ร่วมงานชุมนุมลูกเสือรัตนโกสินทร์ครั้งที่ 10

027

ระหว่างวันที่ 4-8  ธันวาคม  2023  ตัวแทนนักเรียนเนตรนารีและครูผู้กำกับจากโรงเรียนในเครือคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ คือ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์  โรงเรียนเซนต์เมรี่  โรงเรียนธิดานุเคราะห์ และโรงเรียนนารีวุฒิ ได้เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือรัตนโกสินทร์ครั้งที่  10   ซึ่งจัดโดยสมาคมสโมสรลูกเสือรัตนโกสินทร์ ณ ค่ายวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี  การเข้าค่ายครั้งนี้ทางคณะได้รับมอบหมายจากสมาคมสโมสรลูกเสือรัตนโกสินทร์ให้จัดกิจกรรมฐานส่งเสริมทักษะชีวิต  โดยมี ซิสเตอร์ศิริรัตน์  อนุวัฒน์ประกิจ ซิสเตอร์พรพิรุณ จันทร์เด่นดวง พร้อมทีมงานครูและนักเรียนจิตอาสาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  เป็นผู้ดำเนินกิจกรรม  นักเรียนที่มาเข้าค่ายจากโรงเรียนต่างๆ ในสังกัดสภาการศึกษาคาทอลิก ประมาณ 3,000 คน เวียนฐานเข้ามาร่วมกิจกรรม ด้วยความสุขและสนุกสนาน
ขอขอบคุณสมาคมสโมสรลูกเสือรัตนโกสินทร์ที่เปิดโอกาสให้ทีมผู้กำกับและเนตรนารีของโรงเรียนในเครือ ฯ ให้เข้าร่วมในการชุมนุมซึ่งได้รับประสบการณ์มากมาย ได้เห็นคุณค่าและความสำคัญของกิจกรรมลูกเสือมาก และสนับสนุนให้คณะของเราได้มีส่วนในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ด้วย  …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *