เข้าเงียบซาเลเซียนผู้ร่วมงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

013

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2023  กลุ่มซาเลเซียนผู้ร่วมงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้จัดการเข้าเงียบขึ้น ณ โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ โพนสูง อุดรธานี   เริ่มด้วยช่วงเวลาแห่งการกลับใจ ไตร่ตรอง และรับศีลอภัยบาป โดยมีคุณพ่อสมิต แดงอำพันธ์  จิตตาภิบาลกลุ่มซาเลเซียนผู้ร่วมงานและอธิการโรงเรียนดอนบอสโกวิทยา   คุณพ่อสมนึก สุทธิ คุณพ่อเจ้าวัดพระวิสุทธิวงศ์โพนสูง ได้โปรดศีลอภัยบาป  จากนั้นได้ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ สมาชิกซาเลเซียนผู้ร่วมงานที่มาเข้าเงียบครั้งนี้ มาจากบ้านดอนบอสโก เซนต์เมรี่ และวิสุทธิวงศ์ พร้อมกับจิตตาภิบาลของกลุ่ม คือ ซิสเตอร์อมรินทร์ ฤทัยคงถาวร ซิสเตอร์วรรณี  ฉัตรสุภางค์ รวมทั้งสิ้น  27 คน  คุณพ่อสมิต ได้เทศน์อบรมจิตใจเกี่ยวกับจิตตารมณ์ซาเลเซียนผู้ร่วมงาน ในบรรยากาศแห่งความศรัทธา สงบเงียบ เรียบง่าย และเป็นครอบครัว หลังจากรับอาหารฝ่ายจิตแล้ว ได้รับประทานอาหารร่วมกัน ณ โรงอาหารของโรงเรียน และได้ขอบคุณซิสเตอร์ลับ สมจันทร์ อธิการิณีหมู่คณะวิสุทธิวงศ์ ที่ได้เอื้ออำนวยความสะดวกด้านสถานที่และการบริการต่าง ๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *