มหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการภายใน โรงเรียนวิสุทธิวงศ์

18 (Large)

ระหว่างวันที่ 5-9 ตุลาคม 2020  โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิชาการ  โดยมีมหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการภายใน หัวข้อ “THE BEST OF Visutthivong” มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความกล้าที่จะใช้ทักษะ พรสวรรค์ และความถนัดของตนเองอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ  อีกทั้งเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนทุกคนในการพัฒนาตนรอบด้าน   โอกาสนี้ ซิสเตอร์ ลับ สมจันทร์ อธิการิณี เป็นประธานในการเปิดงาน พร้อมด้วยคณะซิสเตอร์และคุณครูทุกท่าน เข้าชมนิทรรศการตามซุ้มวิชาการต่างๆ เพื่อรับชมผลงานและเป็นกำลังใจให้กับความสำเร็จของนักเรียนทุกระดับชั้น  …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *