สมโภชนักบุญมาเรีย มัซซาแรลโล …มารดาผู้ร่วมก่อตั้งคณะ ธมอ

01

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2024 สมาชิก ธมอ ตัวแทนเยาวชนหมู่คณะเอาซีลีอุม กรุงเทพฯ และหมู่คณะมารีย์นิรมล หัวหมาก ร่วมสมโภชนักบุญมาเรีย โดเมนิกา มัซซาแรลโล มารดาผู้ร่วมก่อตั้งคณะ ในบรรยากาศที่เปี่ยมด้วยความรักรู้คุณและศรัทธาต่อพระเจ้า ที่โปรดประทานท่านนักบุญให้เป็นมารดาผู้เปี่ยมด้วยคุณธรรมนานาประการและเป็นผู้ร่วมก่อตั้งคณะที่เปี่ยมด้วยปรีชาญาณ ความรอบรู้ มีมานะพากเพียร ทั้งอุทิศตนความกล้าหาญและสุภาพถ่อมตน โดยมีบาดหลวงศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม ซดบ เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ

โอกาสนี้ซิสเตอร์นิตยา เยาวสังข์ อธิการิณีหมู่คณะเอาซีลีอุม ได้จุดตะเกียงหน้าพระธาตุและถวายพวงมาลัยมะลิแด่ท่านนักบุญ เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการมอบฝากชีวิต ภารกิจท่ามกลางเยาวชน ดังคำตรัสของพระมารดามารีย์ที่มีต่อท่านนักบุญว่า A te le affido” “เราขอมอบฝากพวกเขาไว้กับเธอ” ได้อย่างเกิดผล และสามารถทำให้จิตตารมณ์อันงดงามจากถิ่นฐานมอร์เนเซกลับสว่างไสว และลุกโชติช่วงในดวงใจของทุกคน นอกจากนี้อาศัยเครื่องหมายของขนมปังและผลองุ่น ผลิตผลหลักของมอร์เนเซ เป็นดังเครื่องหมายของความพยายามที่จะเจริญชีวิตแต่ละวันในวัฒนธรรมแห่งการ “เอาใจใส่ดูแล” ซึ่งจะช่วยให้เป็นการอยู่ในสังคมร่วมสมัยที่ “ก่อให้เกิดชีวิต” ดังแบบฉบับของท่านนักบุญมาเรีย มัซซาแรลโล  …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *