สมโภชนักบุญมาเรีย มัซซาแรลโล แบบอย่างผู้อบรม “การอยู่”ด้วยหัวใจมารดา

01

วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2024 หมู่คณะแม่พระองค์อุปถัมภ์ หาดใหญ่ พร้อมด้วยหมู่คณะซาเลเซียนจากโรงเรียนแสงทองวิทยา คณะซาเลเซียนผู้ร่วมงาน ตัวแทนคณะครู พนักงาน และสัตบุรุษวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด หาดใหญ่ ทั้งหมดประมาณ 80 คน ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสสมโภช นักบุญเรีย  โดเมนิกา  มัซซาแรลโล ณ เวทีอนุบาล โดยบาดหลวงฟรังซิส เซเวียร์ รณชัย มัทวพันธุ์  เป็นประธานในพิธี ซึ่งได้ให้ข้อคิดว่านักบุญมาเรีย มัซซาแรลโลเป็นแบบอย่างของสตรีที่เข้มแข็ง แต่สุภาพอ่อนน้อมเสมอ แม้อ่านหนังสือไม่ได้ก็พยายามเรียนเพื่อจะได้สื่อสารกับสมาชิกและเยาวชน ทางจดหมายที่เปี่ยมด้วยปรีชาญาณ  เป็นแบบอย่างของผู้อบรมด้วยใจมารดา
ซิสเตอร์เนาวรัตน์  ธีระพัชรรังษี อธิการิณี ได้ถวายเทียนชีวิตของนักบุญเป็นดังแสงสว่างของ “การอยู่” เป็นเพื่อนร่วมทาง ความงดงามของชีวิตผู้ที่มอบตนแด่พระเจ้าทั้งครบแด่พระเจ้าทั้งครบและอุทิศตนดังมารดาเพื่อเยาวชน  ปังและเหล้าองุ่น  ประดุจปังที่ถูกบิ ชีวิตที่ขยันขันแข็งขัดเกล้าตนเองอย่างกล้าหาญ  และหาวิธีการที่สร้างสรรค์ เพื่อค้ำจุนความซื่อสัตย์ต่อกระแสเรียกของบรรดาซิสเตอร์และเยาวชน

หลังพิธีบูชาขอบพระคุณ  ซิสเตอร์อธิการิณี กล่าวขอบคุณผู้มาร่วมฉลองและกล่าว ต้อนรับบาดหลวงยอแซฟเกรียงศักดิ์  ชัยพรแก้ว อธิการของโรงเรียนแสงทองวิทยา และบาดหลวงรณชัย มัทวพันธุ์ ผู้อำนวยการ อีกทั้งขอบคุณ  ภราดา ยอห์น บัปติสต์ ถนัด อนันต์ ซึ่งจะไปรับหน้าที่เหรัญญิกแขวงด้วย จากนั้นมีการรับประทานอาหารเช้าร่วมกัน ในบรรยากาศแห่งความชื่นชมยินดีและความเป็นความเป็นพี่น้องครอบครัวซาเลเซียน  …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *