ประชุมประเมินผลวางแผนประจำปี

0010

ระหว่างวันที่ 3-6 เมษายน 2024  คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ในแขวงไทยจำนวน 59 คน ได้เข้าประชุมประเมินผลวางแผนประจำปี 2024-2025  ที่บ้านธารพระพร สามพราน จ.นครปฐม  ซึ่งในวันแรกได้รับการแบ่งปันเกี่ยวกับ “จิตตารมณ์การก้าวไปด้วยกันของชีวิตผู้รับเจิม” จากมงซินญอร์ วิษณุ ธัญญอนันต์ รองเลขาธิการสภาประมุขบาดหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย   จากนั้นที่ประชุมได้รับฟังการรายงานสภาพแขวงไทยจาก ซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล อธิการิณีเจ้าคณะแขวง และการรายงานผลการประเมินการทำงานฝ่ายจากผู้ประสานงานทั้ง 6 ฝ่าย เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลในการไตร่ตรอง พิจารณาถึงการก้าวเดินด้านชีวิตจิต ชีวิตหมู่คณะ และด้านภารกิจ  เป็นต้น ภารกิจด้านการศึกษา ซึ่งเป็นสนามงานที่สำคัญในการอภิบาลเยาวชน   จากการพิจารณาในมุมมองต่าง ๆ อย่างถี่ถ้วน อาศัยการพูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการอบรมของสมาชิกทุกช่วงวัย  ที่ประชุมจึงได้เลือกแนวทางที่เป็นหนึ่งเดียวกันในเป้าหมาย และวัตถุประสงค์หลัก รวมทั้งจุดเน้นของสมาชิกในแขวงไทย  เพื่อนำไปจัดทำเป็นโครงการประจำปีต่อไป   …more photos

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *