Author: support

FMA_News_1
04
หอพักหญิงเอาซีลีอุม… ถ่ายทอดอุดมการณ์ STAR ประจำปี 2667

   เมื่อบ่ายวันที่ 26 พฤษภาคม 2024 หมู่คณะเอาซีลีอุม กรุงเทพฯ ได้จัดกิจกรรมถ่ายทอดอุดมการณ์ประจำปี 2024 Change ourselves and live the DREAM “เปลี่ยนตัวเองเพื่อทำตามความฝัน” ให้กับนักเรียนนักศึกษา และพนักงานของหอพักฯ มีซิสเตอร์อุดม ศรีดารุณศิลป์ ซิสเตอร์วิรินทิพย์ อินทรแย้ม พร้อมด้วยตัวแทนเยาวชนผู้นำ Star 2024 ที่เข้าร่วมกิจกรรมระดับแขวง และเยาวชนจิตอาสาเป็นผู้ดำเนินกิจกรรม ในบรรยากาศแห่งมิตรภาพ การให้ความร่วมมือของทุกคน   และความสนุกสนานสไตล์เยาวชนซาเลเซียน โดยกิจกรรมดังกล่าวเริ่มด้วยการขอพรจากพระมารดามารีย์ การมอบฝากตนไว้ในการดูแลของพระนางผ่านทางสัญลักษณ์เล็ก ๆ ที่แต่ละคนนำมา   จากนั้นผู้นำเยาวชนได้จัดกิจกรรม  Ice breaking เรียกความคุ้นเคยของผู้เข้าร่วมได้เป็นอย่างดี สลับกับการเต้นเพลงเข้าจังหวะประจำ STAR 2024 “Un sogno che vola” สร้างบรรยากาศให้สนุกสนานมากยิ่งขึ้น ซิสเตอร์อุดมได้แบ่งปันความฝัน 9ขวบ ของคุณพ่อบอสโก ประกอบการเล่าด้วยการแสดง ซึ่งเป็นดังการนำทางสู่เนื้อหาเกี่ยวกับความฝัน…ที่จะสำเร็จลงได้นั้นต้องมีองค์ประกอบหลายอย่าง และหนึ่งในนั้นที่สำคัญก็คือ “การเปลี่ยนแปลงตนเอง” นอกจากนี้การเสวนาโต๊ะกลมและการเข้ากลุ่มย่อยพูดคุยกัน เป็นกิจกรรมที่เสริมเติมช่วยให้ผู้เข้าร่วมตระหนักมากยิ่งขึ้นถึงความสำคัญของการมีความฝันที่นำหนุนก้าวเดินไปสู่ความสำเร็จ […]

FMA_News
01
สมโภชพระมารดามารีย์องค์อุปถัมภ์

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2024  สมาชิกหมู่คณะเอาซีลีอุม กรุงเทพฯ และหมู่คณะมารีย์นิรมล หัวหมาก พร้อมด้วยเยาวชนและสัตบุรุษร่วมกันสรรเสริญขอบพระคุณพระเจ้าในพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสสมโภชพระมารดามารีย์องค์อุปถัมภ์ โดยมีบาดหลวงภูวนัส กิจสวัสดิ์ ซดบ เป็นประธานในพิธี บรรยากาศของการสมโภชเป็นไปอย่างศรัทธาและกตัญญูต่อพระเจ้า ที่โปรดประทานพระมารดามารีย์ให้เป็นผู้อุปถัมภ์ของคริสตชนและเป็นผู้ช่วยเหลือแก่ทุกคน การเฉลิมฉลองในวันนี้ เป็นการย้ำเตือนอีกครั้งแก่สมาชิกคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ที่จะเจริญชีวิตแห่งการเป็น “อนุเสาวรีย์ทรงชีวิต…แทนคำขอบคุณของคุณพ่อบอสโกแด่พระมารดามารีย์…” ตลอดเรื่อยไป  …more  photos…

FMA_News_1
01
สมโภชนักบุญมาเรีย มัซซาแรลโล แบบอย่างผู้อบรม “การอยู่”ด้วยหัวใจมารดา

วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2024 หมู่คณะแม่พระองค์อุปถัมภ์ หาดใหญ่ พร้อมด้วยหมู่คณะซาเลเซียนจากโรงเรียนแสงทองวิทยา คณะซาเลเซียนผู้ร่วมงาน ตัวแทนคณะครู พนักงาน และสัตบุรุษวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด หาดใหญ่ ทั้งหมดประมาณ 80 คน ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสสมโภช นักบุญเรีย  โดเมนิกา  มัซซาแรลโล ณ เวทีอนุบาล โดยบาดหลวงฟรังซิส เซเวียร์ รณชัย มัทวพันธุ์  เป็นประธานในพิธี ซึ่งได้ให้ข้อคิดว่านักบุญมาเรีย มัซซาแรลโลเป็นแบบอย่างของสตรีที่เข้มแข็ง แต่สุภาพอ่อนน้อมเสมอ แม้อ่านหนังสือไม่ได้ก็พยายามเรียนเพื่อจะได้สื่อสารกับสมาชิกและเยาวชน ทางจดหมายที่เปี่ยมด้วยปรีชาญาณ  เป็นแบบอย่างของผู้อบรมด้วยใจมารดา ซิสเตอร์เนาวรัตน์  ธีระพัชรรังษี อธิการิณี ได้ถวายเทียนชีวิตของนักบุญเป็นดังแสงสว่างของ “การอยู่” เป็นเพื่อนร่วมทาง ความงดงามของชีวิตผู้ที่มอบตนแด่พระเจ้าทั้งครบแด่พระเจ้าทั้งครบและอุทิศตนดังมารดาเพื่อเยาวชน  ปังและเหล้าองุ่น  ประดุจปังที่ถูกบิ ชีวิตที่ขยันขันแข็งขัดเกล้าตนเองอย่างกล้าหาญ  และหาวิธีการที่สร้างสรรค์ เพื่อค้ำจุนความซื่อสัตย์ต่อกระแสเรียกของบรรดาซิสเตอร์และเยาวชน หลังพิธีบูชาขอบพระคุณ  ซิสเตอร์อธิการิณี กล่าวขอบคุณผู้มาร่วมฉลองและกล่าว ต้อนรับบาดหลวงยอแซฟเกรียงศักดิ์  ชัยพรแก้ว อธิการของโรงเรียนแสงทองวิทยา และบาดหลวงรณชัย มัทวพันธุ์ ผู้อำนวยการ อีกทั้งขอบคุณ  ภราดา ยอห์น บัปติสต์ […]

FMA_News
01
สมโภชนักบุญมาเรีย มัซซาแรลโล …มารดาผู้ร่วมก่อตั้งคณะ ธมอ

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2024 สมาชิก ธมอ ตัวแทนเยาวชนหมู่คณะเอาซีลีอุม กรุงเทพฯ และหมู่คณะมารีย์นิรมล หัวหมาก ร่วมสมโภชนักบุญมาเรีย โดเมนิกา มัซซาแรลโล มารดาผู้ร่วมก่อตั้งคณะ ในบรรยากาศที่เปี่ยมด้วยความรักรู้คุณและศรัทธาต่อพระเจ้า ที่โปรดประทานท่านนักบุญให้เป็นมารดาผู้เปี่ยมด้วยคุณธรรมนานาประการและเป็นผู้ร่วมก่อตั้งคณะที่เปี่ยมด้วยปรีชาญาณ ความรอบรู้ มีมานะพากเพียร ทั้งอุทิศตนความกล้าหาญและสุภาพถ่อมตน โดยมีบาดหลวงศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม ซดบ เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสนี้ซิสเตอร์นิตยา เยาวสังข์ อธิการิณีหมู่คณะเอาซีลีอุม ได้จุดตะเกียงหน้าพระธาตุและถวายพวงมาลัยมะลิแด่ท่านนักบุญ เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการมอบฝากชีวิต ภารกิจท่ามกลางเยาวชน ดังคำตรัสของพระมารดามารีย์ที่มีต่อท่านนักบุญว่า “A te le affido” “เราขอมอบฝากพวกเขาไว้กับเธอ” ได้อย่างเกิดผล และสามารถทำให้จิตตารมณ์อันงดงามจากถิ่นฐานมอร์เนเซกลับสว่างไสว และลุกโชติช่วงในดวงใจของทุกคน นอกจากนี้อาศัยเครื่องหมายของขนมปังและผลองุ่น ผลิตผลหลักของมอร์เนเซ เป็นดังเครื่องหมายของความพยายามที่จะเจริญชีวิตแต่ละวันในวัฒนธรรมแห่งการ “เอาใจใส่ดูแล” ซึ่งจะช่วยให้เป็นการอยู่ในสังคมร่วมสมัยที่ “ก่อให้เกิดชีวิต” ดังแบบฉบับของท่านนักบุญมาเรีย มัซซาแรลโล  …more photos…

Close Up
021
ครอบครัวซาเลเซียนช่วยผู้ประสบภัยชายแดนไทย-เมียนมาร์

วันที่ 12-13 พฤษภาคม 2024  คุณพ่อนพดล ยอแซฟ(ซดบ) ได้นำทีมสมาชิกครอบครัวซาเลเซียน เดินทางไปส่งมอบสิ่งของช่วยผู้ลี้ภัยชายแดนไทย-เมียนมาร์ ที่ อ.แม่สอด จ.ตาก  หลังจากที่ได้รับบริจาคปัจจัยทั้งเงินและสิ่งของที่จำเป็น รวมทั้งยารักษาโรคจากผู้มีน้ำใจดีอย่างต่อเนื่อง  โดยมีตัวแทนของครอบครัวซาเลเซียนร่วมเดินทางไปพร้อมด้วยคุณพ่อบุญเลิศ ปณีตัธยาศัย เจ้าคณะแขวงซาเลเซียน  ซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล อธิการิณีเจ้าคณะแขวง  ตัวแทนคณะนักบวช ศิษย์เก่า ซาเลเซียนผู้ร่วมงาน และอาสาสมัคร VIDES  ซึ่งไปสมทบกับซิสเตอร์คณะคามิลเลียนซึ่งทำงานอยู่ในพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตากด้วย เมื่อเดินทางถึงที่หมาย พระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย์ วิฐนนทชัย ได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกในการทำงานให้กับทุกฝ่าย  ในวันรุ่งขึ้น ทีมงานทั้งหมดได้ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสสมโภชนักบุญมาเรีย มัซซาแรลโล ร่วมกับคริสตชนวัดนักบุญเปาโล  ปางส่งคำ อ.แม่สอด  เพื่อขอพระพรสำหรับภารกิจที่กระทำจะได้สำเร็จและเกิดผลดี เป็นต้น กับผู้ที่ประสบความยากลำบาก  หลังมิสซาได้แจกขนมให้กับเด็ก ๆ และชาวบ้านที่มาร่วมฉลองด้วย จากนั้นทีมงานได้ลงพื้นที่เพื่อแจกจ่ายสิ่งของและปัจจัยแก่ผู้ลี้ภัยที่เมียนมาร์ โดยมีเจ้าหน้าที่ทหารกะเหรี่ยงติดตามให้ความสะดวกและดูแลความปลอดภัย  …more photos…

FMA_News
01
งานชุมนุมเยาวชนเขต 2 สังฆมณฑลเชียงใหม่

วันที่ 25-28 เมษายน 2024  ซิสเตอร์มาลัย วงศ์นีรนาท และตัวแทนเยาวชนบ้านธิดารักษ์ จอมทองจำนวน 7 คน ได้ไปร่วมวันชุมนุมเยาวชนเขต 2 เชียงใหม่  ณ วัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ แม่ปอน โดยสังฆมณฑลเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพจัดงานในหัวข้อ “รวมพลัง  รักษ์โลก รักชีวิต” สิ่งแวดล้อม คือ ของส่วนรวมเป็นมกดกของมนุษยชาติที่พวกเราทุกคน ต้องร่วมกันรักษาไว้ (สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรานซิส) ในวันเหล่านี้ได้มีกิจกรรมการอบรมในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อให้เยาวชนมีโอกาสได้พบปะสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างเยาวชนกับผู้อภิบาลและระหว่างเยาวชนด้วยกัน การหลีกเลี่ยงห่างไกลจากยาเสพติด เปิดมุมมองด้านกระแสเรียก  รื้อฟื้นชีวิตคริสตชนพื้นฐานให้มีความสนิทสัมพันธ์กับพระเจ้ามากขึ้นโดยผ่านทางการร่วมพิธีกรรม การเรียนคำสอน การรับศีลอภัยบาปและการรับศีลมหาสนิท เพื่อให้เยาวชนตระหนักและเห็นคุณค่าของสิ่งสร้าง รวมพลังรักษ์โลก รักษ์สิ่งสร้าง  และโอกาสนี้ ซิสเตอร์ยุพดี จารุวิภาค ได้รับเชิญแบ่งปันกับเยาวชนเกี่ยวกับการอบรมหัวข้อ “ฉันเป็นคนธรรมดา หรือเป็นคนพิเศษ”   บรรยากาศภายในค่ายทุกคนมีความสุขและได้รับประสบการณ์ที่ดีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ จำนวนเยาวชนที่มาร่วมค่ายทั้งหมดประมาณ 670 คน   …more photos…

FMA_News_1
01
พิธีโปรดศีลศักดิ์สิทธิ์แก่เยาวชนชาวอิตาเลียน

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2024  บิชอปโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล ประมุขเขตปกครองสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีโปรดศีลกำลังแก่เยาวชนชาวอิตาเลียน จำนวน 5 คน และการรับศีลมหาสนิทครั้งแรกของเด็กชาวอิตาเลียนจำนวน 3 คน ที่วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ หอพักหญิงเอาซีลีอุม กรุงเทพ ฯ บรรดาผู้รับศีลศักดิ์สิทธิ์ได้รับการเตรียมใจจากบาดหลวงชาร์ลส เวลาร์โด  ซิสเตอร์แอลดา บารัตติโน และครูคำสอน Mrs.Simona  Malabarba ซึ่งได้อุทิศตนในการสอนคำสอนอย่างไม่รู้เหน็ดเหนื่อย ในช่วงท้าย  ประธานในพิธีได้มอบของที่ระลึกและเกียรติบัตรแก่ผู้รับศีลศักดิ์สิทธิ์ จากนั้นตัวแทนเด็ก ๆ ได้กล่าวขอบคุณทุกท่านที่ได้ช่วยเตรียมจิตใจของพวกเขาเพื่อวันอันสำคัญนี้ และทำให้วันนี้ผ่านไปอย่างงดงามในความชื่นชมยินดี  นอกจากนี้พวกเขาได้ร่วมกันภาวนามอบฝากตนไว้ในการดูแลของพระมารดาและมอบถวายดอกกุหลาบแด่พระนาง บรรยากาศในวันนี้เป็นไปอย่างสง่าและศรัทธา พร้อมทั้งการมีส่วนร่วมของทุกคนซึ่งทำให้พิธีในวันนี้เป็นวันที่มีความหมายสำหรับทุกคน   …more photos…

Fma World
438798971_2134853010222598_7544738298942687367_n
ฉลองกตัญญูโลกที่สาธารณรัฐโมซัมบิก

วันที่ 26 เมษายน 2024  มาเดอร์เคียรา กัซซูโอลา อัคราธิการิณีคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ เดินทางเยือนสาธารณรัฐโมซัมบิก  ได้พบปะกับสมาชิก ธมอ ศิษย์เก่า เยาวชน ที่มารอต้อนรับด้วยความยินดี  ท่านได้เยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ  เช่น โรงเรียนของแม่พระองค์อุปถัมภ์ ที่เมืองนามาชา  ศูนย์ดูแลเด็กที่อยู่ในความเสี่ยง  โรงดูแลเสื้อผ้า  ห้องทำขนม  โรงเรียนระดับประถมศึกษาและโรงเรียนอนุบาล   นอกจากนี้ ยังได้เยี่ยมหมู่คณะซาเลเซียน และร่วมปลูกต้นไม้เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งชีวิตในชุมชน  จากนั้น ได้ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณพร้อมกับหมู่คณะผู้อบรมของแขวงแอฟริกาและมาดากัสการ์  สมาชิกในครอบครัวซาเลเซียน  โดยมีพระอัครสังฆราช João Carlos Hatoa Nunes เป็นประธานในพิธี และพระสังฆราชผู้ช่วยทั้งสอง บรรดาพระสงฆ์ นักบวช ร่วมเฉลิมฉลองอย่างสง่า

FMA_News_1
01
สัมมนาประจำปีผู้ให้การอบรม

วันที่ 22-24 เมษายน 2024  ซิสเตอร์สายสวาท ระดมกิจ ผู้รับผิดชอบฝ่ายงานอบรมระดับแขวง ซิสเตอร์ลับ สมจันทร์ ทีมงานฝ่ายงานอบรม  และซิสเตอร์ฐนชา โสทน ผู้รับผิดชอบเยาวชนกลุ่มเลารา โรงเรียนเซนต์แมรี่ จ.อุดรธานี   เข้าร่วมสัมมนาประจำปี 2024 ของกลุ่มผู้ให้การอบรม ในหัวข้อ  “การอบรมชีวิตนักบวชกับจิตตารมณ์การก้าวไปด้วยกัน”  ณ บ้านนักบุญยอห์น นอยมันห์ มีนบุรี กรุงเทพฯ โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งหมด 32 คน จาก 13 คณะ โดยคุณพ่อไพบูลย์ อุดมเดช C.Ss.R. เป็นผู้ให้การอบรม  ซึ่งในช่วงหนึ่งของการอบรมได้มีการแบ่งปันผู้ที่มีประสบการณ์ในการเป็นนวกจารย์ ด้านความท้าทายหรือการแก้ปัญหาที่พบเจอทั้งด้านผู้ให้การอบรม และผู้รับการอบรมทำให้ผู้ที่เข้าร่วมสัมมนาได้เรียนรู้ถึงวิธีการในการอยู่เคียงข้าง อีกทั้งยังเป็นการแบ่งปันประสบการณ์เพื่อที่ผู้ให้การอบรมของแต่ละคณะจะสามารถนำไปปรับใช้ในการอบรมในภารกิจได้อย่างเหมาะสมและเกิดผลกับผู้ที่รับการอบรมมากที่สุด  …more photos…

FMA_News
01
“จงขอบพระคุณในทุกสิ่ง” (1 Ts 5,18)

วันที่ 26 เมษายน 2024  หมู่คณะเอาซีลีอุม กรุงเทพฯ พร้อมกับพี่น้องสมาชิก ธมอ ทั่วโลก เฉลิมฉลองวันแห่งการขอบคุณแด่มาเดอร์เคียรา กัซซูโอลา อัคราธิการิณีคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ในหัวข้อ “พร้อมกับพระมารดามารีย์ “โดยมีความฝัน” เป็นแรงบันดาลใจ เราจะสร้างสันติภาพ ด้วยการดูแลรักษาบัานส่วนรวมของเรา″  มีบาดหลวงศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม ซดบ เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ   ซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล อธิการิณีเจ้าคณะแขวงฯ เป็นผู้แทนถือตะเกียงพร้อมพวงมาลัย เครื่องหมายแห่งการร้อยเรียงคำภาวนาและคำขอบคุณแด่มาเดอร์เคียรา ตัวแทนเยาวชนได้ถวาย “ต้นมะพร้าวที่กำลังงอก…” เป็นเครื่องหมายของชีวิตที่ได้รับการดูแลรักษาจากมาเดอร์เคียรา ผ่านทางคำสอนต่าง ๆ และการอยู่ของท่านที่ก่อให้เกิดชีวิตในหลากหลายรูปแบบ หลังจากพิธีบูชาขอบพระคุณตัวแทนเยาวชน นักเรียน-นักศึกษาหอพัก และพนักงาน ได้พร้อมกันแสดงความขอบคุณแด่มาเดอร์เคีย เช่นกัน ด้วยการเต้นประกอบท่าบทเพลงประจำการฉลอง… https://www.youtube.com/watch?v=1o0vtEHPezA&t=4s หมู่คณะได้จัดเวลาการภาวนาและนมัสการศีลอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน เพื่อมอบเป็นของขวัญฝ่ายจิตแด่มาเดอร์เคียรา …และสร้างบรรยากาศแห่งความชื่นชมยินดีของการอยู่ร่วมกันฉันพี่น้อง… ขอบคุณสำหรับคำเตือนสอนและแบบอย่างชีวิตของท่าน ผ่านทางจดหมายเวียนแต่ละฉบับ ขอบคุณสำหรับความรักเมตตาที่ไร้พื้นที่และเขตแดนของท่านต่อเราแต่ละคน ขอบคุณสำหรับการตอบรับ “Si” ด้วยใจกว้าง จาก 24 ตุลาคม 2022 ถึงวันนี้…ในการ “อยู่” […]