กิจกรรมวันวิชาการโรงเรียนวิสุทธิวงศ์

01

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2023  โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ได้จัดงานนิทรรศการภายใต้หัวข้อ “เปิดโลกกว้างทางวิชาการ สร้างนวัตกรรม ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”  มีการจัดแสดงผลงานของนักเรียนโดยแยกเป็นแต่ละกลุ่มสาระ นักเรียนร่วมกิจกรรมตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยมีนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นผู้จัดกิจกรรมในแต่ละฐาน  ซิสเตอร์ลับ สมจันทร์ อธิการิณี เป็นประธานในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในช่วงเช้า จากนั้นได้เยี่ยมชมการแสดงผลงานทางวิชาการของแต่ละกลุ่มสาระ  ทางแผนกอนุบาลได้จัดแสดงผลงานจากโครงงานของแต่ละระดับชั้น มีผลิตภัณฑ์จากโครงงานให้ได้ชิม และรับฟังขั้นตอนการผลิตจากน้องอนุบาล ในบรรยากาศการเรียนรู้เป็นธรรมชาติและเรียบง่าย นักเรียนได้เรียนรู้นอกห้องเรียนด้วยความสนใจ และสนุกสนาน พร้อมชมผลงานของตนเองและผู้อื่นด้วยความภาคภูมิใจ ในพิธีปิดกิจกรรมมีการแสดงจากกลุ่มสาระสังคมฯ และการแสดงชุดพิเศษอีกด้วย

โอกาสนี้ ทางโรงเรียนได้ต้อนรับ บิชอปยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานีที่ได้นำกลุ่มธรรมทูตชาวเกาหลีมาเยี่ยมชมโรงเรียนอีกด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *