อาสาสมัครเพื่อการประกาศข่าวดี

001

วันที่ 2 เมษายน 2024  ฝ่ายงานธรรมทูตคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ จัดการอบรมอาสาสมัครเพื่องานประกาศข่าวดี ที่บ้านธารพระพร สามพราน  โดยมีคุณพ่อยอดชาย เล็กประเสริฐ ผู้อำนวยการฝ่ายงานสังคมและทีมงานของสังฆมณฑลกรุงเทพ ฯ  เป็นวิทยากรให้ความรู้ในเกี่ยวกับงานประกาศข่าวดีในมิติงานด้านสังคม ตามแนวทางเอกสารพระศาสนจักร 3 ฉบับ คือ  “ความชื่นชมยินดีแห่งพระวรสาร”  “ทุกคนเป็นพี่น้องกัน” และ “ขอสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า”   และคุณทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ จากคณะกรรมการคาทอลิก ฯ แผนกคริสตศาสนธรรมได้แบ่งปันในที่ประชุมเกี่ยวกับบทเรียนพระคัมภีร์
นอกจากนั้น ได้มีการแนะนำความรู้ในกิจกรรมภาคสนามเกี่ยวกับการทำน้ำหมักชีวภาพ  การเพาะปลูกผักงอก และการทำปุ๋ยหมัก ในบริเวณสวนบ้านธารพระพร โดยทีมงานจากสังฆมณฑลกรุงเทพ ฯ  การอบรมครั้งนี้ได้รับความสนใจจากสมาชิกในคณะ รวมทั้งครอบครัวซาเลเซียนที่ได้มีตัวแทนมาเข้าร่วมอบรม คุณครู และตัวแทนพนักงานในโรงเรียน จำนวนทั้งหมด 74 คน  ซึ่งนับเป็นโอกาสดีในการรับรู้และฝึกปฏิบัติแนวทางของจิตตารมณ์ธรรมทูตในการส่งเสริมการดูแลรักษาโลก เสมือนการประกาศข่าวดีที่เริ่มต้นด้วยการกลับใจ  …more photos…

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *