอบครัว  มีคำกล่าวแสดงความขอบคุณจากใจของทุกกลุ่ม การร้องเพลง และการแสดงบนเวทีที่สวยงาม  จากนั้นทุกคนร่วมรับประทานอาหารพร้อมกันด้วยความสุขใจ    …more photos…

 • Close Up
  0010
  ประชุมประเมินผลวางแผนประจำปี

  ระหว่างวันที่ 3-6 เมษายน 2024  คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ในแขวงไทยจำนวน 59 คน ได้เข้าประชุมประเมินผลวางแผนประจำปี 2024-2025  ที่บ้านธารพระพร สามพราน จ.นครปฐม  ซึ่งในวันแรกได้รับการแบ่งปันเกี่ยวกับ “จิตตารมณ์การก้าวไปด้วยกันของชีวิตผู้รับเจิม” จากมงซินญอร์ วิษณุ ธัญญอนันต์ รองเลขาธิการสภาประมุขบาดหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย   จากนั้นที่ประชุมได้รับฟังการรายงานสภาพแขวงไทยจาก ซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล อธิการิณีเจ้าคณะแขวง และการรายงานผลการประเมินการทำงานฝ่ายจากผู้ประสานงานทั้ง 6 ฝ่าย เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลในการไตร่ตรอง พิจารณาถึงการก้าวเดินด้านชีวิตจิต ชีวิตหมู่คณะ และด้านภารกิจ  เป็นต้น ภารกิจด้านการศึกษา ซึ่งเป็นสนามงานที่สำคัญในการอภิบาลเยาวชน   จากการพิจารณาในมุมมองต่าง ๆ อย่างถี่ถ้วน อาศัยการพูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการอบรมของสมาชิกทุกช่วงวัย  ที่ประชุมจึงได้เลือกแนวทางที่เป็นหนึ่งเดียวกันในเป้าหมาย และวัตถุประสงค์หลัก รวมทั้งจุดเน้นของสมาชิกในแขวงไทย  เพื่อนำไปจัดทำเป็นโครงการประจำปีต่อไป   …more photos

 • Close Up
  001
  อาสาสมัครเพื่อการประกาศข่าวดี

  วันที่ 2 เมษายน 2024  ฝ่ายงานธรรมทูตคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ จัดการอบรมอาสาสมัครเพื่องานประกาศข่าวดี ที่บ้านธารพระพร สามพราน  โดยมีคุณพ่อยอดชาย เล็กประเสริฐ ผู้อำนวยการฝ่ายงานสังคมและทีมงานของสังฆมณฑลกรุงเทพ ฯ  เป็นวิทยากรให้ความรู้ในเกี่ยวกับงานประกาศข่าวดีในมิติงานด้านสังคม ตามแนวทางเอกสารพระศาสนจักร 3 ฉบับ คือ  “ความชื่นชมยินดีแห่งพระวรสาร”  “ทุกคนเป็นพี่น้องกัน” และ “ขอสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า”   และคุณทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ จากคณะกรรมการคาทอลิก ฯ แผนกคริสตศาสนธรรมได้แบ่งปันในที่ประชุมเกี่ยวกับบทเรียนพระคัมภีร์ นอกจากนั้น ได้มีการแนะนำความรู้ในกิจกรรมภาคสนามเกี่ยวกับการทำน้ำหมักชีวภาพ  การเพาะปลูกผักงอก และการทำปุ๋ยหมัก ในบริเวณสวนบ้านธารพระพร โดยทีมงานจากสังฆมณฑลกรุงเทพ ฯ  การอบรมครั้งนี้ได้รับความสนใจจากสมาชิกในคณะ รวมทั้งครอบครัวซาเลเซียนที่ได้มีตัวแทนมาเข้าร่วมอบรม คุณครู และตัวแทนพนักงานในโรงเรียน จำนวนทั้งหมด 74 คน  ซึ่งนับเป็นโอกาสดีในการรับรู้และฝึกปฏิบัติแนวทางของจิตตารมณ์ธรรมทูตในการส่งเสริมการดูแลรักษาโลก เสมือนการประกาศข่าวดีที่เริ่มต้นด้วยการกลับใจ  …more photos…  

 • Close Up
  001 (Large)
  การอบรมช่วงวัย : วัยผู้ใหญ่ตอนต้น

  วันที่ 6-8 มีนาคม 2024  ฝ่ายอบรมคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์จัดการอบรมต่อเนื่องให้กับสมาชิกในคณะ เป็นการอบรมช่วงวัยที่แตกต่างกัน โดยแบ่งสมาชิกที่เข้ารับการอบรมออกเป็น 3 รุ่น  ช่วงวัยผู้ใหญ่ตอนต้นจำนวน 15 คน ได้รับการอบรมเป็นรุ่นแรกที่บ้านสเตลลา มารีส  ชะอำ  โดยมีคุณพ่อวรวุธ สังขรัตน์ คณะภราดาน้อยกาปูชิน เป็นวิทยากรให้การอบรมโดยใช้พระวาจาพระเจ้าที่ว่า “ความรักของพระคริสตเจ้าผลักดันเรา   ถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสตเจ้า ผู้นั้นเป็นสิ่งสร้างใหม่ สภาพเก่าผ่านพ้นไป สภาพใหม่เกิดขึ้นแล้ว” (2 คร 5:14-17)   บรรดาซิสเตอร์ได้รับการแบ่งปันพระวาจาพระเจ้า ซึ่งเทียบเคียงกับประสบการณ์ชีวิตที่สะท้อนให้เห็นถึงการเผชิญวิกฤติ  มีแรงผลักดัน และเสริมพลังในการก้าวเดินเพื่อผ่านพ้นอุปสรรคตามช่วงวัย นอกจากนั้น มีการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการปฏิสัมพันธ์เชิงบวก โดยซิสเตอร์ยุพดี จารุวิภาค เป็นวิทยากรแบ่งปันและนำการไตร่ตรองถึงประสบการณ์จริงในชีวิตที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารด้วยภาษาและอวัจนภาษา    ซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล อธิการิณีเจ้าคณะได้ร่วมในการอบรมและให้ข้อคิดแก่สมาชิกในวัยผู้ใหญ่ตอนต้น ท่ามกลางบรรยากาศการอบรมที่มีความสงบ ใกล้ชิดธรรมชาติ และห่างไกลความกังวล  และได้มอบที่ระลึกเป็นสัญลักษณ์ในการอบรม พร้อมด้วยบทภาวนาที่มีความสอดคล้องชวนให้ระลึกถึงก้าวเดินฝ่ายจิตที่แต่ละคนต้องทำให้เกิดผลอย่างเห็นได้ชัด     …more photos…

 • 00
 • 0010
 • 001
 • 001 (Large)
View all

ACSSAeao

ข่าวประชาสัมพันธ์เดือนเมษายน 2024 พระสันตะปาปาเชิญชวนให้เราภาวนาเพื่อบทบาทของบรรดาสตรี เพื่อให้ศักดิ์ศรีและคุณค่าอันยิ่งใหญ่ของสตรีได้รับการยอมรับในทุกวัฒนธรรม และเพื่อให้การเลือกปฏิบัติ ซึ่งพวกเขาต้องประสบในส่วนต่าง ๆ ของโลกนั้นได้สิ้นสุดลง

Newsletter & สื่อสาร ธมอ.

ข่าวพระศาสนจักร

View all

โลก ธมอ.

View all

Space for the Young

Activities News

 • FMA_News
  01
  เฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ไทย…

  วันที่ 12 เมษายน 2024 เนื่องในวันสงกรานต์ สมาชิกและน้อง ๆ เยาวชนพนักงาน หมู่คณะเอาซีลีอุม กรุงเทพฯ ได้จัดพิธีรดน้ำขอพรจากผู้ใหญ่ บริเวณหน้าวัดน้อยของบ้าน โดยซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล อธิการิณีเจ้าคณะแขวง เป็นประธานในพิธี โอกาสนี้ผู้ร่วมพิธีได้ขอพรจากพระเจ้า ขอบคุณพระองค์สำหรับสิ่งดีงามมากมายที่ได้รับตลอดมา และวอนขอพระพรจากพระองค์อาศัยคำเสนอวิงวอนของพระมารดามารีย์ สำหรับผู้มีพระคุณและคณะผู้ใหญ่ มีพวงมาลัยมะลิเป็นสัญลักษณ์ภายนอกแสดงถึงความรักและรู้คุณ การรดน้ำขอพรจากผู้ใหญ่ในบรรยากาศของความเป็นครอบครัวปีนี้  เป็นอีกปีหนึ่งที่ทำให้ใจของเราเต็มล้นด้วยคำอวยพร เปี่ยมด้วยความร่าเริงยินดี …ขอให้น้ำใสที่อบอวนด้วยกลิ่นหอมของน้ำอบไทย เจือด้วยกลิ่นมะลิหอม ลอยด้วยกลีบกุหลาบงามและดอกดาวเรืองเหลืองสะพรั่ง กลับเป็นดังสิ่งดีงามที่จะอยู่ล้อมรอบชีวิตเราในทุก ๆ วัน  …more photos…

 • FMA_News
  203442
  ค่ายคำสอนภาคฤดูร้อนที่หนองบัวทอง

  วันที่ 18-23 มีนาคม 2024  ซิสเตอร์พรพิรุณ จันทร์เด่นดวง และซิสเตอร์ฐนชา โสทน ได้ไปจัดกิจกรรมค่ายคำสอนภาคฤดูร้อน ในหัวข้อ “มาเรียนรู้จักพระวาจา” ให้กับเด็กคาทอลิก ชั้น ป.1-ป.6 จำนวน 70 คน ที่วัดนักบุญมาร์การิตา อาลาก๊อก หนองบัวทอง จ.สกลนคร โดยมี คุณพ่อวรวุธ สังขรัตน์  คุณพ่อเจ้าอาวาส ได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี และทำงานร่วมกับครูคำสอนจำนวน 4 คน และบราเดอร์คณะภราดาน้อยกาปูชินจำนวน 4 คน เป็นทีมงานในการจัดกิจกรรมการสอนคำสอน โดยตลอดทั้งวันจะมีชั่วโมงการเรียนพระธรรมคำสอน และกิจกรรมเล่นเกมเพื่อสร้างความสนุกสนานให้กับเด็ก ๆ  ซึ่งในแต่ละวัน มีสัตบุรุษของวัดได้ให้การสนับสนุนปัจจัยทั้งอาหาร ขนม เครื่องดื่ม ต่างผลัดเปลี่ยนกันมาเลี้ยงอาหารเที่ยงให้กับเด็ก ๆ ที่วัด เป็นการส่งเสริมให้บรรยากาศของค่ายคำสอนเต็มเปี่ยมไปด้วยความสนุกสนานมากยิ่งขึ้น   …more photos…

 • FMA_News
  06
  กิจกรรมอำลาและแสดงความยินดีกับน้องอนุบาล 3

  วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2024  โรงเรียนนารีวุฒิ บ้านโป่ง จัดกิจกรรมอำลาและส่งนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ขึ้นระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   โดยซิสเตอร์รัตนา ระดมกิจ อธิการิณี และบรรดาซิสเตอร์ ได้ร่วมกิจกรรมเป็นกำลังใจให้กับนักเรียน  และได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับสารวัตรนักเรียนที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในกิจกรรม “พี่พาน้องเข้าโรงเรียน” ด้วยความรับผิดชอบตลอดปี  ซึ่งต้องมีความเสียสละในการมาถึงโรงเรียนตั้งแต่เช้าเพื่อทำหน้าที่ของตนเองอย่างซื่อสัตย์และสม่ำเสมอ จากนั้น บรรดาซิสเตอร์ได้มอบของที่ระลึกให้กับนักเรียนอนุบาล 3 ทุกคน  ตัวแทนนักเรียนได้กล่าวแสดงความขอบคุณ  และรับฟังข้อคิดจากซิสเตอร์อธิการิณี   ก่อนจบกิจกรรม  นักเรียนอนุบาล 1-2  ได้มีการแสดงบนเวทีเพื่อร่วมยินดีกับพี่ ๆ และให้ผู้ปกครองที่มาร่วมงานได้รับชม  บรรยากาศเต็มด้วยความสุขยินดี และความภาคภูมิใจในความสำเร็จก้าวเล็ก ๆ เพื่ออนาคตในการเติบโตเป็นคนดีและเป็นอนาคตที่ดีของชาติต่อไป  …more  photos…

 • FMA_News
  02
  “รักษ์โลก = รักเรา”

  วันที่ 25 มกราคม 2024   ซิสเตอร์ธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์จากโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน และโรงเรียนนารีวุฒิ บ้านโป่ง พร้อมด้วยตัวแทนครู และนักเรียนจำนวนทั้งหมด 30 คน เข้าร่วมกิจกรรม “รักษ์โลก = รักเรา”  ณ โรงเรียนพระแม่มารีสาทร กรุงเทพ เพื่อประกาศแถลงการณ์อย่างเป็นทางการโอกาสปี”รวมพลังรัก(ษ์)โลก ค.ศ.2024-2025 โดยเป็นการรวมพลังครั้งสำคัญเพื่อไม่ใช่เป็นเพียงคำแถลงการณ์อย่างเดียวแต่ยังนำลงสู่ภาคปฏิบัติร่วมกัน  โดยมีพระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช พระอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ประกอบวจนพิธีกรรมขอพรพระผู้เป็นเจ้า  หลังจากนั้นพระสังฆราชยอแซฟชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประธานสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย อ่านแถลงการณ์นโยบายของสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย หัวข้อการเสวนาจากผู้นำทุกศาสนา คือ“ศาสนากับการดูแลรักษาโลก บ้านที่เราอาศัยอยู่ร่วมกัน” ในช่วงบ่ายมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับพลังงานเกี่ยวกับสร้างวัฒนธรรมพลังรักษ์โลกของตัวแทนโรงเรียนและองค์กรที่ประสบความสำเร็จในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การกำจัดขยะ การนำกลับมาใช้ใหม่  ได้นำความสำเร็จและรางวัล มาจัดนิทรรศการให้ชื่นชม และแบ่งกิจกรรมฐานสำหรับนักเรียน นักศึกษา หรือผู้สนใจ ได้เข้าร่วมรับความรู้จากฐานทั้งหมด 5 ฐาน ได้แก่ สมาคมสตรีไทยคาทอลิก โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ โรงเรียนเซนต์เทเรซา หนองจอก, MBH-Made By Heart, Caritas Thailand  […]

 • 01
 • 203442
 • 06
 • 02
View all
Salesian Sisters of Don Bosco
Daughters of Mary Help of Christians

124 Sala Daeng Rd,
Si Lom, Bang Rak Bangkok 10500
THAILAND
Call : (+66) 2-23 48 549
E-mail : secretary@fma.or.th

Galleries Photo

  Contact Links

  Salesian Sisters of Don Bosco   Incontro Inter-Ambiti   NEWS.VA   SALESIANI DI DON BOSCO   สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย

  Other Links